Ktl-icon-tai-lieu

Tiếng anh du lịch bài 10

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 622 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI 10 - Bàn việc kinh doanh
I.

Chú thích
Nhân vật
Harvey Judd:

Chief Purchasing Officer – Hale and Hearty Foods
Trưởng Phòng Thu Mua của Hale and Hearty Foods

Lian:

Co-owner of a modest but quality family tea plantation
Người đồng sở hữu một trang trại nhỏ theo kiểu gia đình
trồng trà chất lượng tốt.

Lok:

Co-owns the tea plantation with his wife Lian.
Người đồng sở hữu trang trại trà với người vợ là Lian.

Victoria Song:

Assistant International PR Manager
Giám đốc Giao tế Ngoại vụ

Diễn biến câu chuyện
Bối cảnh câu chuyện vẫn đang diễn ra ở Khu Tham quan Sinh vật Biển. Harvey
đang gắng tìm ra cách cho công ty của mình, Hale and Hearty, có thể giúp
được cho công ty của bà Lian. Sau khi tiễn ông bà Lian và Lok ra xe taxi,
Victoria đã rất ngạc nhiên khi biết được rằng Harvey đã thu xếp được với bà
Lian một buổi làm việc chính thức với công ty của mình.

Luyện nói - cách bắt chuyện vào công việc
Việc bắt đầu hướng câu chuyện vào vấn đề làm ăn kinh doanh cần phải nhẹ
nhàng, mềm mỏng. Dưới đây là một vài mẫu câu có thể luyện để sử dụng.
I know your time is limited. So I hope you don’t mind me raising this.
Do you mind if we talk business for a moment?

I’ve been meaning to talk to you about your business. Is now a good
time?
I know you don’t have a lot of time, so do you mind if we discuss business
for a minute?
Nhận lời và từ chối lời đề nghị giúp đỡ

Nhận lời

Từ chối

A: I could give you a hand if you
like.

A: Would you like me to help
you with that order?

B: Thanks, I will need a hand.

B: I’ll be fine. Thanks, anyway!

A: If you need help with the
presentation, just sing out.

A: Will you need any help
preparing for that trip?

B: Thanks. I think I’ll take you up
on that.

B: No, but thanks for offering.

A: Fine.
Thành ngữ
Dưới đây là một vài thành ngữ đã được sử dụng trong bài hội thoại đã học.
To give someone a hand: giúp đỡ ai đó
Ví dụ: The task took twice as long because there was no one around to give
him a hand.
To nut something out. (to nut out something): giải quyết một vướng mắc
nào đó hoặc lên kế hoạch cho công việc.
Ví dụ: They worked through the night, trying to nut out the strategy for saving
the company.

To get cracking: bắt đầu một việc cần phải xong gấp; tiến hành nhanh hơn
nữa.
Ví dụ: If we’re going to get this order out before 5pm, we’d better get cracking.
II.

Bài tập
1. Những từ mới quan trọng trong bài
Hãy dùng từ điển để tra nghĩa và cách phát âm của những từ dưới đây.
Từ mới

Phát âm

Nghĩa

discuss
engagement
enjoyable...
BÀI 10 - Bàn vic kinh doanh
I. Chú thích
Nhân vt
Harvey Judd:
Chief Purchasing Officer Hale and Hearty Foods
Trưởng Phòng Thu Mua ca Hale and Hearty Foods
Lian:
Co-owner of a modest but quality family tea plantation
Người đồng s hu mt trang tri nh theo kiểu gia đình
trng trà chất lượng tt.
Lok:
Co-owns the tea plantation with his wife Lian.
Người đồng s hu trang tri trà với người v là Lian.
Victoria Song:
Assistant International PR Manager
Giám đốc Giao tế Ngoi v
Diễn biến câu chuyện
Bối cảnh câu chuyện vẫn đang diễn ra Khu Tham quan Sinh vật Biển. Harvey
đang gắng tìm ra cách cho công ty của mình, Hale and Hearty, thể giúp
được cho công ty của Lian. Sau khi tiễn ông Lian Lok ra xe taxi,
Victoria đã rất ngạc nhiên khi biết được rằng Harvey đã thu xếp được với
Lian một buổi làm việc chính thức với công ty của mình.
Luyn nói - cách bt chuyn vào công vic
Vic bt đu hướng câu chuyn vào vấn đ làm ăn kinh doanh cn phi nh
nhàng, mm mng. Dưới đây là mt vài mu câu có th luyện để s dng.
I know your time is limited. So I hope you don’t mind me raising this.
Do you mind if we talk business for a moment?
Tiếng anh du lịch bài 10 - Trang 2
Tiếng anh du lịch bài 10 - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Tiếng anh du lịch bài 10 9 10 636