Ktl-icon-tai-lieu

tiếng anh VẬT LIỆU KỸ THUẬT

Được đăng lên bởi cuonggt94
Số trang: 66 trang   |   Lượt xem: 1208 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ENGINEERING MATERIAL – VẬT LIỆU KỸ THUẬT
FERROUS METAL - KIM LOẠI ĐEN
-

Iron-iron carbide diagram: Giản đồ trạng thái của sắt (Fe-Fe3C)
Allotrope of iron: Tính thù hình của sắt
Alpha iron: Sắt - anpha
Gamaron: Sắt gama
Phase: Pha
Liquid solution of carbon in iron: Dung dịch lỏng cacbon trong sắt
Solid solution of carbon in iron: Dung dịch rắn của cacbon trong sắt
Austenite: Auxtênit
Ferrite: Ferit
Cementite: Xementit
Pearlite: Peclit
Ledeburite: Ledeburit
Sorbite: Xocbit
Troostite: Troostit
Bainite: Bênit
Martensite: Marcenxit
Steel: Thép
Steel grade: ký hiêu thép
Open-hearth steel: thép Mactanh
Electric (furnace) steel: thép lò điện
Converter steel bessemer steel: thép lò chuyển
Killed steel: thép lặng
Semi-killed steel: thép nữa lặng
Rimming steel: thép sôi
Casting steel, cast steel: thép đúc
Structural steel: Thép kết cấu
Tool steel: thép dụng cụ
Grain size of steel: cỡ hạt của thép
Fine - grain steel: thép hạt nhỏ
Coarse-grained steel: thép hạt thô

SỔ TAY TIẾNG ANH CƠ KHÍ

Page 1

-

Cacbon steel: thép cacbon
Low-cacbon steel: thép cacbon thấp
Medium-cacbon steel: thép cacbon trung bình
High-cacbon steel: thép cacbon cao
Carbon steel with guaranteed chemical composition: thép cacbon xác
định theo thành phần hóa học
Good-quality carbon structural steel: thép kết cấu cacbon chất lượng
cao
Free cutting steel: thép dễ cắt
Good-quality carbon tool steel: thép cacbon dụng cụ chất lượng cao
High-quality carbon tool steel: thép cacbon dụng cụ chất lượng đặc
biệt
Alloy steel: thép hợp kim
Low-alloy steel: thép hợp kim thấp
Medium-alloy steel: thép hợp kim trung bình
Manganese steel: thép măng gan
Chromium steel: thép crôm
Chromium ball - bearing steel: thép ổ lăn (bạc đạn)
Chromium-manganese steel: thép Cr-Mn
Chromium-silicon steel: Thép Cr-Si
Chromium-siliconmanganese steel: Thép Cr-Si-Mn
Nickel-chromium steel: thép Cr-Ni
Nickel-chromium-molybdenum steel: thép Cr-Ni-Mo
Alloy tool steel: thép dụng cụ hợp kim
Stainless steel: thép không gỉ
High-temperature steel: thép bền nóng
High-speed steel: thép dụng cụ cắt gọt tốc độ cao (thép gió)
Cast iron: gang đúc
Pig iron: gang thỏi
Foundry pig iron: gang thỏi đúc
White cast iron: gang trắng
Grey iron: gang xám
Graphite: graphit

SỔ TAY TIẾNG ANH CƠ KHÍ

Page 2

-

Flake graphite: graphit tấm
Malleable cast iron: gang dẻo
Temper carbon: Cacbon ủ
White-heart malleable cast iron: gang dẻo tâm trắng
Black-heart malleable cast iron: gang dẻo tâm đen
Inoculated cast iron: gang đúc biến tính
High-strength cast iron, nodu...
S TAY TIẾNG ANH CƠ KHÍ Page 1
ENGINEERING MATERIAL – VT LIỆU KỸ THUẬT
FERROUS METAL - KIM LOẠI ĐEN
- Iron-iron carbide diagram: Giản đồ trạng thái của sắt (Fe-Fe3C)
- Allotrope of iron: Tính thù hình ca sắt
- Alpha iron: St - anpha
- Gamaron: Sắt gama
- Phase: Pha
- Liquid solution of carbon in iron: Dung dịch lỏng cacbon trong sắt
- Solid solution of carbon in iron: Dung dch rắn của cacbon trong sắt
- Austenite: Auxtênit
- Ferrite: Ferit
- Cementite: Xementit
- Pearlite: Peclit
- Ledeburite: Ledeburit
- Sorbite: Xocbit
- Troostite: Troostit
- Bainite: Bênit
- Martensite: Marcenxit
- Steel: Thép
- Steel grade: ký hiêu thép
- Open-hearth steel: thép Mactanh
- Electric (furnace) steel: thép lò điện
- Converter steel bessemer steel: thép lò chuyển
- Killed steel: thép lặng
- Semi-killed steel: thép na lặng
- Rimming steel: thép sôi
- Casting steel, cast steel: thép đúc
- Structural steel: Thép kết cấu
- Tool steel: thép dụng cụ
- Grain size of steel: cỡ hạt của thép
- Fine - grain steel: thép hạt nhỏ
- Coarse-grained steel: thép hạt thô
tiếng anh VẬT LIỆU KỸ THUẬT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tiếng anh VẬT LIỆU KỸ THUẬT - Người đăng: cuonggt94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
66 Vietnamese
tiếng anh VẬT LIỆU KỸ THUẬT 9 10 197