Ktl-icon-tai-lieu

Tiếng Nga

Được đăng lên bởi hq43101
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 614 lần   |   Lượt tải: 0 lần
 ✂✁☎✄✆✄✞✝✠✟☛✡✌☞✎✍✑✏✓✒✕✔✓✒✕✖✘✗✞✍✑✙
✚✘✛✢✜✤✣✦✥✆✧✩★✫✪✢✪✭✬ ✜✤✥✆✮✯✬ ✰ ✱ ✲✳✧✵✴✵✴ ✶✸✷✠✹✳✺✭✜✤✪✭✰ ✪
Advanced Audio Blog S1
Oh, Come On…That’s Just a Russian Myth!

6

Formal Russian
Formal English
Vocabulary
Grammar Points
Cultural Insight

2
3
4
4
5

 ✂✁☎✄✆✄✞✝✠✟☛✡✌☞✎✍✑✏✓✒✕✔✓✒✕✖✘✗✞✍✑✙
✚✘✛✢✜✤✣✦✥✆✧✩★✫✪✢✪✭✬ ✜✤✥✆✮✯✬ ✰ ✱ ✲✳✧✵✴✵✴ ✶✸✷✠✹✳✺✭✜✤✪✭✰ ✪
Formal Russian
 ✂✁☎✄ ✆✞✝✠✟☛✡✌☞✎✍✑✏☛✆✎✄ ✆✎✒ ✆✎✓✕✔✖☞✗✆✑☞✘✔☛✙✛✚✢✜✣✆✌✤ ✆✞✥✦✥✧✔✕✔✖★
✩✢✪ ✚✎✫ ✬☎☞✎✔☛✙✭✏☛✁☎✓✕✒✮✍☎✯✖★✕✰✱✤ ✆✞✥✦✥✧✔✕✔✲✒ ✥✳✁✎✄ ✝✴✚✵✆✢✶✢✁☎✟✕✷✎✜✮✆✞✸✕✆✢✝✛✟☛✆✎★
✹ ✁☎✏✕✓✺✚☎✒ ✝✂✚✎★ ✹ ✚✼✻✞✆✞✸✽✷✮✾✼✔✖✟✺✥ ✪ ✒ ✁✵✆✞✻✎✔ ✪ ✚✞✁✎☞✢✆☎✯ ✪ ✁☎✓✕✓✕✔ ✪ ✆☎✓✕✔✕✔✽✻☎✍✽✒ ✚✞✁ ✪ ✫ ✚✎✫
✜✢✆✢✸✕✆✞✝✛✟✺✚✞✡✼✿✂✔✕☞✢✚✌❀ ✝✴✆✑☞✎✔✕✟☛❁✮✥❃❂✕❄☎❅ ✪ ✚☎✫✼✔✽❆✗✚☎✓✞✫ ✆✢✁✑❀ ✝✂✆✌✏☛✸✽❇✴✥❃❂✞❄✕ ✛❅✳✸✕✁ ✪ ✆✞✬✽✟✺✆
✸✽✔✖✾✼✷✗✟☛✁✢✥✧✫ ✆✞✸✽✷✮✫ ✆✵✝✠✟☛✁☎✯❈✒✼✄ ✆✢✝✂❁✎★  ✂✁☎✯☛✶✮✚✞✥❉✒✗✤ ✆✢✥✳✥✂✔✖✔❈✒ ✁✢✥✧✟✺✚✞✬✽❊✴✒ ✁ ✪ ❁ ✪ ❊✴✒ ✁ ✪ ✍✕✬
✿✦✁✞✸✕✁✎✟☛✁☎❇ ✪ ✝✂✁✎✓✺✁☎✒✮✷ ✡✌✔❈✏✖✓✺✆✢✸✽✔✖✒ ✚☎❇ ✪ ✥✦✡✼✝✂✆✞❆✗✝✠✔✖★✞❋ ✪ ✆☎☞✮❁✼❆✗✁✞✬✞✥✧✟☛✁✢❆●✟✖✍✕✁✼✿✂✔✕☞✎✍✵❍
■ ✪ ✆ ✪ ✚✎✫✼✫✢✓✺✚✞✥✂✔✖✒ ✆☎❏
❑ ✔☛✙▲✒ ✪ ✆☎✓✺✆✎✯✖★✞✰❉✤ ✆✢✥✳✥✂✔✖✔❈✒ ✥✦✁✑✏✖✷✮❇ ✪ ✒ ✆✢✝✛✫ ❁✎★
✹ ❁✮✬✽✔✖✟✺✆☎✄ ✝✂✚✌✓✺❁✢✥✦✥✧✫✢✔✺✁✑✏✖✷✮❇ ✪ ✒ ✆✢✝✛✫ ❁✢✬✽✟✺✆✑✟✺✁✑✒ ✥✦✁✑✔❈✟☛✁✌✒ ✥✦✁☎✄ ✝✂✚☎★✞✰❉✤ ✆✢✥✳✥✂✔✖✔✽✝✂✚✞❆✗✁
✁✞✥ ✪ ✷✘✆✞✻✎▼✽✁✢✥ ✪ ✒ ✆ ✪ ✓✺✁✞✿✴✒ ✆✢✥ ✪ ✔✕★
❑ ✔☛✙ ✪ ✓ ✁ ✪ ✔✖✯✕★✕✰✱✤ ✆✞✥✳✥✂✔✖✔❈✏☛✆✼❁✢✸✽✔✕❊◆✚☎☞✼✜✮✆✞✝✴✡ ✪ ☞✢✁✞✝✠✒ ✁✞✝✠✔✖★

