Ktl-icon-tai-lieu

Tiếng Nga

Được đăng lên bởi hq43101
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 706 lần   |   Lượt tải: 0 lần
 ✂✁☎✄✆✄✞✝✠✟☛✡✌☞✎✍✑✏✓✒✕✔✓✒✕✖✘✗✞✍✑✙
✚✘✛✢✜✤✣✦✥✆✧✩★✫✪✢✪✭✬ ✜✤✥✆✮✯✬ ✰ ✱ ✲✳✧✵✴✵✴ ✶✸✷✠✹✳✺✭✜✤✪✭✰ ✪
Advanced Audio Blog S1
You Can’t Visit Moscow without Seeing the Kremlin!

3

Formal Russian
Formal English
Vocabulary
Grammar Points
Cultural Insight

2
3
4
5
5

 ✂✁☎✄✆✄✞✝✠✟☛✡✌☞✎✍✑✏✓✒✕✔✓✒✕✖✘✗✞✍✑✙
✚✘✛✢✜✤✣✦✥✆✧✩★✫✪✢✪✭✬ ✜✤✥✆✮✯✬ ✰ ✱ ✲✳✧✵✴✵✴ ✶✸✷✠✹✳✺✭✜✤✪✭✰ ✪
Formal Russian
 ✂✁☎✄✝✆ ✁✟✞ ✄✂✆✡✠☞☛✍✌✝✎✑✏✟✒✡✓✕✔
  ✁☎✄✝✆ ✁✟✞ ✄✂✆✡✠☞☛✍✌✝✎✑✏✟✒✡✓✕✔✗✖✙✘✚✎✑✏✟✞✡✛✜✏✟☛☞✢✟✣✡✤✦✥✡✣✡✄★✧✗✔✩ ✂✁☎✄✝✆✡✞✫✪✭✬✕✮ ✓✭✣✟✞✡✛☞✪✯☛
✂
✁☎✰✯✱✯✏☎✄✲✧✗✞ ✏✟✛☞✛✜✁✡✳✵✴✜✁☎✓✕✠✑✧✗✠✜✥✫✏☎✄✝✆✡✠✭☛✜✬✭✘✷✶✡✸✫✁✯✞✫✛✜✁☎✳✵✎✑✏✡✓✕✠☞✮✵✠✜✁✡✹✂✛✭✪✕☛✍✠
✠✜✄✲✧✫✁✯✎✭✠✭✆ ✁☎✳ ✸✡✶✫✘✂✁✡✺✦✏✡✄★✧✗✞ ✏✯✛☞✛☞✪✯☛✍✆ ✁✟✒✟✴✜✓✭✏✟✆ ✄✚✄✲✧✡✁✡✓✕✠☞✻✷✪☎✬✕✒✡✏✡✄★✧✫✁✯✴✭✎✑✏☎✰✯✪✯✞ ✣✟✛☞✠✜✏
✼✟✎✑✏✡✹✂✠✑✘✂✏✯✛✜✧✫✣✾✽ ✁☎✄✲✄✝✠✭☛✜✄✂✆ ✁✟☛❀✿✚✏✡✘✂✏✯✎ ✣✯✻✷✠☞✠✍❁✭✽ ✣☎✄✂✴✜✁✡✓✭✁☎✺✩✏✯✛✍✛✜✣❂✞✫✪✭✄✲✁✯✆ ✁✟✒✡✬✭✓✭✏✯✞ ✁✯✒
