Ktl-icon-tai-lieu

Tiếng Nga

Được đăng lên bởi hq43101
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 538 lần   |   Lượt tải: 0 lần
 ✂✁☎✄✆✄✞✝✠✟☛✡✌☞✎✍✑✏✓✒✕✔✓✒✕✖✘✗✞✍✑✙
✚✘✛✢✜✤✣✦✥✆✧✩★✫✪✢✪✭✬ ✜✤✥✆✮✯✬ ✰ ✱ ✲✳✧✵✴✵✴ ✶✸✷✠✹✳✺✭✜✤✪✭✰ ✪
Advanced Audio Blog S1
How Will You Celebrate Victory Day in Russia?

9

Formal Russian
Formal English
Vocabulary
Grammar Points
Cultural Insight

2
3
3
4
4

 ✂✁☎✄✆✄✞✝✠✟☛✡✌☞✎✍✑✏✓✒✕✔✓✒✕✖✘✗✞✍✑✙
✚✘✛✢✜✤✣✦✥✆✧✩★✫✪✢✪✭✬ ✜✤✥✆✮✯✬ ✰ ✱ ✲✳✧✵✴✵✴ ✶✸✷✠✹✳✺✭✜✤✪✭✰ ✪
Formal Russian
 ✂✁☎✄ ✆✞✝✠✟☛✡✌☞✎✍✑✏☛✆✎✄ ✆✎✒ ✆✎✓✕✔✖☞✗✆✙✘☎✁✎✒ ✡✛✚✜✆☎☞✢☞✛✣✞✁
✘☎✁☎✒ ✡✛✚✜✆✎✄ ✆✌☞✛✣✞✡✢✒ ✤✥✡✌✦ ✆✛✤✧✤✂✔☛✡★✆✛✚✩☞✛✁✞✪✜✣✞✁✞✚✗✘☎✁☎✟✕✫★✬✜✆✞✭✞✁✞✝✠✍✑✒★✮✯✁✞✰✱✔✕✲ ✆✎✳
✴✱✚✜✁✞✪✜✁✞✤✥✚✩✒ ✁☎✟✕✟☛✆☎✳✵✮✯✆☎✳✕✟☛✁✑✟☛✣✛✝✷✶✠✣☎✸★✔✹✤✧✚✜✤✂✲ ✆✎✳✻✺ ✁☎✓✕☞✜✣☎✟✖✔✹✁☎✳✕✼✕✬✎✓✹✣✛✽✥✝✠✟✖✔✖✲✎✭☎✍✞✰
✒✛✒ ✁✞✝✂✁✎✟✻✒✗✾✹✿✕❀✕❁✱☞✢✄ ✆✞✝✂❂✜❃✱✟☛✆★✝✂✆✌✾✹✿✕❄✕❁☎✄ ✆✌✟☛✁★✆✞✚✩☞✛✁✞✪✜✣✞✰✕✤✥✡✌✔❅✡✎✒ ✰✕✡✛✰✕✤✧✡✌✓ ✣✞✭✞✆✛✪✎✔✖☞
✝❆✟☛✁✎☞✎✼✕✮❇✾✹✿✕❄✞❁✵✭☎✍✞✰❈✒✛✏☛✁✎✓✕✒✜✍✕✁✑✸✗✔✖✓✹✆✎✲ ✆✙✆✛✚✎☞✜✁✞✪✛✁✎✟☛❃✕✤✷✏☛✣☎✓ ✣✞✝✂✆✎☞★✤✷✒ ✆✛✁☎✟✖✟✹✆☎✳
✚✜✁✞❉✎✟✕✔✖✲ ✆☎✳✵✟☛✣✌❊❋✓✹✣✛✤❋✟✹✆☎✳✵✬✛✰✕✆☎●☎✣✛✝❆✔✵✒★❍✂✆✛✤❋✲✛✒ ✁✎✼✕✬✛✆✛✤✧✰✕✁✌✓✹✣✞✤✂✏☛✣✞✝■✣✙ ✂ ✂ ❆✦★✏✹✣☎✓✹✣✛✝❆✍
✟☛✁☎✲ ✆✞✚✜✆✎✓✹✆✞✁✌✒✛✓ ✁☎☞✛✡✌✟☛✁✌✏✖✓✹✆✎✒ ✆✛✝❆✔✹✰✱✔☛✤✂✫ ❃✱✟✹✆✑✒✗✾✹✿✕✿✕❁✑✄ ✆✛✝✂❂✢✒ ✆✛✽✥✆✛✭☎✟☛✆☎✒✜✔☛✰✱✔✹✤✂✫ ❃✕✤
✄ ✆✛✝✂✣✌✏☛✣☎✓ ✣✞✝❇✤❋✟☛✆✎✒ ✣★✤✧✚✜✣✞✰✑✏✖✓✹✆✛❉✛✆✞✝✠✔☛✚✩✫✩✤❏❂✜✪✛✣✛✤✧✚✩✔✹✁☎☞✌✒ ✆✞✁☎✟✕✟☛✆☎✳✱✚✜✁✞❉✎✟✕✔✖✲✛✔✕✼
2008