2

✹ ✚ ✪ ✁✎✓✕✓✕✔ ✪ ✆☎✓✕✔✕✔✲✤ ✆✢✥✳✥✂✔✖✔❈☞✢✁✞✝✠✒ ✁✞✝✠✔✲✒ ✆✞✝✴✡ ✪ ✥✳✡✎★✕✰✠✝✂✚✢✸✕✁☎✫✢✔☛✜✗✥✧✔✺✻☎✔✕✓✺✥✧✫✢✔✺✜
✝✂✁☎✓ ✁☎✒✢✟✺✡✢✜✼✆✎✟✖✔✲✔✕✟☛✆✎✄ ✝✴✚✵✥✦✸✕❁✢✶✮✚☎✯✕✟☛✆✵✿◆✚✞✜✢✆✢✝✂✡ ✪ ✒✘❆●✔☛✸✽✍✞✁✑✓✺✚✎✯☛✆✎✟✖✍✑✒✼✏✺✆☎✔☛✥✂✫ ✚✞✜
✁✞✝✛✍✞✬✽✟☛✆✼✶✢✚✎▼☎✁✑✒ ✥✦✁☎✄ ✆✵✆✎✟✖✔❈✔☛✿◆✻✞✁☎✄ ✚☎❇ ✪ ✸✽❇✴✝✂✁✎✯✖★✕✰✱✄ ❁✢✥ ✪ ✆✵✿◆✚✞✥✳✁✢✸✕✁☎✟✖✟✺✆☎✯
❊◆✁☎✟ ✪ ✓✺✚✢✸✽✷✢✟✺✆☎✯✽✶✢✚✞✥ ✪ ✔ ✪ ✚✎✫ ✆✎✄ ✆✑✟☛✁✌✏✖✓✺✆✎✔☛✥✦✜✢✆✢✝✛✔ ✪ ✬✞✁✞✥✳✸✽✔ ✪ ✆✞✸✽✷✮✫ ✆✑☞✢✁✢✝✛✒ ✁✞✝✛✷✗✟☛✁
✥✳✻✞✁✢❆✗✚✞✸❖✔✺✿✛✿✦✆✢✆☎✏✺✚☎✓✕✫ ✚☎★ €✞✚☎✫ ✆✢✁✵✥✳✆✢✻☎✍ ✪ ✔✺✁✵✥✦✸✕❁✢✶✮✚✞✁ ✪ ✥✦✡✌✫✞✓ ✚☎✯✖✟✺✁✑✓✺✁✢✝✛✫ ✆✑✔
✥ ✪ ✚☎✟✺✆☎✒✮✔ ✪ ✥✦✡✌✟☛✆☎✒ ✆✞✥ ✪ ✷✢❇◗✒✗☞✢✁✞✥ ✪ ✟☛✆☎✯❈✏✖✓✺✁✢✥✳✥✦✁☎★
❑ ✔☛✙❘✶✮✁ ✪ ✒ ✁✎✓ ✪ ✍✽✯✕★✕✰✱✤ ✆✞✥✦✥✧✔✕✔✲☞✘✟☛✆☎✄ ✆✑☞✮✚✞✙❉✔✕✔✲✔ ✪ ✚☎☞✗✆☎✏☛✚✢✥✧✟✺✆✵✜✢✆✢✝✛✔ ✪ ✷✼✏✺✆
✢❁ ✸✽✔✕❊◆✚☎☞✎★
❙ ✝✴✁✞❚ ✪ ✆✑☞✢✚✢✙❉✔✺✡✼✁✞✥ ✪ ✷✗✔❯✻✢✚☎✟☛✝✠✔ ✪ ✔✺✿✂☞✼✥✦❁✎▼☎✁✞✥ ✪ ✒ ❁✮✁ ✪ ✬✽✟☛✆✼✥✳✁✎✯☛✶✮✚✞✥❱✒✗✤ ✆✞✥✦✥✧✔✕✔✲✟✺✁