✰☎✏✯✎✑✏✟✮ ✶❃ ✂✁☎✄✂✆☎✞✫✪✭✳✵✎ ✏✯✆✡✠❀✖❅❄✵✁✟✎✑✁✯✞✫✠☞✻✷✆ ✁✯✒✩✸✡✁✡✓✕✒✡✏☎✬✕✴✭✎✭✠✍✞✡✴✜✣✡✘✂✏✯✛✭✠☞✠✍✞✦✛✑✏☎❆
✎✭❁ ❇✡✏✟✮ ✓✕✠✭✛☞✛✑✁✯☛✭❁
✼✡✏✯✎☎✞✡✪☎✏❂✴✜✁✡✄★✏☎✓✭✏✟✛☞✠✜✤❃✛✜✣❈✧✫✏✯✎☎✎✭✠✜✧✫✁✟✎✭✠☞✠✍ ✂✁☎✄✂✆ ✁✯✞ ✄✂✆ ✁✯✮ ✁❂✌✂✎✑✏✯✒✫✓✭✤✦✁☎✧✗✛✜✁✡✄★✤✡✧✫✄✲✤✾✆
✰✯✎✑✁✟✛✜✹✲✁✟✞ ✁✟✒✡✶✾✞ ✏✯✆ ✶✾❉ ❊ ❊ ✧✟✪☎✄★✤✡✥✫✏☎✓✭✏☎✧✗✠✑✏❈✘✂✁✾✛☞❁ ❋✝❁ ● ❁✭✼✡✏✟✎✭✞ ✁✟✛✜✣☎✥✫✣☎✓✕✔✫✛✜✁☎✬✯✌✝✎✑✏✟✒✡✓✕✔
✄★✓✭✶✫✺❃✠✜✓❍✆ ✣✯✆✟✶✗✆✡✎✑✏✯✴✜✓✭✏✟✛☞✠✜✏✾✴✜✁☎✄✲❆☎✓✕✆ ✣☎✬✯✞ ✁✡✹✂✛☞✠✭✆✡✢✟✏✯✮ ✁❂✛✑✣❂❄✵✁✯✎✑✁✟✞✡✠✭✻✷✆ ✁✯✒✦✸✫✁☎✓✕✒✫✏✯❁
✼✡✏✯✎☎✞ ✁✡✏❈✓✭✏☎✧✫✁✯✴✭✠✜✄✂✛✜✁☎✏✦✶✟✴✑✁✯✒✟✠✭✛✜✣✯✛✭✠✜✏❈✁✾ ✂✁☎✄✂✆✡✞ ✏❈✁✡✧✗✛✜✁☎✄✂✠✜✧✫✄✲✤✾✆✦■✭■✑❏✕❑❈✮ ✁✡✘✂✶✫✬✭✄
❋★✧✫✁✟✮ ✁✾✒✡✁✯✒✫✏✯✛✜✧✫✣✾✞ ✏☎✘✷❆☎✧✫✄★✤✾✠✑✄★✥✗✠✜✄✲✓✭✏✯✛☞✠✑✏❂✞ ✁☎✹✷✎✑✣☎✄✲✧✫✣❂✮ ✁✯✎ ✁☎✘✂✣✟❁
▲ ✶✟✱✯✏☎✄✲✧✗✞ ✶✗▼◆✱✍✠✑✏❈✄✲✧✫✏✯✛☞✪❂✠❀✰✡✣✯✢✦✛✭✠❀✰✯✪☎✓✕✠❖✴✑✁☎✄✲✧✗✎✑✁☎✏✯✛✭✪❍✞✩■✑❏✭€☎◗✍✖❅■✑❏✭❘✭◗✯❁
❙ ✰✟✱✕✣✡✤✾✴☞✎✑✁✡✧✫✤✡✺✦❆✟✛☞✛✜✁✡✄★✧✗✔✗✄★✧✫✏✯✛✕✖✙❚✭❚✭❯✭◗❂✒✡✬✕✞✫✪✭✄✲✁☎✧✫✣❈✁✡✧✩◗✍✘✷✁❂■✑❘❂✒✡✬✭✧✫✁☎✓✕✱❈✠✭✛✜✣
✖✙✁☎✧✩❯✭✬ ◗❈✘✂✁✦❱✭✬ ◗❍✒✗❁✭❲❳✴✜✓✭✣✯✛✑✏❈✄★✧✫✏✯✛✭✪✍✁✡✰✯✎✑✣✡✹✲✶✟▼✷✧✩✄✲✁☎✰☎✁✟☛❖✛✑✏✯✴☞✎✑✣✟✞✡✠✑✓✕✔✡✛✭✪✕☛
✧✗✎✑✏☎✶✟✮ ✁✡✓✕✔✡✛✭✠☞✆✡❁

