Ktl-icon-tai-lieu

Tiếng Anh xây dựng

Được đăng lên bởi Nguuyễn Hải Long
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1950 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Từ Điển Tiếng Anh Kỹ Thuật Xây Dựng
--------------------------------------------------------Abraham’s cones
: Khuôn hình chóp cụt để đo độ sụt bê tông
Accelerator, Earlystrength admixture : Phụ gia tăng nhanh hóa cứng bê tông
Anchorage length
: Chiều dài đoạn neo giữ của cốt thép
Arrangement of longitudinales renforcement cut-out: Bố trí các điểm cắt đứt cốt thép
dọc của dầm
Arrangement of reinforcement
: Bố trí cốt thép
Bag
Beam of constant depth
Bedding
Bonded tendon
Bursting concrete stress

: Bao tải (để dưỡng hộ bê tông)
: Dầm có chiều cao không đổi
: Móng cống
: Cốt thép dự ứng lực có dính bám với bê tông
: ứng suất vỡ tung của bê tông

Cable disposition
: Bố trí cốt thép dự ứng lực
Cast in many stage phrases
: Đổ bê tông theo nhiều giai đoạn
Cast in place
: Đúc bê tông tại chỗ
Cast in situ place concrete
: Bê tông đúc tại chỗ
Cast in situ structure (slab, beam, column): Kết cấu đúc bê tông tại chỗ (dầm, bản,
cột)
Cast,(casting)
: Đổ bê tông (sự đổ bê tông)
Casting schedule
: Thời gian biểu của việc đổ bê tông
Cast-in-place concrete caisson
: Giếng chìm bê tông đúc tại chỗ
Cast-in-place concrete pile
: Cọc đúc bê tông tại chỗ
Cast-in-place, posttensioned bridge : Cầu dự ứng lực kéo sau đúc bê tông tại chỗ
Cast-in-situ flat place slab
: Bản mặt cầu đúc bê tông tại chỗ
Checking concrete quality
: Kiểm tra chất lượng bê tông
Composite steel and concrete structure: Kết cấu liên hợp thép – bê tông cốt thép
Compremed concrete zone
: Vùng bê tông chịu nén
Concrete age at prestressing time : Tuổi của bê tông lúc tạo dự ứng lực
Concrete
Concrete
Concrete
Concrete
Concrete

composition
cover
hinge
proportioning
stress at tendon level

: Thành phần bê tông
: Bê tông bảo hộ (bên ngoài cốt thép)
: Chốt bê tông
: Công thức pha trộn bê tông
: ứng suất bê tông ở thớ đặt cáp dự ứng lực

Concrete
Concrete
Concrete
Concrete
Concrete

surface treatement
: Xử lý bề mặt bê tông
test hammer
: Súng bật nảy để thử cường độ bê tông
thermal treatement
: Xử lý nhiệt cho bê tông
unit weight, density of concrete: Trọng lượng riêng bê tông
: Bê tông

Concrete-filled pipe pile
: Cọc ống thép nhồi bê tông lấp lòng
Condition of curing
: Điều kiện dưỡng hộ bê tông
Cover plate: Bản thép phủ (ở phần bản cánh dầm thép )
Cover-meter, Rebar locator
: Máy đo lớp bê tông bảo hộ cốt thép

1

*****ed concrete section

: Mặt cắt bê tông đã bị nứt

Crushing machine
Cure to cure, curing
Curing temperature
Curing
Cylinder, Test cylinder

: Máy nén mẫu thử bê tông
: Dưỡng hộ bê tông mới đổ xong
: ...
Từ Điển Tiếng Anh Kỹ Thuật Xây Dựng
---------------------------------------------------------
Abraham’s cones : Khuôn hình chóp cụt để đo độ sụt bê tông
Accelerator, Earlystrength admixture : Phụ gia tăng nhanh hóa cứng bê tông
Anchorage length : Chiều dài đoạn neo giữ của cốt thép
Arrangement of longitudinales renforcement cut-out: Bố trí các điểm cắt đứt cốt thép
dọc của dầm
Arrangement of reinforcement : Bố trí cốt thép
Bag : Bao tải (để dưỡng hộ bê tông)
Beam of constant depth : Dầm có chiều cao không đổi
Bedding : Móng cống
Bonded tendon : Cốt thép dự ứng lực có dính bám với bê tông
Bursting concrete stress : ứng suất vỡ tung của bê tông
Cable disposition : Bố trí cốt thép dự ứng lực
Cast in many stage phrases : Đổ bê tông theo nhiều giai đoạn
Cast in place : Đúc bê tông tại chỗ
Cast in situ place concrete : Bê tông đúc tại chỗ
Cast in situ structure (slab, beam, column): Kết cấu đúc bê tông tại chỗ (dầm, bản,
cột)
Cast,(casting) : Đổ bê tông (sự đổ bê tông)
Casting schedule : Thời gian biểu của việc đổ bê tông
Cast-in-place concrete caisson : Giếng chìm bê tông đúc tại chỗ
Cast-in-place concrete pile : Cọc đúc bê tông tại chỗ
Cast-in-place, posttensioned bridge : Cầu dự ứng lực kéo sau đúc bê tông tại chỗ
Cast-in-situ flat place slab : Bản mặt cầu đúc bê tông tại chỗ
Checking concrete quality : Kiểm tra chất lượng bê tông
Composite steel and concrete structure: Kết cấu liên hợp thép – bê tông cốt thép
Compremed concrete zone : Vùng bê tông chịu nén
Concrete age at prestressing time : Tuổi của bê tông lúc tạo dự ứng lực
Concrete composition : Thành phần bê tông
Concrete cover : Bê tông bảo hộ (bên ngoài cốt thép)
Concrete hinge : Chốt bê tông
Concrete proportioning : Công thức pha trộn bê tông
Concrete stress at tendon level : ứng suất bê tông ở thớ đặt cáp dự ứng lực
Concrete surface treatement : Xử lý bề mặt bê tông
Concrete test hammer : Súng bật nảy để thử cường độ bê tông
Concrete thermal treatement : Xử lý nhiệt cho bê tông
Concrete unit weight, density of concrete: Trọng lượng riêng bê tông
Concrete : Bê tông
Concrete-filled pipe pile : Cọc ống thép nhồi bê tông lấp lòng
Condition of curing : Điều kiện dưỡng hộ bê tông
Cover plate: Bản thép phủ (ở phần bản cánh dầm thép )
Cover-meter, Rebar locator : Máy đo lớp bê tông bảo hộ cốt thép
1
Tiếng Anh xây dựng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiếng Anh xây dựng - Người đăng: Nguuyễn Hải Long
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Tiếng Anh xây dựng 9 10 364