Ktl-icon-tai-lieu

tiếng anh cơ bản

Được đăng lên bởi uyenchuvanan-sd-cl
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 678 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Unit 6 : THE ENVIRONMENT
(Môi trường)
1. CONDITIONAL SENTENCES (Câu điều kiện)
ÿ Câu điều kiện gồm có hai mệnh đề: mệnh đề chính (main clause) chỉ kết quả và mệnh đề If (If-clause) chỉ điều
kiện.

ÿ Có 3 loại câu điều kiện chính:
 Điều kiện có thật (real condition)
 Điều kiện không có thật trong hiện tại (unreal condition in the present)
 Điều kiện không có thật trong quá khứ (unreal condition in the past)

 Trong bài này chúng ta học về điều kiện loại 1: điều kiện có thật (real condition)
 Điều kiện có thật (real condition) là điều kiện có thể thực hiện hoặc có thể xảy ra trong hiện tại
hoặc tương lai vì hành động trong mệnh đề If hoàn toàn có thể xảy ra.
If-clause
Present Simple

Main clause
Future simple (will + bare-infinitive)

1. If we hurry, we’llcacth the bus.
(Nếu chúng ta đi nhanh, chúng ta sẽ bắt kịp xe buýt.)
2. If it doesn’t rain, we’ll have a picnic.
(Nếu trời không mưa, chúng ta sẽ đi dã ngoại.)
3. If you don’t do your homework, I won’t let you watch TV…
(Nếu con không làm bài tập mẹ sẽ không cho con xem tivi.)
Lưu yù :


Không dùng thì tương lai cho động từ trong mệnh đề if.
4. If we hurry, we’ll catch the bus.
(NOT if we’ll hurry, we’ll catch the bus.)



Có thể dùng các động từ tình thái can, may, should, have to, must để thay will trong mệnh đề chính.
5. If it rains, everybody can eat inside.
(Nếu trời mưa thì mọi người có thể ăn trong nhà.)
6. If Henry jogs regularly, he may lose weight.
(Nếu Henry chạy bộ thường xuyên, anh ấy có thể giảm cân.)
7. If you want to see clearly, you must wear your glasses.
(Nếu bạn nhìn thấy rõ thì bạn phải mang kính.)
 Đôi khi thì hiện đơn (present simple) cũng có thể dùng trong mệnh đề chính (main clause) để diễn tả một sự
thật hiển nhiên, một quy luật tự nhiên hoặc một hành động xảy ra thường xuyên.
8. You feel cold if the sun doesn’t shine.
(Bạn sẽ thấy lạnh nếu mặt trời không chiếu sáng.)
9. If you pour oil on water, it floasts. (Nếu bạn đổ dầu vào nước, dầu sẽ nổi.)
10. If someone enters the building, the alarm goes off.
(Nếu có người đi vào tòa nhà, chuông báo động sẽ reng.)

 Mệnh đề If (If-clause) có thể đứng trước hoặc đứng sau mệnh đề chính (main clause). Khi mệnh đề if đứng trước,
thì mệnh đề if cách mệnh đề chính bằng dấu phẩy (,).
11. If I hear the news, I’ll phone you.
Page 15

Or: I’ll phone you if I hear the news.

2. ADVERB CLAUSE OF REASON (Mệnh đề trạng ngữ chỉ lý do)

 Mệnh đề trạng ngữ chỉ lý do là mệnh đề phụ thường bắt đầu bằng các liên từ: because, since, as, (do; vì; bở...
Unit 6 : THE ENVIRONMENT
(Môi trường)
1. CONDITIONAL SENTENCES (Câu điều kiện)
ÿ Câu điều kiện gồm có hai mệnh đề: mệnh đề chính (main clause) chỉ kết quả và mệnh đề If (If-clause) chỉ điều
kiện.
ÿ Có 3 loại câu điều kiện chính:
Điều kiện có thật (real condition)
Điều kiện không có thật trong hiện tại (unreal condition in the present)
Điều kiện không có thật trong quá khứ (unreal condition in the past)
Trong bài này chúng ta học về điều kiện loại 1: điều kiện có thật (real condition)
Điều kiện thật (real condition) điều kiện thể thực hiện hoặc thể xảy ra trong hiện tại
hoặc tương lai vì hành động trong mệnh đề If hoàn toàn có thể xảy ra.
If-clause Main clause
Present Simple Future simple (will + bare-infinitive)
1. If we hurry, we’llcacth the bus.
(Nếu chúng ta đi nhanh, chúng ta sẽ bắt kịp xe buýt.)
2. If it doesn’t rain, we’ll have a picnic.
(Nếu trời không mưa, chúng ta sẽ đi dã ngoại.)
3. If you don’t do your homework, I won’t let you watch TV…
(Nếu con không làm bài tập mẹ sẽ không cho con xem tivi.)
Lưu yù :
Không dùng thì tương lai cho động từ trong mệnh đề if.
4. If we hurry, we’ll catch the bus.
(NOT if we’ll hurry, we’ll catch the bus.)
Có thể dùng các động từ tình thái can, may, should, have to, must để thay will trong mệnh đề chính.
5. If it rains, everybody can eat inside.
(Nếu trời mưa thì mọi người có thể ăn trong nhà.)
6. If Henry jogs regularly, he may lose weight.
(Nếu Henry chạy bộ thường xuyên, anh ấy có thể giảm cân.)
7. If you want to see clearly, you must wear your glasses.
(Nếu bạn nhìn thấy rõ thì bạn phải mang kính.)
Đôi khi thì hiện đơn (present simple) cũng có thể dùng trong mệnh đề chính (main clause) để diễn tả một sự
thật hiển nhiên, một quy luật tự nhiên hoặc một hành động xảy ra thường xuyên.
8. You feel cold if the sun doesn’t shine.
(Bạn sẽ thấy lạnh nếu mặt trời không chiếu sáng.)
9. If you pour oil on water, it floasts. (Nếu bạn đổ dầu vào nước, dầu sẽ nổi.)
10. If someone enters the building, the alarm goes off.
(Nếu có người đi vào tòa nhà, chuông báo động sẽ reng.)
Mệnh đề If (If-clause) thể đứng trước hoặc đứng sau mệnh đề chính (main clause). Khi mệnh đề if đứng trước,
thì mệnh đề if cách mệnh đề chính bằng dấu phẩy (,).
11. If I hear the news, I’ll phone you.
Page 15
tiếng anh cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tiếng anh cơ bản - Người đăng: uyenchuvanan-sd-cl
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
tiếng anh cơ bản 9 10 70