Ktl-icon-tai-lieu

Tiếng Nga

Được đăng lên bởi hq43101
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 645 lần   |   Lượt tải: 1 lần
 ✂✁☎✄✆✄✞✝✠✟☛✡✌☞✎✍✑✏✓✒✕✔✓✒✕✖✘✗✞✍✑✙
✚✘✛✢✜✤✣✦✥✆✧✩★✫✪✢✪✭✬ ✜✤✥✆✮✯✬ ✰ ✱ ✲✳✧✵✴✵✴ ✶✸✷✠✹✳✺✭✜✤✪✭✰ ✪
Advanced Audio Blog S1
What do You Think is The Most Beautiful Russian Art?

8

Formal Russian
Formal English
Vocabulary
Grammar Points
Cultural Insight

2
3
4
4
5

 ✂✁☎✄✆✄✞✝✠✟☛✡✌☞✎✍✑✏✓✒✕✔✓✒✕✖✘✗✞✍✑✙
✚✘✛✢✜✤✣✦✥✆✧✩★✫✪✢✪✭✬ ✜✤✥✆✮✯✬ ✰ ✱ ✲✳✧✵✴✵✴ ✶✸✷✠✹✳✺✭✜✤✪✭✰ ✪
Formal Russian
 ✂✁☎✄ ✆✞✝✠✟☛✡✌☞✎✍✑✏☛✆✎✄ ✆✎✒ ✆✎✓✕✔✖☞✗✆✑✓ ✘✚✙✛✙✂✜ ✆☎☞✢✟☛✣☎✓✤✆✚✝✥✟✤✆☎☞✌✔✤✙✦✜ ✘✧✙✛✙✩★✎✒ ✁
✪ ✘✚✙✛✙✂✜ ✆☎☞✚✘✢✔☛✙✂✜ ✘✚✙✩✙✛★✫✒ ✘✭✬✚✣✎✓✤✣☎✜ ★✧✁☎✓✞✟☛✣✮✣✎✟☛✆☎✟✕✔✖☞✎✟✤✆✞✙✩★✫✯✚✰✤✱✂★✧✆✭✙✦✒ ✡✚✲✩✣☎✟✤✆✮✙✥★✧✁☎☞✚✳✕✴✧★✧✆
✆☎✟☛✆✌✒ ✙✩✁☎✄ ✝✂✣✭✵☎✍✞✶✕✆✑☞✚✣✚✙✛✙✩✆☎✒✧✍✷☞✚✳☎✟☛✣☎✓ ✆✞✝✥✟✕✍✷☞✫✰✕✸✠✝✂✁☎✓ ✁☎✒✚✟✤✡✚✬✭✝✂✁✎✒ ✘✫✹✭✜✚✔
✒✚✍☎✹✭✔✕✒ ✣✞✶✷✔✺✔✺✹✭✔☛✶✷✔✷✙✩✁✞✵✞✁✑✟✤✣☎✓✤✡✚✝✠✍✕✳✕✻✗✁☎✟✕✼✮✔✖✟✖✍✑✒ ✡✚✲✩✣✞✶✷✔✺✟☛✣✌✒ ✙✂✽✾✙✛✁✎☞✎✯✚✽✿✳
☞✚✘✚✻✗✴✫✔✖✟✕✍❀✔✤✲✂✄ ✆✞★✧✣✎✒ ✶✷✔✕✒ ✣✞✶✷✔✺✏✖✓ ✁✞✝✥☞✧✁✞★✫✍✺✵☎✍✞★✧✣✑✔✺✔✖✄❁✓✤✘✫✹✭✜✚✔❂✝✿✶✕✡✭✝✂✁✚★✧✁☎❃❄✔✤✲
✝✂✁☎✓ ✁☎✒ ✣✭✣✮✲❁✣✞★✧✁☎☞✢✓✤✣✞✙✂✏✖✔☛✙✂✍☎✒ ✣✞✶✷✔✺✔✤✬✎✰
