Ktl-icon-tai-lieu

TIẾNG ANH THÔNG DỤNG

Được đăng lên bởi phamchithien2013
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 149 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1.

THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN Thì hiện tại tiếp diễn dùng diễn tả hành động đang diễn ra
trong hiện tại. Ngoài ra nó còn được dùng để diễn tả những hành động mang tính tạm
thời. Thì này là thì một trong những thì cơ bản. * Công thức thể khẳng định: Chủ ngữ +
TO BE + Động từ nguyên mẫu thêm ING + Bổ ngữ (nếu có) - Lưu ý: + TO BE phải được
chia đúng theo chủ ngữ (AM hay IS hay ARE) -nếu cần, bạn xem lại bài "Động từ TO BE".
+ Động từ nguyên mẫu khi không nói gì khác được hiểu là động từ nguyên mẫu không có
TO. + Khi thêm ING ngay đằng sau động từ nguyên mẫu, cần nhớ vài quy tắc sau: Nếu
động từ tận cùng bằng 1 chữ cái E, bỏ E đi rồi mới thêm ING ( RIDE --> RIDING) Nếu động
từ tận cùng bằng 2 chữ cái E, thêm ING bình thường, không bỏ E ( SEE --> SEEING) Nếu
động từ tận cùng bằng IE, đổi IE thành Y rồi mới thêm ING (DIE --> DYING) Nếu động từ
đơn âm tận cùng bằng 1 và chỉ 1 trong 5 nguyên âm (A, E, I, O, U) với một và chỉ một
phụ âm, ta viết phụ âm đó thêm 1 lần nữa rồi mới thêm ING. ( STOP --> STOPPING, WRAP
--> WRAPPING, SHOP --> SHOPPING...) Các động từ ngoài các quy tắc trên ta thêm ING
bình thường. - Thí dụ: + I AM TYPING A LESSON = Tôi đang đánh máy 1 bài học + YOU
ARE READING THIS ARTICLE = Bạn đang đọc bài này. + HE IS SLEEPING = Anh ta đang
ngủ + SHE IS SWIMMING = Cô ấy đang bơi.

2.

+ THE DOG IS BARKING = Con chó đang sủa * Công thức thể phủ định: Chủ ngữ +
TO BE + NOT + Động từ nguyên mẫu thêm ING + Bổ ngữ (nếu có) - Lưu ý: + TO BE phải
được chia tương ứng với chủ ngữ. (AM hay IS hay ARE) + AM NOT không viết tắt nhưng có
thể viết tắt I M = I'M + IS NOT viết tắt = ISN'T + ARE NOT viết tắt = AREN'T - Thí dụ: +
I'M NOT JOKING, I AM SERIOUS = Tôi không phải đang đùa đâu, tôi nói nghiêm chỉnh đấy!
+ SHE IS NOT DRINKING WATER, SHE IS DRINKING VODKA. = Cô ta không phải đang uống
nước, cô ta đang uống rượu vodka. * Công thức thể nghi vấn: TO BE + Chủ ngữ + Động
từ nguyên mẫu thêm ING + Bổ ngữ (nếu có) ? - Lưu ý: + TO BE phải chia đúng theo chủ
ngữ (AM hay IS hay ARE) - Thí dụ: + ARE YOU KIDDING? = Mầy đang đùa hả? + IS SHE
CRYING? Có phải cô ấy đang khóc * Khi nào thì dùng thì hiện tại tiếp diễn: - Khi diễn ta
hành động đang xảy ra trong hiện tại ngay khi nói. + I AM TRYING TO EXPLAIN BASIC
GRAMMAR TO YOU = Tôi đang cố giải thích ngữ pháp cơ bản cho bạn. - Khi diễn tả hành
động đang xảy ra trong hiện tại, nhưng không nhất thiết là trong lúc

3.

