Ktl-icon-tai-lieu

tiếng hàn

Được đăng lên bởi nguyenluc
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1021 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Töï hoïc töø vaø caâu tieáng Haøn
45
Khoâng cho laø khoâng ñöôïc ñaâu.
.
an-chu-miôn an-tueâ-ioâ
Khoâng ñöôïc noùi cho ngöôøi khaùc bieát.
사람 .
taø-rön-xa-ram-haên-theâ ie-ci-ha-miôn an-tueâ-ioâ
ø nay veà sau khoâng ñöôïc laøm nhö vaäy.
하지 .
a-pö-roâ cö-rôùt-ceâ ha-chi-ma-xeâ-ioâ
tiếng hàn - Trang 2
tiếng hàn - Người đăng: nguyenluc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
tiếng hàn 9 10 260