Ktl-icon-tai-lieu

TIẾNG ANH THÔNG DỤNG Ở AUSTRALIA – Loạt 2

Được đăng lên bởi levanthanh7676-gmail-com
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1192 lần   |   Lượt tải: 6 lần
EVERYDAY ENGLISH FROM AUSTRALIA – Series 2
TIẾNG ANH THÔNG DỤNG Ở AUSTRALIA – Loạt 2
Bài 01: asking questions (đặt các câu hỏi)
Part 1 - THE DIALOGUES (đối thoại)
Anh Steve vừa mới đi thăm một thị trấn có tên gọi là Sovereign Hill, nơi khai thác vàng vào
những năm 60 của thế kỷ 19. Thị trấn đó ngày nay đã được xây dựng lại và trở thành điểm du
lịch nổi tiếng. Khi tới đó, anh Steve gặp một người bạn học cũ, chị Clare.
Dialogue 1:
STEVE:

G'day Clare. What are you doing here?

CLARE:

I work here.

STEVE:

Oh… and how are you?

CLARE:

Great! I've been on holidays.

CLARE:

Yes? Where did you go?

CLARE:

Queensland.
Dialogue 2:

STEVE:

Did they put up many new buildings?

CLARE:

Yes, but they're the same as the old ones. Everything's the same
as it was in the nineteenth century.

STEVE:

Didn't they restore the original school?

CLARE:

Yes, and we're using it, too. You saw some children in there,
didn't you?

STEVE:

Yes… You mean… they were having 19th century lessons?

CLARE:

That's right! They're spending a couple of days here, learning
about the past.

Part 2 - VOCABULARY (từ vựng)
Queensland
[ 'kwinslənd ]
Holidays

Bang Queensland nằm ở phía đông bắc
Australia.
ngày lễ, ngày nghỉ.

[ 'hɒlədeIz ]
overseas tourists

các khách du lịch nước ngoài

[ 'oʊvə_siz tʊərəsts ]
a couple of days

hai ngày

[ 'kʌpəl∪əv deIz ]
a goldmine

mỏ vàng

[ 'goʊldmaIn ]
a souvenir shop

cửa hàng bán tặng phẩm

[ suvə'nIə ' ʃɒp ]
a bakery

lò bánh mì (bán đủ loại bánh nướng)

[ 'beIkəri ]
a house

một ngôi nhà

[ 'haʊs ]
Australian

Tính từ của Australia

[ ɒs'treIliən ]
Japanese

Tính từ của Nhật bản

[ dzæpɘ'niz ]
19th century

thế kỉ 19

[ 'naintinð 'sentʃərI ]
Original
[ ɘ'rIdzənəl ]

nguyên thủy

to put up

xây dựng

[ pʊt 'ʌp ]
to restore

phục hồi

[ rə'stɔ ]
g'day

chào bạn

[ ɡə'deI ]

Part 3 - LESSON: asking questions (đặt các câu hỏi)
Khi đặt . Thí dụ:
What are you doing here?

Bạn đang làm gì ở đây thế?

How are you?

Bạn có khỏe không?

Where are you going?

Bạn đi đâu đấy

Có một cách hỏi khác nữa được bắt đầu bằng 'do' ở thời hiện tại. Thí dụ:
Do you like working here?

Bạn có thích làm việc ở đây không?

Do you get many overseas tourists?

Bạn có đón nhiều khách du lịch nước
ngoài không?

Do you take them down the goldmines?

Bạn có dẫn họ xuống thăm các mỏ vàng
không?

Khi đặt câu hỏi ở thời quá khứ, chúng ta bắt đầu câu bằng từ 'did'. Thí dụ:
Did they put up many new buildings?

Có phải họ đã xây thêm nhiều ngôi nhà
mới không?

Did you take them down ...
EVERYDAY ENGLISH FROM AUSTRALIA – Series 2
TING ANH THÔNG DNG AUSTRALIA – Lot 2
Bài 01: asking questions (đặt các câu hi)
Part 1 - THE DIALOGUES (đối thoi)
Anh Steve va mi đi thăm mt th trn có tên gi là Sovereign Hill, nơi khai thác vàng vào
nhng năm 60 ca thế k 19. Th trn đó ngày nay đã được xây dng li và tr thành đim du
lch ni tiếng. Khi ti đó, anh Steve gp mt người bn hc cũ, ch Clare.
Dialogue 1:
STEVE: G'day Clare. What are you doing here?
CLARE: I work here.
STEVE: Oh… and how are you?
CLARE: Great! I've been on holidays.
CLARE: Yes? Where did you go?
CLARE: Queensland.
Dialogue 2:
STEVE: Did they put up many new buildings?
CLARE: Yes, but they're the same as the old ones. Everything's the same
as it was in the nineteenth century.
STEVE: Didn't they restore the original school?
CLARE: Yes, and we're using it, too. You saw some children in there,
didn't you?
STEVE: Yes… You mean… they were having 19th century lessons?
CLARE: That's right! They're spending a couple of days here, learning
about the past.
TIẾNG ANH THÔNG DỤNG Ở AUSTRALIA – Loạt 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TIẾNG ANH THÔNG DỤNG Ở AUSTRALIA – Loạt 2 - Người đăng: levanthanh7676-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
TIẾNG ANH THÔNG DỤNG Ở AUSTRALIA – Loạt 2 9 10 901