Ktl-icon-tai-lieu

Tiếng Nga

Được đăng lên bởi hq43101
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 712 lần   |   Lượt tải: 0 lần
 ✂✁☎✄✆✄✞✝✠✟☛✡✌☞✎✍✑✏✓✒✕✔✓✒✕✖✘✗✞✍✑✙
✚✘✛✢✜✤✣✦✥✆✧✩★✫✪✢✪✭✬ ✜✤✥✆✮✯✬ ✰ ✱ ✲✳✧✵✴✵✴ ✶✸✷✠✹✳✺✭✜✤✪✭✰ ✪
Advanced Audio Blog S1
Do You Know How to Ride the Subway in Moscow?

2

Formal Russian
Formal English
Vocabulary
Grammar Points
Cultural Insight

2
3
3
4
4

 ✂✁☎✄✆✄✞✝✠✟☛✡✌☞✎✍✑✏✓✒✕✔✓✒✕✖✘✗✞✍✑✙
✚✘✛✢✜✤✣✦✥✆✧✩★✫✪✢✪✭✬ ✜✤✥✆✮✯✬ ✰ ✱ ✲✳✧✵✴✵✴ ✶✸✷✠✹✳✺✭✜✤✪✭✰ ✪
Formal Russian
 ✂✁☎✄✝✆ ✁✟✞ ✄✂✆✡✠☞☛✍✌✡✎☎✏✒✑✓✁✟✔✕✁☎✖✗✠✓✏✘✎✚✙
  ✁☎✄✝✆ ✁✟✞ ✄✂✆☎✠✛☛✍✌✡✎☎✏✒✑✓✁✟✔✕✁☎✖✗✠✓✏✘✎✚✙✜✁✡✢✟✞ ✣☎✏✒✤✗✞ ✣☎✎✡✏✥✔✕✁☎✦✘✏✒✠✧✞ ✄✝★✩ ✂✁☎✄✂✆✡✞ ✪✥✠✜✫✟✞ ✖✛✫✡✎☎✏✘✄✬✫
✂
✁☎✭✮✙✕✁✚☛✍✠✕✯✰✙✕✣✟✠✕✱☎✁✡✖✛✎☎✎✲✯✳✣✚✴✳✑✓✪✡✵✶✎✟✙☞✙☞✤☎✢✷✔✕✁✡✭✂✯✳✎✚✌✟✙☞✤☎✢✶✏✟✑ ✣✚✙✕✄✂✔✕✁✟✑✓✏✒✙☞✤✛✢✶✄✝✠✓✄✬✏✘✎✟✌✷✞
✌✟✠☞✑ ✎✚✸✛✹✘✯✂✞ ✎☎✄✬✏✘✎✟✙✧✆✡✑✓✣☎✄✂✠☞✞ ✁✚☛✗✣✚✑✓✢✒✠✕✏✘✎✚✆ ✏✘✪✒✑✓✁✚☛✗✄✬✏✘✣✟✙☞✺✻✠☞☛✓✼✗✌✟✙✓✁✚✴✳✠✕✎✷✠✕✯✰✆ ✁✡✏✘✁✚✑✛✤☎✢
✔✕✁☎✄✽✏✒✑✓✁☎✎✟✙☞✤✾✞✟✄✽✁✚✞ ✎☎✏✘✄✝✆ ✪✟★✰✿✂✔✕✁✡✢✡✪✒✸
❀ ✱✟❁✗✣✡✫✷✔☞✑✓✁✡✏✘✫✡✵❂✎✟✙☞✙✕✁✡✄✬✏✒❃✒✖✗✠☞✙✛✠☞☛✍✌✡✁☎✄✂✆ ✁✚✞ ✄✝✆ ✁✚✴ ✁✾✌✘✎☎✏✒✑✓✁✟✔✕✁☎✖✗✠✓✏✘✎✚✙✕✣❂❄✧✔✕✁☎✦✘✏✒✠
