Ktl-icon-tai-lieu

Tiếng Anh

Được đăng lên bởi lan-do
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 2680 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Edit by Nguyễn Văn Hạnh (contact: hanhnv87@yahoo.com)
01/09/2011

N

th nh

1.Absolutely.
2.Absolutely impossi ble!

D
đươ
K

đ
ữ
Anh.

N

4.Are you free tomorrow?
5.Are you married?
6.Are you used to the
food here?
7.Be careful.
8.Be my guest.
9.Better late than never.
10.Better luck next time.
11.Better safe than sorry.

13.Can I help?

đ

đ

3.All I have to do is learn English.

12.Can I have a day off?

đ

đ

đ

C

không?
ư ?

đ

C
C

đ

đ

?

khách sáo !
ơ
đ

C
C
đư
không?
C

?

Ngày th 2
14.Can I take a message?
15.Can I take a rain check?
16.Can I take your order?
17.Can you give me a wake-up
cal l?
18.Can you give me
some feedback?
19.Can you make it?
20.Can I have a word with yo u?
21.Cath me later.
22.Cheer up!
23.Come in and make yourself at
home.
24.Could I have the bill,please?
25.Could you drop me off at the

C c

tôi

l i không ?

C c th m i m nh ữa k c đư c
không?
Ông
n
món không ?
C c th
đ n đ nh
c m nh
d không?
Anh c th nêu m
đ ngh cho
tôi đư c không ?
C c th t i đư c không?
Tôi c th n chu n i anh m l
đư c không ?
L nữa đ n t m tôi nhé !
Vui lên n o/ P
i lên n o !
Xin m i

đ

khách sáo !

Xin cho xem hóa đơn t nh ti n ?
C c th ch m nh đ n sân bay
-1-

Edit by Nguyễn Văn Hạnh (contact: hanhnv87@yahoo.com)
01/09/2011

ai rport?
26.Could you speak slower?
27.Could you take a picture for
me?
28.Did you enjoy your flight?
29.Did you have a good day
today?
30.Did you have a nice holiday?
31.Did you have fun?
32.Dinner is on me.
33.Do you have a room ava ilable?
34.Do you have any hobbies?
35.Do you have some change ?
36. Do you mind my s moking?
37.Do you often work out?
38.Do you speak Englis h?
39.Don't be so modest.
N

đư c không?
Anh n ch
không?
C t

l
p

t

nh giúp tôi không ?

Chu n bay c a ông vui
Hôm nay vui

t đư c

ch ?

không?

K ngh c a c vui ch ?
C
ơi vui
?
Bữa t tôi m i .
Ch c ông c ph ng tr ng không ?
Anh c s th ch không?
C c ti n l không?
Tôi h t thu c phi n khôn ?
Anh ư ng xuyên r n
n thân
?
C bi t n ti ng Anh k hông?
ng khiêm t th .

th 3
ưng phiê n p ưc ưa.
ưng hiê u l tôi
ưng t b .
ưng đưa ra kê t lu qu
ng .
ưng l tôi th
ng đ .
ưng c m sai l đ .
Không c kh ch sáo!
ưng b l cơ h .
ưng trông ch
may m .
ưng coi đ l điê u đương nhiên.
ưng lo l n
điê u đ .
Nhanh đ n , nhanh đi.
Ăn t nhiên nhe !
N i thương d ơn làm .
Nhanh chân thì đươc.
Ăn đây hay l man
.
Quên đ ! Thôi đ ! B qua đi!
Xin lương th cho tôi.
Goi điê n th cho tôi nhé !

40.Don't bothe r.
41.Don't get me wrong.
42.Don't give up.
43.Don't jump to conclusions.
44.Don't l...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiếng Anh - Người đăng: lan-do
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Tiếng Anh 9 10 227