✮✠❑✧✚✜✆✞✚✗✝■✁☎✟✖✫✩✚✩✓✹✣✞✝✠✔✖▲■✔✹✆☎✟✖✟✹✆✑✒ ✤✧✚✩✓✹✁✛✪✛✣☎▼■✚✜✤✥✡★✶✷✓✹✆✎✟☛✚✜✆☎✒✜✔✖✲✛✔✹❃✱✒ ✆✌✒ ✤✥✁✞❉✢✄ ✆✎✓✹✆✞✝■✣✞❉
✏✖✓✹✆✛❉✛✆✞✝■✡✛✚✢✏✖✓✹✣✛✽✥✝✠✟✖✔☛✪✩✟✖✍✞✁✑☞✛✁☎✓ ✆☎✏✖✓✞✔☛✡✛✚✩✔☛✡✛❃☎✏☛✆☎✲ ✣✞✽■✍❈✒ ✆✞✁✎✟✖✟☛✆✎✳❅✚✜✁✞❉✩✟✖✔✖✲✛✔✹❃
✝✂✁☎☞✜✆☎✟☛✤✥✚✩✓✹✣☎▲■✔✕✔✻✒ ✆✞✽✯✝✂❂✩✸★✟✖✍✞❉★✶✷✔✕✄ ❂✎✓✵✒✜✍✕✤✂✸✎✁☎✄ ✆✌✏✖✔☛✰✕✆✛✚✜✣✞◆✗✣✞❃☎✔☛✤✂✏☛✆✞✰✱✟✹✡✎▼✂✚✜✤✥✡
✏☛✁✞✤✂✟✖✔✵✒ ✆✛✁☎✟✖✟✖✍✞❉★✰✕✁✛✚✩✼✹❖✞✆✎✓✹◆✗✁✞✤✥✚✎✒ ✣✙✽✯✣☎✲ ✣☎✟✹✪✎✔✕✒ ✣☎▼■✚✜✤✥✡✌✲✛✓✹✣✞✤✥✆✞✪✩✟✖✍✱☞✗✤✧✣✛✰✱▼■✚✛✆✎☞✌✒
✪✛✁✞✤✥✚✩✫★✬✜✆✞✭✞✁✛✝❆✍☎✼
✬✛✆✌☞✛✆✞✤✂✲ ✆☎✒ ✤❋✲ ✆☎☞✜❂✌✒✜✓✹✁☎☞✛✁✎✟✖✔✻✲ ✣✎✏✖✔☛✚✜❂✜✰✕✡✎▲■✔☛✡★✭☎✍✞✰✕✣✑✏✹✆✞✝❆✏✕✔☛✤✥✣☎✟☛✣€✿❈☞✜✣✞✡✌✒✩◗✵❀✕❘✕❃
✪✛✚✜✆★✆✞✭✞❙✂✡✛✤❋✟☛✡✛✁✛✚✗✆✞✚✜✰✱✔☛✪✩✔☛✁✌✒✎✝■✣✞✚✜✁✑✏✕✓✹✣✞✽✯✝❆✟✖✔✕✲ ✣✙✆✞✚✗✤✥✚✩✓✹✣☎✟✵❚✕✒✜✓✹✆☎✏✕✍❈✔✱❯✠☞✛✁☎✓✕✔✕✲✛✔✖✼