✆✡✠✓✖✛✁✚✌✡✎✡✏✒✑✓✁✚✞ ✼✗✞ ✄✬✎✚✴ ✁✷❅✓❆✍✖✗✠✛✙☞✠☞☛✍✠✍❅✛❇✓❈✍✄✽✏✘✣✚✙☞✺✻✠✛☛☞✸✓❉✻✣✚✌✡✣✡✫❂✭✂✖✗✠✛✙☞✙✕✣✡✫✷✞ ✎☎✏✒✆ ✣
300
❄✜❊✗❅✓✼ ❆❋✆☎✠✓✖✛✁✚✌✘✎☎✏✒✑✓✣☎✼☎✄✬✣✚✌✘✣☎✫✷✆ ✁✚✑ ✁☎✏✒✆ ✣☎✫❂❄✜●✛✼ ●✾✆☎✠✓✖✛✁✚✌✘✎☎✏✒✑✓✣✚✸☎❍■✁✡✱✚✤✛✦✒✙☞✤✚☛
✑✓✣☎✱☎✁✡✦✟✠✛☛✜✭✻✎✚✙☞❃✶✌✡✎✡✏✟✑ ✁✾✔✓✎✚✑✓✎✚✙✓✁☎✄✝✠✓✏✶✁✚✆ ✁✡✖✛✁✲❏❑✌✒✠✕✖✛✖✗✠✓✁✚✙✕✁✟✞❂✔✓✣☎✄✽✄✬✣✡✵✷✠✛✑✓✁✟✞✡✸ ❀ ✙✕✁
✁☎✏✒✆✡✑✛✤☎✏✡✁❂✄■▲✍●✛▼✍✪✘✏✒✑✓✣✲✭✻✁✾❅✗▼☎▼✗✸✛◆✡✁✡✎☎✯✽✭✻✣✲✢✘✁☎✭✻✫✡✏❂✁✡✦✡✎✟✙☞❃✥✦✡✣☎✄✽✏✘✁✚✸✛❍✮✦✘✣☎✄✂✤❑✔☞✠✛✆
✄✬✣✟✌✡✁☎✎✷✑✓✎☎✭✮✆ ✁✡✎✲❄✧✑✓✣✡✯❖✞✶✔✕✁✡✖✛✏✘✁✚✑✛✤✾✌✟✠✛✙✕✪✡✏✘✼✛✄✽✣✚✌✘✁☎✎✾✑ ✎☎✭■✆ ✁☎✎❂❄✧✙✕✁✡✦✟❃✘★✂✼✚✑✓✣☎✯✰✞❂❅ ▼
✌✟✠☞✙✓✪✡✏✘✼✗✔✓✁☎✿✽✏✡✁✟✌✡✪✥✞❂✑✓✣✡✄✝✔✛✠✕✄✽✣✚✙☞✠✛✠✧✙✓✎☎✏✥✙✕✎☎✁✡✱☎✢✡✁✡✭■✠✛✌✡✁☎✄✽✏✒✠☞✸
€✬✣✡✵✶✭✂✣☎✫❂✖✗✠✛✙☞✠✓✫✷✌✡✎☎✏✒✑✓✁✷✠☞✌✘✎☎✎☎✏✶✄✂✞ ✁✡✎✾✠☞✌✘✎✚✙☞✙✕✁✡✎✾✙✓✣☎✯✂✞ ✣✚✙✛✠✕✎✾✠✍✺✻✞ ✎✡✏✘✼✛✦✡✣✟❁✗✎
✞ ✄✽✎✚✴ ✁✲✖✗✠✛✙☞✠✛✠✧✑✓✣✡✯✽✖✗✠✓✦✡✣✟★✂✏◗✔✕✁✾✺✻✞ ✎☎✏✘✪✟✸☎❍✽✄✽✎✲✖✗✠✛✙☞✠☞✠✓✼✗✆✡✑✓✁✟✌✡✎✾€✽✁☎✖✗❃✘✺✳✎✚✞ ✁✟☛✕✼
❘✽✪✘✏✘✁✚✞ ✄✝✆ ✁✚☛✍✠✍€✬✣☎✢✘✁✚✞ ✄✝✆ ✁✚☛✓✼✗✔✕✎✟✑✓✎☎✄✽✎✚✆ ✣✚★✻✏✥✴ ✁✚✑✓✁✡✭❙✑ ✣☎✭■✠✓✣☎✖✗❃✘✙✕✁✟✸✛€✬✁✡✖✗❃✡✺✳✎✚✞ ✣☎✫
✠✕✭✻✎☎✏✥✔✕✁✷✆☎✑ ✪✟✴ ✪✷✠✗✄✬✁✡✎☎✭✮✠☞✙✕✫✡✎✡✏❚✞ ✄✽✎✾✑✓✣✡✭■✠✓✣☎✖✗❃✡✙✛✤✛✎✟✸