 ✂✣☎☞✎✍☎☞✎✔✺✔☛✲✿✒ ✁✞✙✩★✫✟✖✍☎☞✎✔✷★✎✓ ✣✞✝✥✔✕❅✿✔☛✆✎✟✖✟✖✍☎☞✎✔✺✟☛✣☎✏✕✓✤✣☎✒ ✶✕✁☎✟✖✔✤✡✎☞✎✔✷✙✛✴✫✔☛★✧✣☎✽✿★✧✙✩✡
❆ ✣✞★✫✓✤❇☎✹✗✜ ✣✭❈❂✝✂✁✎✓✤✁☎✒ ✡☎✟✕✟☛✣✞✡✭❉✾✔✖✄ ✘✎✓✞✜ ✣✚✳✷✏☛✘✧✙✛★✧✣✞✡✌✒✧✟☛✘✧★✎✓✞✔☛✳✷✜ ✆✚★✚✆✎✓✤✣✞✡✭✙✩✆✞✝✿✁☎✓✤✻✢✔✤★
★✧✣☎✜ ✘✎✽✾✻✗✁✞✳✞★✚✆✚✶✷✯✚✜ ✆✌☞✚✁☎✟✕✯✚✹✎✁✎✄ ✆✌✓✤✣✞✲✿☞✚✁☎✓ ✣☎✰✤❊✚✣✑✒✫✙✦✒ ✆☎✽✾✆✚✴✚✁☎✓ ✁✞✝✥✯✫✙✛✆✚✝✂✁☎✓ ✻✢✔☛★
✁☎✼☎✁✮✆✚✝✥✟☛✘✧✳✷☞✚✁☎✟✕✯✚✹✫✁☎✄ ✆✌✓✤✣✚✲✂☞✚✁✎✓✤✣☎✰✕❋✩✆✞✶✷✔✤✴✚✁✞✙✩★✫✒ ✆✭✙✦✏✕✓✤✡✚★✧✣☎✟✖✟✕✍✕✬✗❉●✔✕✄ ✘✫✓✤✆☎✜
✆✞✵☎✍✞✴✎✟✤✆✑✓✤✣✎✒✚✟☛✡✚✁✚★✧✙✛✡✌✹✎✁✚✙✛★✫✔☛✳☎✟☛✆✑☞✧✆✞✻✗✁✞★✗✵☎✍✞★✫✯✭✔✷✵✞✆✚✶✷✯✚✹✎✁✎✰✤❍✥✆☎✓✕☞✧✣✮❉●✔✕✄ ✘✎✓✕✜✚✔
✆✞✵☎✍✞✴✎✟✤✆✑❅✿✔✤✶✷✔✖✟☛✝✠✓✕✔✤✴✚✁✞✙✂✜ ✣✞✡✚✳✕✙✥✵✞✆✞✶✷✯✧✹✎✆☎❃✺✜✚✓✤✘✎✄ ✶✕✆✎❃❄✄ ✆✞✶✕✆✎✒ ✆✎❃❄✟✤✣☎✒ ✁☎✓✤✬✚✘✫✰
✪ ✆✞✙✦✏✕✔☛✙✂✯✭✒ ✙✛✁✎✄ ✝✿✣✑✓ ✘✚✴✎✟✤✣✞✡✌✔✺☞✚✆✞✻✗✁✚★✗✵☎✍✕★✫✯✫✆✞✴✧✁☎✟✖✯✫✙✛✶✕✆✚✻✢✟☛✆☎❃✺✔✷★✚✆✎✟✖✜ ✆☎❃✕✰
■✷✵✎✍✕✴✎✟✤✆✑✔✤✲✩✆✚✵☎✓✤✣✞✻✗✣✚✶✷✔❄✜✚✓✤✁✚✙✛★✫✯ ✡☎✟✤✙✦✜✚✔✤✬✭✝✂✁✎✒ ✘✫✹✎✁☎✜✭✒✫★✫✓✤✣✞✝✠✔✖❅✿✔✤✆☎✟✖✟✤✆☎❃✷✆✞✝✂✁✚✻✗✝✂✁✞✳
✟☛✆✌✟☛✣✮✙✩✣☎☞✚✆✎☞✭✝✿✁✞✶✕✁✑☞✧✣✞★✫✓✤✁☎✹✭✜ ✣✌☞✚✆✞✻✗✁✚★✗✵☎✍✕★✫✯✫✴✚✁☎☞✗✘✎✄ ✆✞✝✠✟☛✆✚✳✕✆✞★✗✙✂✜ ✣✚✲✩✆✚✴✎✟✖✍✞✬
✏☛✁☎✓ ✙✛✆☎✟✤✣✞✻✗✁☎❃✷✝✂✆✌✏☛✆✚✶✷✔☛★✫✔☛✴✧✁✞✙✂✜✞✔✤✬✭✶✷✔✤✝✂✁✎✓✤✆☎✒✧✰