đang nói. Nói cách khác, tình huống này mô tả một hành động hiện trong quá
trình thực hiện trong hiện tại: + I AM W...
1. 
 ! "#$%&#'()*)
+!,-) (#./!0123#'456718(9
:;<9=>?,@)A?@)B9;C(D?#"EFG%?H79:;<%&#
#IJ #8(DKL,M,KN<EF?#OP/QJ)-/R=>:;<R!
9=>?,@)A?442"4S#%&#'?->?,@)A?42#"
:!9T@)B,UV?>?,@)A?P#OWXY?,Z#V?7?
>[#/U\#(#S<P/]<^)W@)BDN<FF_NBE?
>[#/U`#(#S<P@)B/%+P42/]<DM<<FF_M<<BE?
>[#/U<PC<a^)W@)BD<FF_aBE?>
.b)[#/U\X#c\ d?,@b)DKP<PP:PeEXW)X#c)
fb)PXfb)"@)\-O(^)W@)B!DM:FF_M:BPgNK
FF_gNKBPM:FF_M:B!!!E1S#> #S#Y?,Z#@@)B
/%+!F*f79KLaBKG<MM:h2S)S,\/i#9a:e
KN<N<KBMKN1G<h;i#/,!9<MMG<<BhK
89M<MMgLLBh12j,/.!
2. 9<:BM;KNTBh1 #"V80123#'86718(9
:;<9:9=>?,@)A?@)B9;C(D?#"EFG%?H79:;<
%&##%.3XW#8(!DKL,M,KN<E9KL:42XZ%#"
'XZLhkL9M:XZhMk9KN<:XZhKN<kF*f79
kL:l:TBPKLM<N:eMh242b?P2"@)#cj,m
9M<M:NTBgK<NPM<MNTBn:TK!h1242?o
%W#P#2?o%&?X 4!0123#'Xj7:;<918(9=
>?,@)A?@)B9;C(D?#"EpFG%?H79:;<#IJ #8
(DKL,M,KN<EF*f79KN<a:eTBphLO,p9MM<
1NaBp1"#2j,4"#0T 7FT
Q, ,4"!9KLNaB:<qGK;KM1
BNKLLKN:a:eh2#o*#(S#./# /!FT
Q, P%42j- -I#
3. "!"#S#4S#P?o,)2) Y?S
r# 79KLg:NTB:Kg<;M<h2-)\sJ/VJ
DT2"#b?,P2#"'?o#@XW/P%2 Y?S
r#-)sJ/VJEFT)/%+42Q,P
+#cQ,)+2PX)-H  "!9KL:g:NTB:Ka
;<1KeM<Kn<K;Kt<n<N!h2),242-)X#X2/6Vo# D;
%+2-)X#P)+2),42-)X#X/6VoEFT)
VuQ, %.-jOPv#"4 #VwP@?x(#c+
 #b?!9KLM<<BLa<M:L:NN:gh,)2yVz#8
2!Dv#"{VwXWVzE9KN<a:e:BKaB:Bpho,J)#"
-)42pD]QJ)%+#"-@4 ## o,,#%E01b?]g
XW7F123##b?]7@)>g%W##23#'Xj
#8!F*f79gKKN<a:e:BpK-)X[,p9
g<KN<a:e1:LB:L<pT X|p01O/@)7Fn*#j#8
-Q,@%+#S#>
V?XW,7:gh/b,+NB:gh,/b,+K<L:L<h+
t:N<L<;<Bh +')
4. FLVo>XW/#j(z#8#I42'XW
%&#P%7T:gh/;<G<n<he<NMKh'?K<h}G:n<h
,@?GT<h*#M:ehJ#"X~<<h#ODn#"'"R2#OR
%K42'XW>,P?)?o"R2
#O!!!R/"RKL<<:t!!!R y##c-R<<!!!REK<KNh2#"
X~M<<Lh#"X~:ghV•(?Dn#"'"R2#"!!!R%K
TIẾNG ANH THÔNG DỤNG - Trang 2
TIẾNG ANH THÔNG DỤNG - Người đăng: phamchithien2013
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
TIẾNG ANH THÔNG DỤNG 9 10 174