Ktl-icon-tai-lieu

Tiếng Anh Thú Vị

Được đăng lên bởi Linh Nguyen UTEHY
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 807 lần   |   Lượt tải: 3 lần
MỘT SỐ CẤU TRÚC
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

S + be + adj + prep = S + V + adv
S + remember + to do sth = S + don’t forget + to do sth
It + be + adj = What + a + adj + N!
S + V + adv = How + adj + S + be…
S + be + ing-adj = S + be + ed-adj
S + V = S + be + ed-adj
S + V + khoảng thời gian = It + take + (sb) + khoảng thời gian

+ to + V
8. S + be + too + adj + (for s.o) + to + V = S + be + so + adj +
that + S + can’t + V
9. S + V + too + adv + to + V = S + V + so + adv + that + S +
can’t + V
10.
S + be + so + adj + that + S + V = S + be + not + adj +
enough + to + V
11.
S + be + so + adj + to + S + V = S + be + not + adj +
enough + to + V
12.
S + V + so + adv + that + S + V = It + V + such + (a/an)
+ N(s) + that + S + V
13.
Because + clause = Because of + N/Gerund
14.
Although + clause = In spite of + N/Gerund
15.
Although + clause = Despite + N/Gerund
16.
S + V + N = S + be + adj
17.
S + be + adj = S + V + O
18.
S + be accustomed to + V-ing = S + be used to + V-ing/N
19.
S + often + V = S + be used to + V-ing/N
20.
This is the first time + S + have + PII = S + be + not
used to + V-ing/N
21.
S + would prefer = S + would rather S + past
subjunctive(lối cầu khẩn)
22.
S + like sth/doing sth better than sth/doing sth = S +
would rather + V + than + V = S + prefer sth/doing sth to
sth/doing sth…
23.
S + V + O = S + find + it + adj + to + V
24.
It’s one’s duty to do sth = S + be + supposed to do sth
25.
S + be + PII + to + V = S + be + supposed to do sth
26.
Imperative verb(mệnh lệnh) = S + should(not) + be + PII

27.
28.
29.
30.
31.

Imperative verb(mệnh lệnh) = S + should(not) + do sth
S + like sth = S + be + fond of + sth
S + let + O + do sth = S + allow + s.o + to do sth
S + once + V-qk = S + would to + do sth
S + present verb(negetive) any more = S + would to + do

sth
32.
33.

S + V + because + S + V = S + V + to infinitive
S + V + so that/ in order that + S + V = S + V + to

infinitive
34.
To infinitive or gerund + be + adj = It + be + adj + to +
V
35.
36.
37.
38.

S + V + and + S + V = S + V + both…and
S + V + not only… + but also = S + V + both…and
S + V + both…and… = S + V + not only…but also…
S1 + simple present + and + S2 + simple futher = If + S1

+ simple present + S2 + simple futher
39.
S1 + didn’t + V1 + because + S2 + didn’t + V2 = If
clause
40.
S1 + V1 + if + S2 + V2(phủ định) = S1 + V1 + unless +
S2 + V2(khẳng định)
41.
S+V+O=S+
42.
S+V+O=S+
43.
S+V+O=S+
44.
S+V+O=S+
45.
S+V+O=S+
46.
S + V + if + S

be + N +
be + N +
be + N +
be + N +
be + N +
+ V(phủ...
MT S CU TRÚC
1. S + be + adj + prep = S + V + adv
2. S + remember + to do sth = S + dont forget + to do sth
3. It + be + adj = What + a + adj + N!
4. S + V + adv = How + adj + S + be
5. S + be + ing-adj = S + be + ed-adj
6. S + V = S + be + ed-adj
7. S + V + khong thi gian = It + take + (sb) + khong thi gian
+ to + V
8. S + be + too + adj + (for s.o) + to + V = S + be + so + adj +
that + S + cant + V
9. S + V + too + adv + to + V = S + V + so + adv + that + S +
cant + V
10. S + be + so + adj + that + S + V = S + be + not + adj +
enough + to + V
11. S + be + so + adj + to + S + V = S + be + not + adj +
enough + to + V
12. S + V + so + adv + that + S + V = It + V + such + (a/an)
+ N(s) + that + S + V
13. Because + clause = Because of + N/Gerund
14. Although + clause = In spite of + N/Gerund
15. Although + clause = Despite + N/Gerund
16. S + V + N = S + be + adj
17. S + be + adj = S + V + O
18. S + be accustomed to + V-ing = S + be used to + V-ing/N
19. S + often + V = S + be used to + V-ing/N
20. This is the first time + S + have + PII = S + be + not
used to + V-ing/N
21. S + would prefer = S + would rather S + past
subjunctive(li cu khn)
22. S + like sth/doing sth better than sth/doing sth = S +
would rather + V + than + V = S + prefer sth/doing sth to
sth/doing sth
23. S + V + O = S + find + it + adj + to + V
24. Its ones duty to do sth = S + be + supposed to do sth
25. S + be + PII + to + V = S + be + supposed to do sth
26. Imperative verb(mnh lnh) = S + should(not) + be + PII
Tiếng Anh Thú Vị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiếng Anh Thú Vị - Người đăng: Linh Nguyen UTEHY
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Tiếng Anh Thú Vị 9 10 448