Ktl-icon-tai-lieu

Tiếng anh du lịch bài 17

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 565 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

BÀI 17 - Thương thảo (phần 1)
I.

Chú thích
Nhân vật
Douglas Hale:

Chief Executive Officer
Tổng Giám đốc của công ty Hale and Hearty

Lian Lee:

Co-owner of a modest but quality family tea plantation
Người đồng sở hữu một trang trại nhỏ theo kiểu gia đình
trồng trà chất lượng tốt.

Lok Lee:

Co-owns the tea plantation with his wife Lian.
Người đồng sở hữu trang trại trà với người vợ là Lian.

Ahmed:

Business Manager, Hale and Hearty
Quản lý Kinh doanh của công ty Hale and Hearty

Diễn biến câu chuyện
Douglas bắt đầu cuộc họp thương thảo với Lian và Lok bằng cách sắp đặt để
đảm bảo mọi người đều cảm thấy thoải mái. Ông cũng giới thiệu Ahmed là
người sẽ cùng tham dự.
Luyện nói - Sắp đặt trước khi vào họp
Đọc những câu ví dụ sau để biết được cách tạo ra một không khí tích cực từ
đầu buổi họp.
Welcoming - Chào đón
It’s a pleasure to see you again.
Welcome. It’s good to see you here again.

Nếu như trước đây bạn mới chỉ liên hệ qua điện thoại hoặc email thì nên nói:
Hello. It’s nice to finally meet you face to face.
Offering - Đưa lời mời
Is there anything we can get you? Tea or coffee?
Help yourself to tea and coffee.
Let me take your coats.
Would you like me to order a taxi for the end of the meeting?
Small talk - Hỏi han vài câu
How was your flight?
Where are you staying?
How was your trip?
Have you had a chance to look around?
Stating length of meeting - Ước tính thời gian cuộc họp
We’re hoping we won’t go longer than an hour.
This shouldn’t take more than ninety minutes.
We’ve scheduled two hours for this meeting.
Checking for agreement - Hỏi để biết ý kiến người khác
Are you happy with the agenda?
How does that sound?
Would you agree?
Is that OK?

II.

Bài tập
1. Những từ mới quan trọng trong bài
Hãy dùng từ điển để tra nghĩa và cách phát âm của những từ dưới đây.
Từ mới

Phát âm

Nghĩa

(to) add
association
change
considerations
contact
(to) cover (a topic)
financial
hopefully
observer
position
prospectus
valuable
specification

2. Vốn từ vựng
Hãy dùng những từ ở bảng trên để hoàn thành các câu sau. Lưu ý là không
phải tất cả các từ đều được sử dụng.

1. I’d like to introduce you to Ahmed, our business manager. He’ll be here
today as an ___________________ only.

2. I know your time is____________________ so we hope to cover this in
an hour.

3.

First, we’ll begin by outlining our _____________________.

4. Now I’d like to move on to the financial ___________________ of the
contract.

5.

We’ve been in _________________ for over a month now.

6....
1
BÀI 17 - Thương thảo (phn 1)
I. Chú thích
Nhân vt
Douglas Hale:
Chief Executive Officer
Tổng Giám đốc ca công ty Hale and Hearty
Lian Lee:
Co-owner of a modest but quality family tea plantation
Người đồng s hu mt trang tri nh theo kiu gia đình
trng trà chất lượng tt.
Lok Lee:
Co-owns the tea plantation with his wife Lian.
Người đồng s hu trang tri trà với người v là Lian.
Ahmed:
Business Manager, Hale and Hearty
Qun lý Kinh doanh ca công ty Hale and Hearty
Diễn biến câu chuyện
Douglas bắt đầu cuộc họp thương thảo với Lian Lok bằng cách sắp đặt để
đảm bảo mọi người đều cảm thấy thoải mái. Ông cũng giới thiệu Ahmed là
người sẽ cùng tham dự.
Luyn nói - Sắp đặt trước khi vào hp
Đọc nhng câu d sau để biết được cách to ra mt không khí tích cc t
đầu bui hp.
Welcoming - Chào đón
It’s a pleasure to see you again.
Welcome. It’s good to see you here again.
Tiếng anh du lịch bài 17 - Trang 2
Tiếng anh du lịch bài 17 - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Tiếng anh du lịch bài 17 9 10 799