Ktl-icon-tai-lieu

Tiếng Nga

Được đăng lên bởi hq43101
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 666 lần   |   Lượt tải: 0 lần
 ✂✁☎✄✆✄✞✝✠✟☛✡✌☞✎✍✑✏✓✒✕✔✓✒✕✖✘✗✞✍✑✙
✚✘✛✢✜✤✣✦✥✆✧✩★✫✪✢✪✭✬ ✜✤✥✆✮✯✬ ✰ ✱ ✲✳✧✵✴✵✴ ✶✸✷✠✹✳✺✭✜✤✪✭✰ ✪
Advanced Audio Blog S1
What Type of Russian Concerts do You Plan to Attend?

7

Formal Russian
Formal English
Vocabulary
Grammar Points
Cultural Insight

2
3
3
4
4

 ✂✁☎✄✆✄✞✝✠✟☛✡✌☞✎✍✑✏✓✒✕✔✓✒✕✖✘✗✞✍✑✙
✚✘✛✢✜✤✣✦✥✆✧✩★✫✪✢✪✭✬ ✜✤✥✆✮✯✬ ✰ ✱ ✲✳✧✵✴✵✴ ✶✸✷✠✹✳✺✭✜✤✪✭✰ ✪
Formal Russian
 ✂✁☎✄ ✆✞✝✠✟☛✡✌☞✎✍✑✏☛✆✎✄ ✆✎✒ ✆✎✓✕✔✖☞✗✆✙✘✚✔✕✒ ✆✎☞✌✛ ✆☎✟✕✜✢✁☎✓✤✣✥✁
✦ ✖✔ ✒ ✆✞✁✌✒✧✍✞★✩✣✥✪✎✏✤✫✕✁☎✟✖✔✤✁✙✬✮✭✯✣✥✆✑✏✕✓✤✁✞✝✂★✯✣✥✰☎✒ ✫✕✁☎✟✖✔✤✁✞✱✲✛ ✰☎✛✳✏✕✓✤✰☎✒✥✔☛✫✕✆✧✱✲☞✧✪✥✴✂✍☎✛ ✰✧✫✲✵✧✟✤✆✞✁✞✱
✛ ✰☎✛✳✏✖✓✤✰✎✒✧✔✤✫✕✆✞✱✲✏✤✁☎✓✤✁✞✝✶✰✞✪✥✝✷✔✤✣✧✆✎✓✕✔✤✁☎✸✖✹ ✺✻✟✤✆✑☞✧✆✧✘✗✁✞✣✚✏✖✓✤✆✧✼✧✆✧✝✷✔✤✣✎✵✗✒✽✫✲✾❀✿☎✍✕✼
☞✧✁✞★✯✣✥✰✞✼✳✬✲✆✞✣✗✆✞✿☎✍✞❁✎✟✕✍✕✼✗✪✧✫✲✔✕✜✠✝✂✆✳✿✞✆✞✫✲✵✥❂✳✔✤✼✳★✯✣✧✰✧✝✷✔✤✆☎✟☛✆✎✒✧✹✞❃✂✍✞★✩✣✥✪✽✏☛✰✞✁✞✣✗✫✲✔✤✿✞✆
✆✞✝✠✔✖✟✮❁✥✁✞✫✕✆✎✒ ✁☎✛ ✱✕✫✲✔✤✿✞✆✌✛ ✆✎☞✧✰☎✟✤✝✂✰✌❄ ✄✢✓✤✪✽✏✖✏☛✰✎❅ ✹✕❆✥✰✙✿✞✆✧✫✕✁✞✁✞❇✢☞✧✁✎✟☛✁✞✁
