Ktl-icon-tai-lieu

TIẾNG ANH PHỎNG VẤN

Được đăng lên bởi pham-phu-thinh
Số trang: 108 trang   |   Lượt xem: 6404 lần   |   Lượt tải: 32 lần
Cuốn sách này được gửi tới bạn bởi VietLion.Com
Cuố
được

wWw.VietLion.Com
Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc
Tiế
Phỏ
Việ

Bài khóa Episode 1-1: Miêu tả tính cách
khó
Miê
Interviewer 1: Ha ha. You look totally nervous, take it easy kiddo! - Ha ha. Bạn trông lo
1

lắng quá đấy. Hãy bình tĩnh lại nào.
interviewee: Oh, thanks. - Cám ơn anh/chị.
Interviewer 1: You have a very relaxed demeanor.- Bạn trông có vẻ rất bình tĩnh đấy.
Interviewer 1: How would you describe your personality? - Bạn sẽ nói gì về tính cách của
mình nào?
interviewee:Well, it sounds like I’m bragging. - À, nói ra thì có vẻ như tôi đang quá tự đề
cao mình đấy.
interviewee:But, one of my strengths is that I am very sociable. - Nhưng một trong những
thế mạnh của tôi là tôi có khả năng ngoại giao tốt.
interviewee:That has helped me to develop good people skills. - Tính cách này giúp tôi phát
triển mối quan hệ tốt với mọi người.
interviewee:And I believe those strengths will benefit my work life as well. - Và tôi tin rằng
những thế mạnh này sẽ có thể có ích cho công việc sau này của mình.
Interviewer 2: Well, that, we don’t know yet. - À, chuyện đó thì chúng tôi cũng chưa nghĩ
đến.
interviewee:I think I'm thoughtful and serious most of the time.- Tôi nghĩ tôi là người cẩn
trọng và nghiêm túc trong mọi việc.
interviewee:So I tend to be very prudent at work. - Vì thế trong công việc tôi là người rất
thận trọng.
interviewee:This is particularly true when I develop personal relationships.- Điều này thực
sự phát huy tác dụng khi tôi phát triển các mối quan hệ cá nhân
interviewee:Thanks to that trait, people around me say I rarely make mistakes.- Nhờ có thế
mạnh này mà những người xung quanh tôi đều nói tôi hiếm khi mắc lỗi đấy.
2

Interviewer 3: But we don’t want someone taking hours to decide on lunch, right? - Thế
nhưng chúng tôi lại không muốn dùng một người mà dành hàng giờ để quyết định một việc
đơn giản
Interviewer 2: What’s a good balance between work and personal life? - Vậy bạn cân bằng
giữa công việc và cuộc sống riêng như thế nào?
interviewee:Of course my work life would weigh more. - Tất nhiên là công việc vẫn là ưu
tiên hàng đầu rồi.
interviewee:But I think it’s important to have a good rest on weekends. - Nhưng tôi nghĩ tốt
nhất là nên có một ngày nghỉ cuối tuần.
Interviewer 2: Do you mean you don’t like working on weekends? - Ý bạn là bạn không
thích làm việc vào ngày cuối tuần sao?interviewee:No, that’s not what I mean. I am just
saying…- Không, ý tôi không phải vậy. Ý tôi là…
Interviewe...