✆☎✏☛✚✢✥✧✟✺✁✞✁✞✬✕✶✮✁☎☞✌✒✘✸✽❇✴✻✞✆☎✯❈✟☛✆✎✓✕☞✢✚✢✸✽✷✢✟✺✆☎✯❈❊✴✔✖✒✮✔☛✸✽✔✺✿✦✆☎✒ ✚☎✟✕✟☛✆☎✯✽✥ ✪ ✓ ✚☎✟☛✁☎★
 ✂❁✎▼☎✁✞✥ ✪ ✒ ❁✘❇ ✪ ☞✢✁✞✥ ✪ ✚✢✬✽✒✗✫ ✆ ✪ ✆☎✓✕✍✞✁✑✟☛✁✼✥ ✪ ✆✎✔ ✪ ✿✦✚✢✜✢✆✢✝✛✔ ✪ ✷ ✬✽✟☛✆✌✔☛✜●☞✢✚✢✸✕✆✑✔✺✬✽✫ ✚☎✫
✏✖✓✺✚✎✒✢✔✺✸✕✆✞✬✕✆✎✟✖✔✽❁✢✝✂✚✢✸✕✁☎✟✖✍✵✆ ✪ ✟✺✆☎✓✕☞✮✚✞✸✽✷✮✟✖✍✕✜●☞✢✚☎✓✞✾✼✓✺❁ ✪ ✆☎✒✢★ €✞✚☎✫✎✶ ✪ ✆✵✁✞✥✦✸✽✔❈✟☛✁
✔☛✥✂✫ ✚ ✪ ✷✎✥✦✁✞✻✞✁✌✏✖✓✕✔✕✫ ✸✽❇✴✶✮✁☎✟✖✔✕✯✲✟✺✚✑✄ ✆✞✸✕✆✎✒ ❁✮✬ ✪ ✆ ✪ ❁ ✪ ✒✢✏☛✆✢✸✽✟☛✁✵✥✂✏☛✆✎✫ ✆✎✯✖✟✺✆☎★
❑ ✔☛✙▲✏✺✡ ✪ ✍☎✯✖★✞✰❉✤ ✆✢✥✳✥✂✔✖✔❈✓✺✚✞✿✴✓✺❁✎✾✘✁☎✟☛✚ ■ ✫ ✆☎✟✺✆☎☞✎✔✕✫ ✞✚ ✬ ■ ...
Advanced Audio Blog S1
Oh, Come On…That’s Just a Russian Myth!
6
Formal Russian 2
Formal English 3
Vocabulary 4
Grammar Points 4
Cultural Insight 5
Tiếng Nga - Trang 2
Tiếng Nga - Người đăng: hq43101
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Tiếng Nga 9 10 147