2

❲✲✘✷✁☎✓✕✔✗✄★✧✫✏✟✛❖✎✑✣✡✄✝✴✜✁✡✓✭✁☎✺✩✏✯✛✑✁❈❚✭❨❈✰☎✣✯✢✟✏✟✛☞❁✑❯✍✰✡✣✯✢✦✛✭✠✜✬✭✄✲✧✫✁☎✤✟✱❈✠✜✏✾✞✟✶✗✮ ✓☎✣☎✸
✧✗✎✑✏☎✶✟✮ ✁✡✓✕✔✡✛☞✠✭✆ ✣☎✬✕✠✭✒✡✏✯▼✷✧❃✆✡✎✑✶✗✮ ✓✭✁✡✏❈✄✲✏☎✥✡✏✟✛☞✠✜✏✡✬✭✁☎✄✲✧✫✣☎✓✕✔✫✛☞✪✭✏✦✖❅✆✡✞ ✣✡✘✚✎✑✣✡✧✗✛✜✁☎✏✯❁
▲ ✣✯✒✡✣✡✤✾✞✡✪☎✄★✁✟✆ ✣☎✤✦✰☎✣✯✢✩✛✜✤✦✖✙❩✟✎✑✁✯✠✭✻✷✆ ✣✡✤✡✬✭✁✯✛✑✣❂✠✭✒✡✏☎✏☎✧❃✞✫✪✭✄✲✁☎✧✫✶✩€✭❨❍✒✟❁
❄✲✁✡✓✕✔✡✢✩✠☞✛✜✄✲✧✗✞ ✁✦✰☎✣✯✢✗✏✯✛❖✞✫✪✕✴✑✁☎✓✕✛✜✏✟✛✜✁❂✞✗✏☎✘◆✠☞✛✑✁✯✒✦✣✟✎✑✸✟✠✑✧✫✏✯✆ ✧✫✶✟✎✭✛✑✁✯✒✦✄✲✧✗✠✜✓✭✏✡✬
✴☞✎✭✠✑✘✂✣✟✛☞✛✜✁✟✒✾✠☞✒❃✞ ✁✾✞ ✧✫✁✟✎✑✁✯☛✍✴✜✁✡✓✭✁✯✞✫✠☞✛✜✏✦❬✷❭✚❊ ❊☎✞ ✏✟✆ ✣✯❁✭❪✫✹✚✁✡✰✯✱✯✏✯✮ ✁❈✣✯✛✑✄★✣✟✒✡✰☎✓✭✤
✞✡✪☎✘✂✏☎✓✭✤✡✏✡✧✡✄✲✤✾❇✟✠✭✆ ✁☎✓✕✔ ✄✝✆ ✣☎✤✦✰☎✣✟✢✦✛✜✤✡✬✯✆ ✁✡✧✫✁✯✎✑✣✡✤✾✞✦✛✑✣☎✥✡✣✡✓✭✏❈❬◆❊ ❬❫✞ ✏✟✆ ✣✦✰✯✪☎✓✭✣
✴✜✏✯✎ ✏☎✄★✧✗✎✑✁✡✏✯✛✜✣✾✞✦✮ ✁✡✧✟✠✑✥✡✏✡✄✝✆ ✁✯✒✩✄★✧✗✠✑✓✭✏✯❁
❴◆✛✜✄★✣✟✒✡✰☎✓✕✔✩ ✂✁☎✄✂✆ ✁✟✞ ✄✂✆ ✁✯✮ ✁❂✌✂✎✑✏✯✒✫✓✭✤✾✞✡✆ ✓✕▼✷✥✡✏✟✛❖✞ ▲ ✴☞✠✑✄★✁✯✆✦❲✵✄...
Advanced Audio Blog S1
You Can’t Visit Moscow without Seeing the Kremlin!
3
Formal Russian 2
Formal English 3
Vocabulary 4
Grammar Points 5
Cultural Insight 5
Tiếng Nga - Trang 2
Tiếng Nga - Người đăng: hq43101
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Tiếng Nga 9 10 53