2

✻ ✁✞✶✷✯✫❈❂★✧✣☎✜✭✟✤✣✞✲✂✍☎✒ ✣✚✶✕✣✞✙✂✯✭✄❁✓✤✘✫✏✖✏☛✣✭✝✂✁☎✓ ✁☎✒ ✁✎✟✖✯✗✟☛✣✑✽✠✄ ✁ ❆ ✆✚✙✦✜✚✒✚✍✞✳✷✜ ✆✞★✧✆✎✓✤✣✞✡
❏✗
✏✖✓✤✆✎✔☛✲✿✒ ✆✚✝✥✔☛✶✕✣✌✔✷❑✦✜ ✙✦✏✤✆☎✓✤★✫✔✕✓✤✆☎✒ ✣✞✶✕✣✌✄ ✆☎✟☛✴✧✣☎✓✕✟✕✍✕✁✑✔✤✲✩✝✿✁✞✶✷✔✤✡✭✙▼▲✤◆☎✄ ✆✌✒ ✁✎✜ ✣✎✰✤✱✂★✫✔
✔☛✲❁✝✂✁✞✶✷✔✤✡✌✔☛✲✿✟☛✣✞✴✧✣✞✶✷✯✧✟☛✆✌✔☛✲✿✄ ✆✚★✧✣☎✒ ✶✷✔✕✒ ✣✚✶✷✔☛✙✂✯✗✔☛✲✠✆✞✵☎✍✞✴✎✟☛✆✎❃❄✄ ✶✷✔✕✟✖✍✕✳✞✆✞✵✞✻✢✔✕✄ ✣✚✶✷✔☛✙✂✯
✔❄✓ ✣✞✙✦✏✕✔☛✙✂✍✷✒ ✣✞✶✷✔✤✙✦✯✫✬✚✣✎✓✤✣☎✜ ★✧✁☎✓✕✟✕✍✷☞✎✔✺✄ ✆✞✶✕✘✧✵☎✍✷☞✫✔❄✔✷✵✞✁✞✶✷✍☎☞✎✔✺☞✚✆✞★✫✔✕✒ ✣✎☞✎✔✖✰
❖ ✚✆ ✬✚✶✕✆✎☞✚✣✮❈✷❑✛★✧✆✑✟✤✣✞✲✿✒ ✣☎✟✕✔☛✁✌✔☛✙✂✜ ✘✧✙✛✙✩★✫✒ ✣✭✻✢✔✖✒ ✆☎✏✖✔✤✙✦✔✺✏☛✆✭✝✂✁☎✓ ✁☎✒ ✘✫✰
■✺✓✞✔✖✄❁✔✖✟✤✣✞✶✷✯✧✟☛✆✞✙✩★✫✯✎★✧✁✞✬✫✟✖✔✕✜✞✔✷✙✛✆✚✙✛★✧✆✎✔☛★✢✒✗✓✤✆✞✙✂✏✖✔✤✙✦✔✷✲✩✆...
Advanced Audio Blog S1
What do You Think is The Most Beautiful Russian Art?
8
Formal Russian 2
Formal English 3
Vocabulary 4
Grammar Points 4
Cultural Insight 5
Tiếng Nga - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiếng Nga - Người đăng: hq43101
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Tiếng Nga 9 10 407