Ktl-icon-tai-lieu

TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ ISOIEC 17025

Được đăng lên bởi Ly Dang Ngoc
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 3388 lần   |   Lượt tải: 9 lần
TIÊU CHUẨN
QUỐC TẾ

ISO/IEC
17025
Ấn bản lần 2
15-05-2005

Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử
nghiệm và hiệu chuẩn

Số tham chiếu
ISO/IEC 17025:2005(E)

© ISO 2005

Mục lục
Lời giới thiệu
1.
Phạm vi áp dụng
2.
Tiêu chuẩn trích dẫn
3.
Thuật ngữ và định nghĩa
4.
Các yêu cầu về quản lý
4.1. Tổ chức
4.2. Hệ thống quản lý
4.3. Kiểm soát tài liệu
4.3.1 Yêu cầu chung
4.3.2 Phê duyệt và ban hành tài liệu
4.3.3 Thay đổi tài liệu
4.4. Xem xét các yêu cầu, đề nghị và hợp

Introduction
Scope
Normative references
Terms and definitions
Management requirements
Organization
Management system
Document control
General
Document approval and issue
Document changes
Review of requests, tenders and contracts

1
1
3
5
5
6
7
7

4.5.

đồng
Hợp đồng phụ về thử nghiệm và hiệu

Subcontracting of tests and calibrations

9

4.6.
4.7.
4.8.
4.9.

chuẩn
Mua dịch vụ và đồ cung cấp
Dịch vụ đối với khách hàng
Phàn nàn
Kiểm soát việc thử nghiệm và hiệu

Purchasing servieces and supplies
Service to the customer
Complaints
Control of nonconforming testing and/or

10
11
12
12

chuẩn không phù hợp
4.10. Cải tiến
4.11. Hành động khắc phục
4.11.1 Yêu cầu chung
4.11.2 Phân tích nguyên nhân
4.11.3 Lựa chọn và thực hiện hành động

calibration work
Improvement
Corrective action
General
Cause analysis
Selection and implementation of corrective

13
13
13
14
14

khắc phục
4.11.4 Theo dõi hành động khắc phục
4.11.5 Đánh giá bổ xung
4.12. Hành động phòng ngừa
4.13. Kiểm soát hồ sơ
4.13.1 Yêu cầu chung
4.13.2 Hồ sơ kỹ thuật
4.14. Đánh giá nội bộ
4.15. Xem xét của lãnh đạo
5.
Các yêu câu kỹ thuật
5.1
Yêu cầu chung
5.2
Nhân sự
5.3
Tiện nghi và điều kiện môi trường

actions
Monitoring of corrective actions
Additional audits
Preventive action
Control of records
General
Technical record
Internal audits
Management reviews
Technical requirements
General
Personnel
Accommodation and environmental

14
14
15
15
15
16
17
18
19
19
19
21

5.4

Phương pháp thử nghiệm và hiệu

conditions
Test and calibration methods and method

23

5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.4.4
5.4.5
5.4.6
5.4.7
5.5
5.6
5.6.1
5.6.2
5.6.3

chuẩn và phê duyệt phương pháp
Yêu cầu chung
Lựa chọn phương pháp
Phương pháp do PTN xây dựng
Các phương pháp không tiêu chuẩn
Phê duyệt phương pháp
Đánh giá độ không đảm bảo đo
Kiểm soát dữ liệu
Thiết bị
Liên kết chuẩn
Khái quát
Các yêu cầu cụ thể
Chuẩn chính và mẫu chuẩn

validation
General
Selection of methods
Laboratory-developed methods
Non-standard methods
Validation of methods
Estimation of uncertainty of measurement...
TIÊU CHUẨN
QUỐC T
ISO/IEC
17025
Ấn bản lần 2
15-05-2005
Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử
nghiệm và hiệu chuẩn
Số tham chiếu
ISO/IEC 17025:2005(E)
©
ISO 2005
TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ ISOIEC 17025 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ ISOIEC 17025 - Người đăng: Ly Dang Ngoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ ISOIEC 17025 9 10 998