Ktl-icon-tai-lieu

Tiếng Anh - Confusing words

Được đăng lên bởi Tuyệt Ngôk Đk Lukite
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 420 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Khóa học Luyện đề thi ĐH-CĐ môn Tiếng Anh – Giáo viên: Nguyễn Ngọc Anh

Confusing words

CONFUSING WORDS
(TÀI LIỆU THAM KHẢO)
Giáo viên: NGUYỄN NGỌC ANH
Đây là tài liệu tham khảo “Confusing words” thuộc khóa học Luyện thi Đại học môn Tiếng Anh –
cô Nguyễn Ngọc Anh. Để có thể nắm vững toàn bộ kiến thức ôn thi Tốt nghiệp và Đại học môn
Tiếng Anh, Bạn nên tham gia khóa học Luyện thi Đại học môn Tiếng Anh – cô Nguyễn Ngọc Anh
tại Hocmai.vn.

STABLE/STEADY

CLASSIC/CLASSICAL
CHILDISH/CHILDLIKE
ECONOMIC/ECONOMICAL
ELECTRIC/ELECTRICAL

HICTORIC/HISTORICAL
VARIABLE/VARIOUS
CONTINUOUS/CONTINUAL
IMAGINARY/IMAGINATIVE
MAGIC/MAGICAL
HANGED/HUNG

Steady (adj): ổn định có thể tin tưởng được
A steady job: một công việc ổn định
Stable (adj): không thay đổi, không có khả năng trở nên xấu đi,
ổn định
Stable economic situation: tình hình kinh tế ổn định
Steady work / income: công việc thu nhập ổn định
Classic (adj): mang tính kinh điển, cổ điển
Classical (adj): cổ điển
Childish (adj): Ngốc nghếch, khờ dại như trẻ con (nghĩa xấu)
Childlike (adj): Ngây thơ, hồn nhiên (nghĩa tích cực)
Economic: thuộc kinh tế
Economical: tiết kiệm
Electric: thuộc về điện, chạy bằng điện
Electrical: dùng với các danh từ chung
Electrical appliances = electrical equipment: vật dụng bằng điện
Historic (adj): dùng với địa danh, di tích lịch sử
Historical (adj): liên quan đến lịch sử
Variable (adj): dễ thay đổi biến đổi
Various (adj): nhiều loại, đa dạng, phong phú, khác nhau
Continuous (adj): tiếp tục, không ngừng, đang diễn ra
Continual (adj): Lặp đi lặp lại
Imaginary (adj): không thật, thuộc về tưởng tượng
Imaginative (adj): giàu trí tưởng tượng, sáng tạo.
Magic (adj): ma thuật, phù phép
Magical (adj): tuyệt vời
Hang (hanged/hanged): treo cổ
Hang (hung/hung): treo lên

SOME MORE TESTS ON VOCABULARY
Number
One
Two

+condition +(size+shape)
(opinion)
Nice
Big Round
Lovely
Large/long Square

+Age +Color
Old
New

Red
Yellow

Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt

+Form/Pattern
Missing
Broken

+Origin

+Material

+Purpose

+Noun

Woolen
Plastic

Ski
Shopping

Hat
Bag

British
American

Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12

- Trang | 1 -

Khóa học Luyện đề thi ĐH-CĐ môn Tiếng Anh – Giáo viên: Nguyễn Ngọc Anh

1. Which is the correct order?
A. a small Canadian thin lady
C. a small thin Canadian lady
2. Which is the correct order?
A. a carving steel new knife
C. a steel new carving knife

Confusing words

B. a Canadian small thin lady
D. a thin small Canadian lady
B. a new steel carving knife
D. a new ...
Khóa hc Luyện đề thi ĐH- môn Tiếng Anh Giáo viên: Nguyn Ngc Anh
Confusing words
Hocmai.vn Ngôi trường chung ca hc trò Vit
Tổng đài tư vn: 1900 58-58-12
- Trang | 1 -
STABLE/STEADY
Steady (adj): n định có th tin ng được
A steady job: mt công vic ổn định
Stable (adj): không thay đi, không có kh năng tr nên xấu đi,
ổn định
Stable economic situation: tình hình kinh tế ổn định
Steady work / income: công vic thu nhp ổn định
CLASSIC/CLASSICAL
Classic (adj): mang tính kinh đin, c đin
Classical (adj): c đin
CHILDISH/CHILDLIKE
Childish (adj): Ngc nghếch, kh dại như trẻ con (nghĩa xấu)
Childlike (adj): Ngây thơ, hồn nhiên (nghĩa tích cực)
ECONOMIC/ECONOMICAL
Economic: thuc kinh tế
Economical: tiết kim
ELECTRIC/ELECTRICAL
Electric: thuc v đin, chy bng điện
Electrical: dùng vi các danh t chung
Electrical appliances = electrical equipment: vt dng bằng đin
HICTORIC/HISTORICAL
Historic (adj): dùng với địa danh, di tích lch s
Historical (adj): liên quan đến lch s
VARIABLE/VARIOUS
Variable (adj): d thay đổi biến đi
Various (adj): nhiu loại, đa dạng, phong phú, khác nhau
CONTINUOUS/CONTINUAL
Continuous (adj): tiếp tc, không ngng, đang diễn ra
Continual (adj): Lặp đi lặp li
IMAGINARY/IMAGINATIVE
Imaginary (adj): không tht, thuc v tưởng tượng
Imaginative (adj): giàu tríởng tượng, sáng to.
MAGIC/MAGICAL
Magic (adj): ma thut, phù phép
Magical (adj): tuyt vi
HANGED/HUNG
Hang (hanged/hanged): treo c
Hang (hung/hung): treo lên
SOME MORE TESTS ON VOCABULARY
Number
+(size+shape)
+Age
+Color
+Form/Pattern
+Material
+Noun
One
Big Round
Old
Red
Missing
Woolen
Hat
Two
Large/long Square
New
Yellow
Broken
Plastic
Bag
CONFUSING WORDS
(TÀI LIU THAM KHO)
Giáo viên: NGUYN NGC ANH
Đây là tài liệu tham khảo Confusing words” thuộc khóa hc Luyn thi Đại hc môn Tiếng Anh
cô Nguyn Ngc Anh. Để có th nm vng toàn b kiến thc ôn thi Tt nghip và Đại hc môn
Tiếng Anh, Bn nên tham gia khóa hc Luyn thi Đại hc môn Tiếng Anh Nguyn Ngc Anh
ti Hocmai.vn.
Tiếng Anh - Confusing words - Trang 2
Tiếng Anh - Confusing words - Người đăng: Tuyệt Ngôk Đk Lukite
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Tiếng Anh - Confusing words 9 10 496