Ktl-icon-tai-lieu

Tiếng Anh - Ngạch cán sự và chuyên viên

Được đăng lên bởi hoalyhong1111989
Số trang: 241 trang   |   Lượt xem: 2240 lần   |   Lượt tải: 1 lần
UBND TỈNH TIỀN GIANG
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2014

TÀI LIỆU ÔN THI TUYỂN CÔNG CHỨC
TỈNH TIỀN GIANG NĂM 2014

Môn: TIẾNG ANH
Ngạch Cán sự và Chuyên viên

Tiền Giang, tháng 10/ 2014

Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh
1. Cấu trúc chung của một câu trong tiếng Anh:
Một câu trong tiếng Anh thƣờng bao gồm các thành phần sau đây:

Ví dụ:
SUBJECT

VERB

COMPLEMENT

MODIFIER

John and I

ate

a pizza

last night.

We

studied

"present perfect"

last week.

He

runs

I

like

very fast.
walking.

1.1 Subject (chủ ngữ):
Chủ ngữ là chủ thể của hành động trong câu, thƣờng đứng trƣớc động từ (verb).
Chủ ngữ thƣờng là một danh từ (noun) hoặc một ngữ danh từ (noun phrase - một
nhóm từ kết thúc bằng một danh từ, trong trƣờng hợp này ngữ danh từ không đƣợc
bắt đầu bằng một giới từ). Chủ ngữ thƣờng đứng ở đầu câu và quyết định việc chia
động từ.
Chú ý rằng mọi câu trong tiếng Anh đều có chủ ngữ (Trong câu mệnh lệnh, chủ
ngữ đƣợc ngầm hiểu là ngƣời nghe. Ví dụ: “Don't move!” = Đứng im!).

2

Milk is delicious. (một danh từ)
That new, red car is mine. (một ngữ danh từ)
Đôi khi câu không có chủ ngữ thật sự, trong trƣờng hợp đó, It hoặc There đóng vai
trò chủ ngữ giả.

It is a nice day today.
There is a fire in that building.
There were many students in the room.
It is the fact that the earth goes around the sun.
1.2 Verb (động từ):
Động từ là từ chỉ hành động hoặc trạng thái của chủ ngữ. Mọi câu đều phải có động
từ. Nó có thể là một từ đơn hoặc một ngữ động từ. Ngữ động từ (verb phrase) là
một nhóm từ gồm một hoặc nhiều trợ động từ (auxiliary) và một động từ chính.
I love you. (chỉ hành động)
Chilli is hot. (chỉ trạng thái)
I have seen the movie three times before. (auxiliary: have; main verb: seen)
I am going to Sai Gon tomorrow. (auxiliary: am; main verb: going)
1.3 Complement (vị ngữ):
Vị ngữ là từ hoặc cụm từ chỉ đối tƣợng tác động của chủ ngữ. Cũng giống nhƣ chủ
ngữ, vị ngữ thƣờng là danh từ hoặc ngữ danh từ không bắt đầu bằng giới từ, tuy
nhiên vị ngữ thƣờng đứng sau động từ. Không phải câu nào cũng có complement.
Vị ngữ trả lời cho câu hỏi What? hoặc Whom?

John bought a car yesterday. (What did John buy?)
3

Jill wants to drink some water. (What does he want to drink?)
She saw John at the movie last night. (Whom did she see at the movie?)
1.4 Modifier (trạng từ):
Trạng từ là từ hoặc cụm từ chỉ thời gian, địa điểm hoặc cách thức của hành động.
Không phải câu nào cũng có trạng từ. Chúng thƣờng là các cụm giới từ
(prepositional phrase), phó từ (adverb) hoặc một cụm p...
UBND TỈNH TIỀN GIANG
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2014
TÀI LIỆU ÔN THI TUYỂN CÔNG CHỨC
TỈNH TIỀN GIANG NĂM 2014
Môn: TIẾNG ANH
Ngạch Cán sự và Chuyên viên
Tiền Giang, tháng 10/ 2014
Tiếng Anh - Ngạch cán sự và chuyên viên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiếng Anh - Ngạch cán sự và chuyên viên - Người đăng: hoalyhong1111989
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
241 Vietnamese
Tiếng Anh - Ngạch cán sự và chuyên viên 9 10 155