✆☎✓✕✄ ✰☎✟✕✔☛✴✢✆☎✒ ✰☎✟✖✟✕✍✕✼✚✏☛✫✕✆☎❈☎✰✧✝✷✛ ✰✞✼✚✔☛★✂✏☛✆✞✫✲✟✕✔☛✣✥✁✞✫✲✔✻✒✧✍✞★✩✣✥✪✽✏☛✰☎✾❀✣✚✟✤✰✙★✂✜✢✁☎✟☛✁☎✹✤ ❀✰☎☞✧✰✧✡
✆✞✿☎✍✞❁✎✟✤✰✞✡✌✏☛✫✕✆✎❈☎✰✞✝✷✛ ✰✳✬✮✭✩✣✥✆✌✛ ✫✕✪✥✿☎✹
❆✧✁☎✛ ✆✧✣✧✆✎✓✕✍✞✁✑✔☛★✂✏☛✆✧✫✲✟✖✔✤✣✧✁✧✫✲✔✮❁✥✰✞★✯✣✧✆✌✒✧✍✞★✯✣✧✪✽✏☛✰☎✾❀✣✗✘✚✔✕✒✧✵ ✁☎☞✧✱✞✝✷✓✤✪✽✄✯✔✤✁✙✘✗✁✌✓✤✁✞✝✷✛ ✆
✏☛✆✞✡✎✒ ✫✕✡✎✾❀✣✥★✩✡✌✟☛✰✌✏☛✪✥✿✞✫✲✔✖✛ ✁☎✹✕❉✽✓✕✔✕✟☛✡✧✣✥✆✙✝❀✰☎✒ ✰✧✣✽✵✳✛ ✆✎✟✖✜✢✁☎✓✤✣✽✟✖✍✞✁✙✣✥✪✽✓✕✍❊✒
✏☛✆✞✝❀✝✂✁✎✓✤✘✚✛ ✪✌✟☛✆✎✒ ✆✎✄ ✆✳✰✞✫✲✵ ✿✞✆☎☞✥✰☎✹
✆ ✟✖✜✢✁☎✓✤✣✽✟✕✍✲✸✲✣✧✪✽✓✲✬✮✭✯✣✥✆✙★✯✁☎✓✕✔✤✡✌✛ ✆☎✟✖✜✢✁☎✓ ✣✥✆☎✒✗✒✳✓✤✰✧✴✂✟✕✍✕✼✚☞✧✁✞★✯✣✧✰✧✼
❋ ✎
✄ ✆☎✓ ✆✞✝✂✰✧✼✧● ★✯✣✽✓✤✰☎✟✤✰✞✼✎❅ ✱❊✛ ✆☎✄ ✝❀✰✙✪✧✝❀✰✞✁✞✣✥★✯✡✳✆✞✼✽✒ ✰✧✣✎✔✤✣✽✵✎✿✧✆✞✫✲✵✥❂✎✪✎✾✶✰✧✪✧✝✷✔✤✣✥✆☎✓✕✔✕✾✠✹
❍ ( ✰✎✛✞✔✤✁✙✣✥✪✎✓✞✍✕✱✲✛ ✰✎✛✙✏✕✓✤✰☎✒✥✔☛✫✕✆✧✱✲✏✖✓✞✔✖✟☛✆✧★✩✡✧✣✗✿✞✆✧✫✲✵✧❂✗✔☛✁✙✝❀✁☎✟✖✵✥✄✢✔■✔✲✡✎✒ ✫✕✡✎✾❀✣✥★✯✡
✆✞★✂✟☛✆☎✒✥✟✖✍☎☞✳✝✂✆✧✼✧✆✧✝✂✆✎☞✌☞✧✪✥✴✂✍☎✛ ✰✎✟☛✣✥✆☎✒
❋ ✆✎✟✖✜✢✁☎✓✤✣✽✍✙✿☎✍✲✒ ✰☎✾❀✣✗✣✽✓✤✁✧✼✳✣✽✔✖✏✤✆☎✒ ❇✠✏☛✫✕✰✞✣✽✟✕✍✕✁✞✱✞✿✞✁✞★❏✏✤✫✕✰✞✣✽✟✖✍✞✁✑✔
✿✞✫✕✰☎✄ ✆✞✣✽✒ ✆☎✓✕✔✤✣✥✁✞✫✲✵✥✟✖✍✕✁✎✹✕❉✎✓✞✔■✏☛✫✕✰✧✣✽✟✖✍✞✼✳✝✂✆✧✼✧✆✧✝❑✔✤✝✂✁✞✣✚✔✤★❏✏✤✆✞✫✲✟✖✔✤✣✥✁✞✫✲✾▲✔
✆☎✓✕✄ ✰☎✟✕✔☛✴✢✰✞✣✥✆☎✓ ✰☎☞✧✱✲✏✕✓✕✔✲✿✞✫✕✰☎✄ ✆✞✣✽✒ ✆☎✓✕✔✤✣✥✁✞✫✲✵✧✟✤✆☎☞✗✬■✟☛✰✙✿✧✫✕✰☎✄ ✆✞✣✽✒ ✆☎✓✕✔✤✣✥✁✞✫✲✵✧✟✤✆✞★✯✣✎✵✥✹