2

◆✟✑✛✠✗✭■✞✘✠✕✵✶✎✟✙☞✠☞✠✍✆❂✺✳✎✚✙✕✏✒✑ ✪❯✴ ✁✚✑ ✁☎✭✂✣❂✁☎✄✽✏✘✣✚✙✕✁✟✞✡✆✡✠✗✁☎✱☎❱✂✫✟✞ ✖✛✫✡✎☎✏◗✌✡✪✡✵✶✄✂✆ ✁✟☛
✴ ✁✡✖✛✁☎✄✽✼✗✔☞✑☎✠✜✭✮✞✡✠✓✵✶✎✚✙☞✠✛✠✜✁✡✏✥✺✳✎✚✙✕✏✒✑✓✣❂❄✜✵✶✎✚✙✕✄✂✆✡✠☞☛✓✼✗✙✕✣✷✆ ✁✡✖✗❃✡✺✳✎✟✞ ✁✚☛✍✌✡✪✘✵✶✄✝✆ ✁✚☛
✁☎✱☎❱✂✫✟✞ ✖✛✫✡✎✡✏❲✭■✞✘✠✕✵✶✎✚✙✛✠✕✎✾✔✓✁✲✦✘✣☎✄✽✁✚✞ ✁✟☛✗✄✬✏✒✑✓✎☎✖✗✆ ✎☎✼☎✵✶✎✚✙✕✄✂✆☎✠✛☛✗❄✧✔☞✑✓✁✡✏✟✠✛✞✒✦✡✣☎✄✽✁✚✞ ✁✚☛✛✸
❳✡✁✷✙✕✣✲✄✽✏✘✣✚✙☞✺✻✠✓✫✡✢❂✭✻✁☎✄✽✏✡✣✡✏✘✁☎✦✟✙✓✁✲✯✻✙✕✣✚✆ ✁✟✞ ✼✛✦✘✏✘✁☎✱✚✤✾✙✕✎✾✔✓✁☎✏✘✎✚✑✓✫✡✏✒❃ ✄✬✫✟✸ ❀ ✙☞✠
✪✟✆ ✣☎✯✻✤✗✞ ✣✚★✻✏✥✞✡✤☎✢✡✁✡✭■✤✾✞❂✴ ✁✟✑✓✁☎✭✻✼✗✔✕✎✚✑ ✎☎✢✡✁✡✭■✤☎✼✗✔✕✪✘✏✟✠✓✼✛✄❖✆ ✁☎✏✘✁✚✑✛✤☎✢❚✌✡✁☎✵✥✙✓✁✲✪✡✎✡✢✡✣☎✏✒❃
✙✕✣✲✄✽✏✘✣✚✙✛✺✂✠✛✠✍✞ ✎☎✏✒✆✡✠✓✼✗✙✕✣✾✆ ✁✡✏✘✁✚✑✓✁✟☛✧✞✘✤❑✙✓✣☎✢✡✁✡✭■✠✓✏✘✎☎✄✝❃✘✸✛❍✰✆ ✣☎✵✶✭✂✁✟✌✷✞ ✣✚✴ ✁✚✙✓✎
...
Advanced Audio Blog S1
Do You Know How to Ride the Subway in Moscow?
2
Formal Russian 2
Formal English 3
Vocabulary 3
Grammar Points 4
Cultural Insight 4
Tiếng Nga - Trang 2
Tiếng Nga - Người đăng: hq43101
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Tiếng Nga 9 10 625