Ktl-icon-tai-lieu

Tiếng anh du lịch bài 24

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 872 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI 24 - Chiêu đãi
I.

Chú thích
Nhân vật
Harvey Judd:

Chief Purchasing Officer – Hale and Hearty Foods
Trưởng Phòng Thu Mua của Hale and Hearty Foods

Douglas Hale:

Chief Executive Officer - Hale and Hearty Foods
Tổng Giám đốc của công ty Hale and Hearty Foods

Victoria Song:

Assistant International PR Manager
Giám đốc Giao tế Ngoại vụ

Caroline
Grabbo:

Administrative Manager - Second in charge to Douglas
Hale
Quản trị Viên Hành chính, phụ tá cho Douglas Hale

Lian Lee:

Co-owner of a modest but quality family tea plantation
Người đồng sở hữu một trang trại nhỏ theo kiểu gia đình
trồng trà chất lượng tốt.

Lok Lee:

Co-owner of a modest but quality family tea plantation
Người đồng sở hữu một trang trại nhỏ theo kiểu gia đình
trồng trà chất lượng tốt.

Waiter:

Southern Tower Restaurant
Người phục vụ của nhà hàng Tháp Phương Nam

Diễn biến câu chuyện
Tại Nhà hàng Tháp Phương Nam, Douglas đề nghị nâng cốc chúc mừng đối tác
làm ăn mới. Tới lúc thanh toán bữa tiệc, Douglas đề nghị được trả và Lok đã
chấp thuận. Sau đó Harvey và Victoria thu xếp tiễn Lok và Lian ra sân bay vào
sáng ngày hôm sau.

Luyện nói - Sau khi ăn
Sau đây là một vài ví dụ cho cách nói khi muốn nâng cốc chúc mừng và cách
nói khi kết thúc bữa tiệc. Hãy đọc những mẫu câu dưới đây. Khi thấy hiểu
chúng rồi, bạn hãy đọc to những câu này lên.
Proposing a toast - Đề nghị nâng cốc
I’d like to propose a toast.
Please be upstanding.
Could everyone please charge their glasses?
Let’s raise our glasses.
Responding to a toast - Đáp lại lời nâng cốc
To our new partner!
Cheers!
Offering and refusing drinks - Mời uống thêm và từ chối
More champagne?
No thanks. I’m driving.
Calling for the bill - Gọi hóa đơn thanh toán
We’re ready for the bill now.
Could we have the bill please?
Offering to pay - Đề nghị được trả tiền
This is our shout.
This is on me.
We’ve got this.
I’ll take care of the bill.

The bill’s been taken care of.
Expressing gratitude - Thể hiện lòng cảm ơn
Well, if you insist. Thanks.
Thank you for dinner.
Thanks again. What a great way to celebrate our partnership.
Thành ngữ trong kinh doanh
“Toast-maker” (cũng còn gọi là toaster, toastmaster hoặc toastmistress) là
người đưa ra lời đề nghị nâng cốc.
To shout: trả tiền bữa ăn hoặc phí cho người khác.
II.

Bài tập
1. Những từ mới quan trọng trong bài
Hãy dùng từ điển để tra nghĩa và cách phát âm của những từ dưới đây.
Từ mới

airport
bill
credit
(to) drive
glass
gratitude
highpoint
(to) insist
mutual

Phát âm

Nghĩa

toast
(to be) upstand...
BÀI 24 - Chiêu đãi
I. Chú thích
Nhân vt
Harvey Judd:
Chief Purchasing Officer Hale and Hearty Foods
Trưởng Phòng Thu Mua ca Hale and Hearty Foods
Douglas Hale:
Chief Executive Officer - Hale and Hearty Foods
Tổng Giám đốc ca công ty Hale and Hearty Foods
Victoria Song:
Assistant International PR Manager
Giám đốc Giao tế Ngoi v
Caroline
Grabbo:
Administrative Manager - Second in charge to Douglas
Hale
Qun tr Viên Hành chính, ph tá cho Douglas Hale
Lian Lee:
Co-owner of a modest but quality family tea plantation
Người đồng s hu mt trang tri nh theo kiểu gia đình
trng trà chất lượng tt.
Lok Lee:
Co-owner of a modest but quality family tea plantation
Người đồng s hu mt trang tri nh theo kiểu gia đình
trng trà chất lượng tt.
Waiter:
Southern Tower Restaurant
Người phc v ca nhà hàng Tháp Phương Nam
Diễn biến câu chuyện
Tại Nhà hàng Tháp Phương Nam, Douglas đề nghị nâng cốc chúc mừng đối tác
làm ăn mới. Tới lúc thanh toán bữa tiệc, Douglas đề nghị được trả Lok đã
chấp thuận. Sau đó Harvey Victoria thu xếp tiễn Lok Lian ra n bay vào
sáng ngày hôm sau.
Tiếng anh du lịch bài 24 - Trang 2
Tiếng anh du lịch bài 24 - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Tiếng anh du lịch bài 24 9 10 294