Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận market leader 3 Employment

Được đăng lên bởi Trang Thien
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1802 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Unit 8:

Employment

Teacher: Nguyen Nguyen Phuong
Class: DHKT7ELT
Team 8th

Overview
1

Starting up

2

Vocabulary

3

Reading

4

Language Review

5

Skill

6

Practice File

Starting up



Click to edit Master text styles
› Second level
› Third level
 Fourth level
 Fifth level

Reference (n):
sự tham khảo

Hobbies (n):
thú vui, sự tiêu khiển

Appearance (n):
vẻ bề ngoài

Experience (n):
kinh nghiệm

Marital Status (n):
Tình trạng hôn nhân

Handwriting (n):
chữ viết

Personality (n):
tính cách

Qualification (n):
bằng cấp

Family background (n):
tiểu sử gia đình

Astrological Sign (n):
cung hoàng đạo

vocabulary

New words


Assemble (v) : tập hợp



Vacancy (n) : vị trí tuyển dụng



An interview panel : hội đồng ứng viên



Candidates (n) : ứng viên



References (n) : sự tham khảo.



A Job offer : công việc đề nghị



Psychometric test : bài kiểm tra thần kinh



Probationary period : thời gian thử việc



Covering letter: đơn xin việc



Curriculum vitae/résumé: đơn ứng tuyển



Permanent (adj.): lâu dài, dài hạn.

Match the verbs to nouns:
1.

To train

2.

To shortlist

3.

To advantise

4.

To assemble

5.

To make

6.

To check

a)
b)
c)
d)
e)
f)

A vacancy/post
An interview panel
The candidates
Reference
New staff
A job offer

resume to
These days many appicants submit their ………… speculatively
companies they would like to work for. In other words, they do not
apply for an advetised job but hope the employer will be interested
enough to keep their CV on file and contact them when they have a
vacancy. When replying to an advertisement, candidates often fill
in a/an……………….. and write a/an ..……………. . The employer will
then invite the best candidate to attend a/an…………… . Sometimes
candidates will take a/an …………………. before the interview to
application
form
covering
assess their
metal ability
and reasoning skills. These
daysletter
it is
normal for successful candidates to have to work a/an ………….
……….. in a company.
This is usually three or six months; after
interview
that they are offered
a permanent
psychometric
test post.

probationary period

reading

New words:


Pep talk: lời động viên.



Mentor (n.): cố vấn



Fast-tracking:



Headhunting(n.): săn đầu người.



Financial package: gói tài chính.



Benefits (n): lợi nhuận.

Which word or phrase:
1.

Is British English for the American English
resume?..............
CV

2.

Refers to stealing empl...
Unit 8: Employment
Teacher: Nguyen Nguyen Phuong
Class: DHKT7ELT
Team 8th
Tiểu luận market leader 3 Employment - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận market leader 3 Employment - Người đăng: Trang Thien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Tiểu luận market leader 3 Employment 9 10 989