Ktl-icon-tai-lieu

Tiếng nhật trong nhà hàng

Được đăng lên bởi Hải Cao Trần
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 746 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bạn nói là quý khách có muốn dùng thêm đồ uống không:
おおおおおおおおおおおおおお(Onomimo no wa ikaga desuka)
Nếu muốn hỏi dùng món ăn gì thì nói:
おおおおおおおおおおおおおおおお お おお(kyou wa nani wo omeshi agari desu ka)
Hỏi khách có dùng thêm món ăn nữa không thì có thể dùng hai cách:
おおおおおおおおおおおおお(O tsuika wa ikaga desu ka)
Hoặc おおおおおおおおおおおおおお(Otabemo no wa ikaga desu ka)
Hỏi khách muốn dùng rượu bằng chai hay cốc thì nói:
おおおおおおおおおおおおおおおお お おおおおおおおおおおおおおおおお おおおおおお
(wine wo douyatte nomitai desu ka? Bin no sonomama toka, cup de nomimasuka)
Trước khi phục vụ thì nói: "Tôi là.... hôm nay sẽ ph ục vụ quý khách. Xin vui lòng chỉ giáo."
おおおおおおおおおおおおおおおお お tên bạn おおおおおおおおおおおおおおお
(Kyou, tantou sasete itadakimasu Tên mình desu. Yoroshiku onegai shimasu)
Muốn bắt chuyện với khách thì hãy lịch sự hỏi tên khách trước, sau đó lập lại tên của khách.
Nên nhớ sau khi đã biết tên khách rồi thì bạn không nên dùng "anata" để nói chuyện với khách
nữa mà hãy cố gắng xưng tên khách, vì như vậy khách sẽ đánh giá bạn không lịch sự.
おおおおおおおおおおおおおお (shitsurei desu ga, onamae wa?)
おおおおおおおおおおおおおおおお お おおおおおおおおお(~san desu ne. Hajimemashite.
Yoroshiku onegaishimasu)
(bình luận của Say: Say đi ăn ở nhà hàng Nhật thấy nhân viên hay gọi khách là Okyakusama,
chứ chưa thấy gọi anata bao giờ cả)
Thường tên người Nhật khá dài, nếu bạn không thể nhớ được thì hãy tươi cười nói với khách
rằng:"Xin lỗi. Vì nó hơi dài nên cho phép tôi gọi tên ông 1 cách đơn giản có được không.
Thường thì khách sẽ hiểu và vui vẻ đồng ý cho bạn gọi tên họ 1 cách ngắn gọn."
おおおおおおおおおおおおおおお お おおおおおおおおおおおおおおおお お お おおおおお
おお
(Sumimasen ga, chotto nagai desu kara, kantan ni iwasete itadakenai deshou ka)

Bắt đầu, có thể hỏi khách đến từ vùng nào của Nhật?
おおおおおおおおおお(Nihon no doko desu ka)
Đã từng đến VN mấy lần rồi?
おおおおおおおおおおおおおおおお? (Betonamu e nankai kimashita ka)
Đã đi tham quan chỗ nào của VN chưa?
おおおおおおおおおおおおおおおお お おおお(Betonamu de dokoka kennbutsu shimashita ka)

Thấy thú vị chứ? Có mua gì về làm quà không?
おおおおおおおおおおおおおおおお おおおおおおおおおおおおおおお(Omos hirokatta desu
ka? Purezento ni nani wo katte kimashita ka)
Có muốn trở lại nơi đó lần nữa không?
おおおおおおおおおおおおおおおお お おおおお(Mou ichido sokoni modoritai desu ka)
Đã từng thưởng thức món ăn Việt chưa?
おおおおおおおおおおおおおおおお お おおおおおお(betonamu no ryouri wo tabeta koto ga
arimasu ka)
Thấy món ăn VN ra sao?
おおおおおおおおおおおおおおおお お おおおお(betonamu no ryouri wa dou omoimasu ka)
Thích nhất là món nào?
おおおおおおおおおおおおおおお(nani ga ichiban sukidesu ka)

...
B n nói là quý khách có mu n dùng thêm đ u ng không:
おおおおおおおおおおおおおお(Onomimo no wa ikaga desuka)
N u mu n h i dùng món ăn gì thì nói:ế
おおおおおおおおおおおおおおおお お おお(kyou wa nani wo omeshi agari desu ka)
H i khách có dùng thêm món ăn n a không thì có th dùng hai cách:
おおおおおおおおおおおおお(O tsuika wa ikaga desu ka)
Ho c おおおおおおおおおおおおおお(Otabemo no wa ikaga desu ka)
H i khách mu n dùng r u b ng chai hay c c thì nói: ượ
おおおおおおおおおおおおおおおお お おおおおおおおおおおおおおおおお おおおおおお
(wine wo douyatte nomitai desu ka? Bin no sonomama toka, cup de nomimasuka)
Tr c khi ph c v thì nói: "Tôi là.... hôm nay s ph c v quý khách. Xin vui lòng ch giáo."ướ
おおおおおおおおおおおおおおおお お tên b n おおおおおおおおおおおおおおお
(Kyou, tantou sasete itadakimasu Tên mình desu. Yoroshiku onegai shimasu)
Mu n b t chuy n v i khách thì hãy l ch s h i tên khách tr c, sau đó l p l i tên c a khách. ướ
Nên nh sau khi đã bi t tên khách r i thì b n không nên dùng "anata" đ nói chuy n v i khách ế
n a mà hãy c g ng x ng tên khách, vì nh v y khách s đánh giá b n không l ch s . ư ư
おおおおおおおおおおおおおお (shitsurei desu ga, onamae wa?)
おおおおおおおおおおおおおおおお お おおおおおおおおお(~san desu ne. Hajimemashite.
Yoroshiku onegaishimasu)
(bình lu n c a Say : Say đi ăn nhà hàng Nh t th y nhân viên hay g i khách là Okyakusama,
ch ch a th y g i anata bao gi c ư )
Th ng tên ng i Nh t khá dài, n u b n không th nh đ c thì hãy t i c i nói v i khách ườ ườ ế ượ ươ ườ
r ng:"Xin l i. Vì nó h i dài nên cho phép tôi g i tên ông 1 cách đ n gi n có đ c không. ơ ơ ượ
Th ng thì khách s hi u và vui v đ ng ý cho b n g i tên h 1 cách ng n g n."ườ
おおおおおおおおおおおおおおお お おおおおおおおおおおおおおおおお お お おおおおお
おお
(Sumimasen ga, chotto nagai desu kara, kantan ni iwasete itadakenai deshou ka)
B t đ u, có th h i khách đ n t vùng nào c a Nh t? ế
おおおおおおおおおお(Nihon no doko desu ka)
Đã t ng đ n VN m y l n r i? ế
おおおおおおおおおおおおおおおお? (Betonamu e nankai kimashita ka)
Đã đi tham quan ch nào c a VN ch a? ư
おおおおおおおおおおおおおおおお お おおお(Betonamu de dokoka kennbutsu shimashita ka)
Tiếng nhật trong nhà hàng - Trang 2
Tiếng nhật trong nhà hàng - Người đăng: Hải Cao Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Tiếng nhật trong nhà hàng 9 10 985