Ktl-icon-tai-lieu

tiềng nga 1

Được đăng lên bởi thanhlnt03
Số trang: 85 trang   |   Lượt xem: 843 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT
F7G

GIAÙO TRÌNH

TIẾNG NGA 1

ĐỖ THỊ THO

2003

Tiếng Nga 1

-1-

MỤC LỤC
MỤC LỤC ................................................................................................................ - 1 Первые шаги в изучении русского языка вы сделаете по этому учебнику.
Надеемся, что они будут для вас нетрудными и интересными. За один год вы
многому научитесь.................................................................................................. - 3 УРОК 1 ОДИН ПЕРВЫЙ УРОК ........................................................................ - 4 I. ГЛАСНЫЕ (CÁC NGUYÊN ÂM)................................................................... - 4 II. СОГЛАСНЫЕ (CÁC PHỤ ÂM)..................................................................... - 4 III. СЛОГ И УДАРЕНИЕ (VẦN VÀ TRỌNG ÂM) .......................................... - 5 IV. ЗВОНКИЕ И ГЛУХИЕ СОГЛАСНЫЕ (PHỤ ÂM HỮU THANH VÀ
PHỤ ÂM VÔ THANH) ........................................................................................ - 6 V. ИНТОНАЦИЯ (NGỮ ĐIỆU) ......................................................................... - 7 VI. ОБРАЗЕЦ РЕЧИ (MẪU LỜI NÓI).............................................................. - 7 VII. ОБРАЗЕЦ РЕЧИ (MẪU LỜI NÓI) ........................................................... - 8 ТЕКСТ .............................................................................................................. - 8 НОВЫЕ СЛОВА ............................................................................................. - 9 УРОК 2
ДВА ВТОРОЙ УРОК ...................................................................... - 11 I. ГЛАСНЫЕ (NGUYÊN ÂM) И, Ы .............................................................. - 11 II. СОГЛАСНЫЕ (CÁC PHỤ ÂM).................................................................. - 11 III. СОГЛАСНОЕ (PHỤ ÂM) Й ..................................................................... - 13 IV. СОЧЕТАНИЕ ЗВУКОВ (HỢP ÂM) ......................................................... - 13 V. МЯГКИЙ И ТВЁРДЫЙ ( PHỤ ÂM CỨNG , PHỤ ÂM MỀM ) ................ - 14 VI. LUẬT NHƯỢC HÓA CÁC NGUYÊN ÂM / А / VAØ / Э/ SAU PHỤ ÂM
MỀM ................................................................................................................... - 16 VII. MẪU LỜI NÓI ............................................................................................ - 16 ТЕКСТ ..................................................................................
TRƯỜNG ĐẠI HC ĐÀ LT
F 7 G
GIAÙO TRÌNH
TING NGA 1
ĐỖ TH THO
2003
tiềng nga 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tiềng nga 1 - Người đăng: thanhlnt03
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
85 Vietnamese
tiềng nga 1 9 10 173