2

❱✂✚✜✆✞✚✗✝✂✁✎✟✖✫✩✡✎✒ ✰✕✡✛✁✞✚✜✤✥✡✌✟☛✁☎✓✹✣✛✭✞✆✞✪✩✔✖☞✢✒✛✍✞❉✛✆✛✝❆✟✖✍☎☞★✝✠✟☛✁☎☞✎✼✞❍❆✟☛✆☎✄✯✔☛✁✌✓✹✆✞✤✥✤✂✔☛✡✎✟☛✁
✔☛✤✂✏☛✆✞✰✱✫ ✽✥❂✩▼■✚✗❑✧✚✜✆✛✚★✝■✁☎✟✖✫ ❃✕✪✜✚✜✆✞✭☎✍✑✒✛✍✞✁✞❉✛✣✛✚✩✫✎✽✯✣✑✄ ✆☎✓✹✆✛✝✷✤❆✤✥✁☎☞✎✫ ✁☎✳✻✔✹✰✱✔✱✤
✝❆✓✹❂✜✽✂✫ ✡✎☞✎✔✱✣☎✲ ✚✩✔✖✒✜✟☛✆✙✆✛✚✜✝✂✆✛❉✎✟☛❂✜✚✎✫✗✟☛✣✌✏✖✓✕✔✕✓✹✆✛✝✂✁✞❃✱✟✹✣☎✏✖✓✞✔✖☞✛✁✎✓✹❃✕✤✂✏☛✰✕✣☎✒ ✰✕✡✛✡✛✤❋✫✗✏☛✆
✓✹✁☎✲ ✁☎✼
 ❆✔✖☞✩✒ ✆✛✰✕✣☎☞✎✔✵✏✖✓✹✣✛✽✥✝✠✟✖✔✖✲ ✣★✡✎✒ ✰✕✡✎▼■✚✜✤✧✡✌▲■✒ ✁✞✚✜✆☎✲★✄✯✒ ✆✞✽✥✝✠✔✖✲✛✔✵✔✻✄ ✁✞✆✎✓✕✄✯✔☛✁☎✒ ✤❋✲ ✣✛✡
✰✕✁☎✟☛✚✜✣✎✼✕✺ ✁✞✆✎✓✕✄✯✔☛✁✎✒ ✤✂✲ ✣✛✡★✰✕✁☎✟☛✚✜✣★❲❳✝❆✒ ❂✛❉✩▲■✒ ✁✞✚✩✟☛✣✛✡★✰✕✁☎✟☛✚✜✣✌✲✎✆☎✓✹✝■✁☎✟☛❂✗ ❆✒ ✡✛✚✜✆✎✄ ✆
✺ ✁✞✆✎✓✕✄✯✔☛✡✛❃✱✺ ✁✞✆✎✓✕✄✯✔☛✁☎✒ ✤❋✲ ✆✎☞✛❂✌✲✛✓✹✁✛✤✧✚✜❂✜❃✕✆☎✓✹✝■✁☎✟☛❂✗ ✂✰✕✣☎✒✜✍✕❃☎✺ ✁✞✆✎✓✕✄✯✔☛✁✎✒ ✤✂✲ ✆✎✳✻☞✜✁✞✝✂✣✛✰✱✔
✔✻☞✜✁✞✝✂✣✛✰✱✔❅❨✛❩✕✣✑✏☛✆✛✭✞✁✞✝■❂✌✟☛✣✛...
Advanced Audio Blog S1
How Will You Celebrate Victory Day in Russia?
9
Formal Russian 2
Formal English 3
Vocabulary 3
Grammar Points 4
Cultural Insight 4
Tiếng Nga - Trang 2
Tiếng Nga - Người đăng: hq43101
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Tiếng Nga 9 10 77