Ktl-icon-tai-lieu

tiếng anh kinh tế

Được đăng lên bởi lennyanh3010
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 574 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề 1 (ok)
1. All notices shall be written in English and shall be hand delivery to the
Parties at their business addresses or to such other address as either Party
may specify by notice to the other pursuant to this Section. All notices shall
be regarded as having been given if sent by hand
Tất cả các thông báo phải được viết bằng tiếng Anh và được trao tận tay cho
các Bên tại địa chỉ kinh doanh của họ hoặc tại các địa chỉ khác mà mỗi Bên có
thể định rõ bằng cách thông báo cho bên kia căn cứ theo mục này. Tất cả
thông báo được coi là đã cung cấp nếu được gửi bằng tay
2. "Subcontractor” means any person named in the Contract as a
Subcontractor for a part of the Works or any person to whom a part of the
Works has been subcontracted with the consent of the Engineer and the
legal successors in title to such person, but not any assignee of any such
person
“Nhà thầu phụ” được hiểu là bất kỳ người nào có tên trong hợp đồng này với
tư cách là một Nhà thầu phụ cho một phần của công trình hoặc bất kỳ người
nào đã ký kết hợp đồng phụ nhận thầu một phần công trình được sự đồng ý
của các kĩ sư và những người kế nhiệm hợp pháp trên danh nghĩa, nhưng
không phải là người được chuyển giao (ủy nhiệm) của bất kì đối tượng nào ở
trên
3. The buyer may, at the buyer’s option, inspect the goods prior to shipment. At
least 10 days before the actual delivery date, the seller shall give notice to the
buyer, or to any agent nominated by the buyer, that the goods are available
for inspection. The seller shall permit access to the goods for purposes of
inspection at a reasonable time agreed by the parties
Theo quyền chọn của mình, bên mua có thể nghiệm thu hàng hóa trước khi
giao hàng. Trong vòng 10 ngày trước ngày giao hàng thực tế, bên Bán phải
thông báo cho bên mua hoặc bất kỳ đại lý nào được bên mua chỉ định, về việc
hàng hóa đã sẵn sàng để nghiệm thu. Bên bán cho phép xem xét hàng hóa với
mục đích nghiệm thu trong thời gian hợp lý như hai bên đã thỏa thuận

4. Theo hợp đồng này, các bên không được chuyển quyền và nghĩa vụ mà
không có sự thống nhất trước bằng văn bản của phía bên kia bởi vì việc
chuyển quyền và nghĩa vụ của các bên có thể gây ra những trở ngại cho
phía bên kia
According to this contract, Neither party shall have the right to assign any of
its rights and obligations under this agreement without the prior written
consent of the other party, which could lead the other party into trouble
5. Sau khi nhận được thông báo của bên mua về thiết bị có hư hỏng, trong
vòng 72...
Đề 1 (ok)
1. All notices shall be written in English and shall be hand delivery to the
Parties at their business addresses or to such other address as either Party
may specify by notice to the other pursuant to this Section. All notices shall
be regarded as having been given if sent by hand
Tất cả các thông báo phải được viết bằng tiếng Anh và được trao tận tay cho
các Bên tại địa chỉ kinh doanh của họ hoặc tại các địa chỉ khác mà mỗi Bên có
thể định rõ bằng cách thông báo cho bên kia căn cứ theo mục này. Tất cả
thông báo được coi là đã cung cấp nếu được gửi bằng tay
2. "Subcontractor” means any person named in the Contract as a
Subcontractor for a part of the Works or any person to whom a part of the
Works has been subcontracted with the consent of the Engineer and the
legal successors in title to such person, but not any assignee of any such
person
“Nhà thầu phụ” được hiểu là bất kỳ người nào có tên trong hợp đồng này với
tư cách là một Nhà thầu phụ cho một phần của công trình hoặc bất kỳ người
nào đã ký kết hợp đồng phụ nhận thầu một phần công trình được sự đồng ý
của các kĩ sư và những người kế nhiệm hợp pháp trên danh nghĩa, nhưng
không phải là người được chuyển giao (ủy nhiệm) của bất kì đối tượng nào ở
trên
3. The buyer may, at the buyer’s option, inspect the goods prior to shipment. At
least 10 days before the actual delivery date, the seller shall give notice to the
buyer, or to any agent nominated by the buyer, that the goods are available
for inspection. The seller shall permit access to the goods for purposes of
inspection at a reasonable time agreed by the parties
Theo quyền chọn của mình, bên mua có thể nghiệm thu hàng hóa trước khi
giao hàng. Trong vòng 10 ngày trước ngày giao hàng thực tế, bên Bán phải
thông báo cho bên mua hoặc bất kỳ đại lý nào được bên mua chỉ định, về việc
hàng hóa đã sẵn sàng để nghiệm thu. Bên bán cho phép xem xét hàng hóa với
mục đích nghiệm thu trong thời gian hợp lý như hai bên đã thỏa thuận
tiếng anh kinh tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tiếng anh kinh tế - Người đăng: lennyanh3010
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
tiếng anh kinh tế 9 10 304