Ktl-icon-tai-lieu

Tiếng anh du lịch bài 15

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 556 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

BÀI 15 - Một buổi thuyết trình (phần 2)
I.

Chú thích
Nhân vật
Harvey Judd:

Chief Purchasing Officer – Hale and Hearty Foods
Trưởng Phòng Thu Mua của Hale and Hearty Foods

Lok Lee:
Co-owns the tea plantation with his wife Lian.
Người đồng sở hữu trang trại trà với người vợ là Lian.
Victoria Song:

Assistant International PR Manager
Giám đốc Giao tế Ngoại vụ

Caroline
Grabbo:

Administrative Manager, 2iC to Douglas Hale
Quản trị Viên Hành chính, phụ tá cho Douglas Hale

Diễn biến câu chuyện
Móc móc đã hại Victoria nên Harvey liền cung cấp những số liệu.Victoria khắc
phục được tình hình và kết thúc phần trình bày của mình với sản phẩm Đậu phụ
Suki. Caroline hướng dẫn qua với Lian và Lok về các thủ tục với đối tác.
Ngôn ngữ mô tả đồ thị
Các thuyết trình thường kèm theo hình ảnh. Dưới đây là những cách khác
nhau khi nói về các dữ liệu từ bảng biểu và đồ thị. Những ví dụ này là về
bán hàng.

1. Bar graph

2. Line graph

3.Table

20000

Profits

15000

Jan

$19,878

10000

Feb

$40,000

Mar

$22,000

J F M A M Ju
Sales rose sharply in June.
There was a sharp
increase in sales.
There was a rapid rise in
sales.
4.
20000

Sales fluctuated.

There was a peak in
profits in February

5.

6.
Profits

15000

May

$19,500

10000

June

$20,000

July

$15,000

J F M A M Ju
Sales remained stable for
the first six months.
II.

There was a sharp
drop in profits in
July.

Profits began to
slump

Bài tập
1. Những từ mới quan trọng trong bài
Hãy dùng từ điển để tra nghĩa và cách phát âm của những từ dưới đây.
Từ mới

advertise
campaign
chart
consumer
drop
graph

Phát âm

Nghĩa

illustrate
increase
launch
morale
peak
point
positive
profits
quarterly
recover
rise
sign
significant
stable
target
2. Luyện nói - mô tả đồ thị
Chọn những từ trong bảng trên để điền vào những chỗ trống phía dưới các
đồ thị sau. Khi làm xong, hãy đọc to những câu đó lên.
sharp

slump

rise

fluctuated

stable

peak

1. Bar graph
20000

2. Line graph

3.Table
Profits

15000

Jan

$19,878

10000

Feb

$20,000

Mar

$32,000

J F M A M Ju
Sales reached a ______ in
April.

Sales
_____________

4.
20000

5.

There was a dramatic
________ in profits in
March.
6.
Profits

15000

May

$19,500

10000

June

$20,000

July

$15,000

J F M A M Ju
Sales remained ________
for the first six months.

Sales began to
___________

There was a
__________
drop in profits in July.

3. Vè vui
Hãy đọc to các câu vè sau:
You can see from this table
This table
This table
That profits have dropped

s

But sales remain stable...
1
BÀI 15 - Mt bui thuyết trình (phn 2)
I. Chú thích
Nhân vt
Harvey Judd:
Chief Purchasing Officer Hale and Hearty Foods
Trưởng Phòng Thu Mua ca Hale and Hearty Foods
Lok Lee:
Co-owns the tea plantation with his wife Lian.
Người đồng s hu trang tri trà với người v là Lian.
Victoria Song:
Assistant International PR Manager
Giám đốc Giao tế Ngoi v
Caroline
Grabbo:
Administrative Manager, 2iC to Douglas Hale
Qun tr Viên Hành chính, ph tá cho Douglas Hale
Diễn biến câu chuyện
Móc móc đã hại Victoria nên Harvey liền cung cấp những số liệu.Victoria khắc
phục được tình hình và kết thúc phần trình bày của mình với sản phẩm Đậu phụ
Suki. Caroline hướng dẫn qua với Lian và Lok về các thủ tục với đối tác.
Ngôn ng mô t đồ th
Các thuyết trình thường kèm theo hình nh. Dưới đây nhng cách khác
nhau khi i v c d liu t bng biểu đồ th. Nhng d này v
bán hàng.
Tiếng anh du lịch bài 15 - Trang 2
Tiếng anh du lịch bài 15 - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Tiếng anh du lịch bài 15 9 10 551