Ktl-icon-tai-lieu

Tiếng anh du lịch bài 11

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 651 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

BÀI 10 - Trong cuộc họp
I.

Chú thích
Nhân vật
Harvey Judd:

Chief Purchasing Officer – Hale and Hearty Foods
Trưởng Phòng Thu Mua của Hale and Hearty Foods

Victoria Song:

Assistant International PR Manager
Giám đốc Giao tế Ngoại vụ

Douglas Hale:

Chief Executive Officer
Tổng Giám đốc của công ty

Caroline
Grabbo:

Administrative Manager, Sedond in charge to Douglas
Hale

Diễn biến câu chuyện
Douglas, Caroline, Harvey và Victoria họp bàn về buổi thuyết trình ngày hôm
sau.
Từ ngữ dùng trong các cuộc họp
Từ

Nghĩa

item

A numbered part of the agenda to be discussed

agenda

The written list of items for discussion.

topic

The subject being discussed.

minutes

The written record of the meeting.

objective

The purpose of the meeting or discussion.

Từ

Nghĩa

apologies

Those who let the Chair know that they cannot attend.

to brainstorm

To have all participants suggest ideas on a topic or
issue.

to brief (someone)

To impart information to someone.

Chair/ Chairperson

The person who presides over the meeting.

to discuss

To talk about an issue.

to propose

To make a suggestion.

time line

A list of dates showing the order in which a project will
be completed.

Mười lời khuyên để có một cuộc họp thành công
1.

Cần có người Chủ tọa (the Chair).

2.

Chủ tọa lý tưởng nhất là người không có quá nhiều vấn đề cần đưa ra
thảo luận.

3.

Nên có chương trình nghị sự và từng vấn đề thảo luận cần được trình bày
rõ.

4.

Tất cả những người tham dự nên nắm rõ mục đích của cuộc họp

5.

Một cuộc họp tốt là có nhiều ý kiến đóng góp hơn là chỉ có một ý kiến
chính.

6.

Những người đứng lên trình bày nên được tập trung lắng nghe và không
bị gián đoạn.

7.

Với cuộc họp có thời lượng dài nên giới hạn thời gian cho từng vấn đề.

8.

Nếu có yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, nên xác định rõ người chịu trách
nhiệm thực hiện nhiệm vụ đó.

9.

Nên sắp xếp thời gian để trả lời thắc mắc.

10.

Nội dung buổi họp nên được ghi chép lại và văn bản hóa để gửi cho
những người tham dự sau cuộc họp.

Bài tập
1. Những từ mới quan trọng trong bài
Hãy dùng từ điển để tra nghĩa và cách phát âm của những từ dưới đây.
Từ mới

Phát âm

Nghĩa

campaign
concern
costs
establish
facts
financial
gain
intentions
interruption
prepare
presentation
purpose
research
speaker
threaten
2. Luyện nói - nhận lời và từ chối lời đề nghị giúp đỡ
Điền những từ cho sẵn trong ô dưới đây vào những câu thích hợp bên
dưới.
agenda

apologies

time line

brief

Chair

Discuss

item

minutes

Objective

1. It is th...
1
BÀI 10 - Trong cuc hp
I. Chú thích
Nhân vt
Harvey Judd:
Chief Purchasing Officer Hale and Hearty Foods
Trưởng Phòng Thu Mua ca Hale and Hearty Foods
Victoria Song:
Assistant International PR Manager
Giám đốc Giao tế Ngoi v
Douglas Hale:
Chief Executive Officer
Tổng Giám đốc ca công ty
Caroline
Grabbo:
Administrative Manager, Sedond in charge to Douglas
Hale
Diễn biến câu chuyện
Douglas, Caroline, Harvey Victoria họp bàn về buổi thuyết trình ngày hôm
sau.
T ng dùng trong các cuc hp
T
Nghĩa
item
A numbered part of the agenda to be discussed
agenda
The written list of items for discussion.
topic
The subject being discussed.
minutes
The written record of the meeting.
objective
The purpose of the meeting or discussion.
Tiếng anh du lịch bài 11 - Trang 2
Tiếng anh du lịch bài 11 - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Tiếng anh du lịch bài 11 9 10 390