Ktl-icon-tai-lieu

tiếng hàn

Được đăng lên bởi Laven Der
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 173 lần   |   Lượt tải: 0 lần
한국어 ( học Tiếng Hàn)‎ >
한국어 초급 (vỡ lòng)‎
1. SƠ LƯỢC VỀ NGỮ ÂM TIẾNG HÀN

Các phụ âm và nguyên âm trong tiếng Hàn được gọi là “Hangeul”. Đây là hệ
thống chữ viết do vua Sejong cùng một số học giả phát minh vào năm 1443
sau Công Nguyên. Trước Hangeul, người Hàn Quốc ko có hệ thống chữ viết
riêng của mình và họ đã dùng các ký tự chữ Hoa và đã gây khó khăn cho
người bình thường trong việc đọc và viết tiềng Hàn. Cho nên Hangeul được
phát minh nhằm mục đích giúp mọi người ai cũng có thể học được tiếng
Hàn Quốc.

Ban đầu bộ chữ Hangeul gồm 17 nguyên âm và 11 phụ âm nhưng hiện nay
chỉ còn sử dụng 14 phụ âm và 10 nguyên âm, tất cả gồm 24 chữ cái. CHỈ CẦN
CÁC BẠN HỌC THUỘC BẢNG CHỮ CÁI NÀY THÌ BẠN CÓ THỂ ĐỌC VÀ VIẾT
LƯU LOÁT CÁC CÂU CHỮ TIỀNG HÀN NHƯNG CHƯA THỂ HỂU ĐƯỢC GÌ HẾT.

(모음: nguyên âm)‎
Mẫu tự - Phát âm - Tương đương tiếng Việt
ㅏ-

[a] -

a

ㅑ - [ya] -

ya

ㅓ-

[o] -

ơ

ㅕ-

[yo] -

yơ

ㅗ-

[o] -

ô

ㅛ-

[yo] -

yô

ㅜ-

[u] -

u

ㅠ-

[yu] -

yu

ㅡ-

[ui] -

ư

ㅣ-

[i] -

i

ㅐ-

[ae] -

ae

ㅒ-

[jae] - yae

ㅔ-

[e] -

ê

ㅖ-

[je] -

yê

ㅘ-

[wa] - wa

ㅙ-

[wae] - wae

ㅚ-

[we] - oe

ㅝ-

[wo] - wo

ㅞ-

[we] - we

ㅟ-

[ü/wi] - wi

ㅢ-

[i] -

ưi

(자음: phụ âm)‎
Mẫu tự - Phát âm, cách đọc - Tương đương tiếng Việt
ㄱ-

기역 (gi yơk)‎ - k, g

ㄴ-

니은 (ni ưn)‎ -

ㄷ-

디귿 (di gưt)‎ - t, d

ㄹ-

리을 (ri ưl)‎ -

ㅁ-

미음 (mi ưm)‎ - m

ㅂ-

비읍 (bi ưp)‎ -

p, b

ㅅ-

시옷 (si ột)‎ -

s, sh

n

r, l

ㅇ-

이응 (i ưng)‎ -

ㅈ-

지읒 (chi ưt)‎ - ch

ㅊ-

치읓 (ch`i ưt)‎ - ch’

ㅋ-

키읔 (khi ưt)‎ - kh

ㅌ-

티읕 (thi ưt)‎ - th

ㅍ-

피읖 (phi ưp)‎ - ph

ㅎ-

히읗 (hi ưt)‎ -

ㄲ-

[sang ki yơk] - kk

ㄸ - [sang di gưt] -

ng

h

t

ㅃ

- [sang bi ưp] - pp

ㅆ-

[sang si ột] -

ss

ㅉ-

[sang chi ột] -

jj

Cách viết: Các phụ âm và nguyên âm kết hợp với nhau để tạo ra các âm tiết.
Vị trí của nguyên âm trong một âm tiết được quyết định bởi việc nó là
nguyên âm “dọc” hay “ngang”
Ví dụ:
1. ㅏ, ㅑ, ㅓ, ㅕ, ㅣ là nguyên âm dọc. Các bạn viết ở bên phải phụ âm đầu
tiên trong âm tiết.
ㄴ + ㅏ = 나 (đọc là: na)‎
ㅈ + ㅓ = 저 (đọc là: chơ)‎
2. ㅗ, ㅛ, ㅜ, ㅠ, ㅡ là nguyên âm ngang. Các bạn viết ngay bên dưới phụ âm
đầu tiên của một âm tiết.
ㅅ + ㅗ = 소 (đọc là: sô)‎

ㅂ + ㅜ = 부 (đọc là: bu)‎
3. Tuy nhiên, khi không có âm phụ nào được tạo bởi vị trí đầu tiên thì phụ
âm ㅇ được viết vào. Trong những trường hợp như vậy, ㅇ là “âm câm” và
đóng vai trò như là một ký tự làm đầy. Do đó 이 được phát âm giống như ㅣ,
còn 으 được phát âm giống như ㅡ

Một số từ vựng (단어)‎ – cách đọc (읽기)‎:
한국 : Hàn Quốc (han kuk)‎
친구: bạn (chin gu)‎
남자: người đàn ông (na...
한국어
한국어초급
 !"#$
%&'()*+,()-./0123456*78(+9
-:;-</*56=/>)?-@:A&%-)/B)CCD
@5*E*+,.2F56*G2HI*:J/K9-:;-
.,L5)M1N<>%JO-P;/51N(+JKJB/
2HQM-2H-./91-0R/,56*123
&%-)S))'1TU&)2H5VK-W1230
I*:
X51Y*Q?;56*Z)[*+,()&'()295+
\@]<'C&'()^*+,()G-_-AZ)`C;%ab
cXdefgXhc"$ijXdkl8e$"#
fmcc f"$nllf8j#
모음o*+,()
!p*-Pqr%-()q2s12s09-
q t5uq 5
qt+5uq +5
q t/uq s
q t+/uq +s
q t/uq E
q t+/uq +E
q t*uq *
q t+*uq +*
tiếng hàn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tiếng hàn - Người đăng: Laven Der
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
tiếng hàn 9 10 732