Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận market leader 3Competition

Được đăng lên bởi Trang Thien
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 1776 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Unit 14 
COMPETITION
Te ache r  :  Miss   Nguye n  Nguye n 
Phuong
Clas s   :  DHKT7ELT

HỌ VÀ TÊN

MSSV

DƯƠNG THỊ CẨM HIