Ktl-icon-tai-lieu

Tiếng anh du lịch bài 23

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 883 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

BÀI 23 – Ăn mừng
I.

Chú thích
Nhân vật
Harvey Judd:

Chief Purchasing Officer – Hale and Hearty Foods
Trưởng Phòng Thu Mua của Hale and Hearty Foods

Lian Lee:

Co-owner of a modest but quality family tea plantation
Người đồng sở hữu một trang trại nhỏ theo kiểu gia đình
trồng trà chất lượng tốt.

Lok Lee:

Co-owns the tea plantation with his wife Lian.
Người đồng sở hữu trang trại trà với người vợ là Lian.

Douglas Hale:

Chief Executive Officer
Tổng Giám đốc của công ty

Waiter:

Southern Tower Restaurant
Nhà hang Southern Tower

Diễn biến câu chuyện
Harvey, Victoria mời Lian và Lok đi ăn tối. Họ chấp nhận lời mời. Tại nhà hàng,
mọi người gọi đồ uống, giới thiệu và chọn đồ ăn.

Luyện nói – Đưa ra và đáp lại lời mời
Dưới đây là một vài câu ví dụ dùng để đưa ra lời mời và chấp nhận.
Học đọc những mâu câu sau. Khi thấy hiểu chúng rồi, bạn hãy đọc to những
câu đó lên.
Đưa ra một lời mời
We’d like to invite you to dinner.
Would you like to come to lunch?
We’d be pleased if you could join us for dinner.
We’ve booked a table. We hope you can join us.
Nhận lời mời
We’d love to come.
Yes, I’d be pleased to accept.
Yes, thank you.
How can I resist such a gracious invitation.
Từ chối lời mời:
That’s very kind of you but I’m afraid I have a prior engagement.
I’m sorry. I have to decline. I have family commitments.
I’m sorry, I won’t be able to make it. I have an important appointment that night.
Sorry, I can’t. I’m busy that night. But thanks anyway.

Gọi đồ uống và gọi món
I’ll have the duck.
We’ll have a bottle of white wine please.
Giới thiệu đồ ăn
What do you recommend?
What do you suggest?
The roasted lobster is delicious.
The lamb is very popular.
You can’t go past the prawns here!
Thành ngữ
‘You can’t go past’: Thành ngữ này có nghĩa là không còn gì có thể tốt hơn thế
(nó).
Ví dụ: If you want a cheap car, you can’t go past the local motor auction centre.
If you like hot food, you can’t go past the chilli chicken.

II.

Bài tập
1. Những từ mới quan trọng trong bài
Hãy dùng từ điển để tra nghĩa và cách phát âm của những từ dưới đây
Từ mới

(to) accept
beef
(to) book

Phát âm

Nghĩa

champagne
commitment
dinner
duck
etiquette
hemisphere
invitation
lobster
menu
(to) order
popular
prawns
(to) recommend
restaurant
revolving
roast
salad
seafood
southern
tempting
tower

2. Luyện vốn từ vựng
Hãy dùng những từ ở bảng trên để hoàn thành các câu sau. Sau khi so
câu trả lời với đáp án, hãy đọc to chúng lên. Lưu ý là không phải tất cả các
từ đều được sử dụng.

1. T...
1
BÀI 23 Ăn mừng
I. Chú thích
Nhân vt
Harvey Judd:
Chief Purchasing Officer Hale and Hearty Foods
Trưởng Phòng Thu Mua ca Hale and Hearty Foods
Lian Lee:
Co-owner of a modest but quality family tea plantation
Người đồng s hu mt trang tri nh theo kiểu gia đình
trng trà chất lượng tt.
Lok Lee:
Co-owns the tea plantation with his wife Lian.
Người đồng s hu trang tri trà với người v là Lian.
Douglas Hale:
Chief Executive Officer
Tổng Giám đốc ca công ty
Waiter:
Southern Tower Restaurant
Nhà hang Southern Tower
Diễn biến câu chuyện
Harvey, Victoria mời Lian Lok đi ăn tối. Họ chấp nhận lời mời. Tại nhàng,
mọi người gọi đồ uống, giới thiệu và chọn đồ ăn.
Tiếng anh du lịch bài 23 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiếng anh du lịch bài 23 - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Tiếng anh du lịch bài 23 9 10 22