2

❋ ✆✎✟✖✜✢✁☎✓✤✣✽✍✑☞✧✆✧✘✚✟☛✆✑✓ ✰✞✴✯✝❀✁✞✫✲✔✤✣✎✵✗✟☛✰✳★✩✫✕✁✧✝✂✪✎✾✠❈✙✔✤✁✑✒✥✔☛✝✠✍
✆✎☞✧✰☎❂✗✟✖✔☛✁✌✛ ✆✎✟✖✜✢✁☎✓ ✣✽✍❊❄ ✛✞✒ ✰☎✓ ✣✎✔✕✓✕✟✕✔✖✛✧✔✖❅✯✬■✒✥✍✕★✯✣✧✪✽✏☛✫✕✁☎✟✕✔☛✁✌✄✯✓ ✪✎✏✖✏✕✍❊✒
▼
1)
❁✎✵ ✁☎✸☛❇ ✫✲✔✤✿✞✆✌✛✞✒ ✰☎✓ ✣✎✔✕✓✤✁☎✹ ❋ ✰✎✛✙✏✕✓✤✰☎✒✥✔☛✫✕✆✧✱✕✆✌✟✖✔☛✼✚☞✧✰✞✫✞✆✑✛ ✣✥✆✙✴❀✟☛✰✞✁✞✣✚✔✲✣✥✪✧✝❀✰
✏✖✓✕✔✕✄ ✫✞✰☎❂✎✰☎✾❀✣✥★✯✡✳✣✥✆✞✫✲✵✥✛ ✆✳★✩✰✎☞✎✍✞✁✙✿✞✫✲✔✤✴✂✛✧✔☛✁✳✝✷✓✤✪✥✴✂✵ ✡✌✔✮◆✠✰☎✟☛✰✧✣✎✍☎✹
 ✂✆✧✫✲✵✧✟✕✍✕✁✌✛ ✆✎✟✖✜✢✁☎✓ ✣✎✍✙✬■✒ ✁✞★❏✵✗✒ ✁✞❁✧✁☎✓✙✔✖✄✢✓✤✰✧✁✞✣✗✆✞✝✠✟☛✰✑✔✲✣✥✰✙✘✗✁✌✄✯✓ ✪✎✏✖✏✤✰☎✹
2)
✺✲✝✠✟☛✰☎✛ ✆✧✱✲✟☛✁✙★✂☞✧✆✧✣✽✓✤✡✌✟☛✰✌✟☛✰✞✴❀✒ ✰☎✟✕✔☛✁✳❖✞★✯✆✞✫✲✵✧✟✕✍✲✸✕€✙✄✢✓✤✪✽✏✖✏✖✍✙❁✧✰✧★✩✣✥✆✳✿✞✁☎✓✤✪✥✣✗❖☎✟☛✰
✓✤✰✞✴✢✆☎✄✢✓✤✁☎✒✥€✙✛ ✰✎✛ ✪✽✾❀❇ ✫✲✔☛✿✞✆✌...
Advanced Audio Blog S1
What Type of Russian Concerts do You Plan to Attend?
7
Formal Russian 2
Formal English 3
Vocabulary 3
Grammar Points 4
Cultural Insight 4
Tiếng Nga - Trang 2
Tiếng Nga - Người đăng: hq43101
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Tiếng Nga 9 10 357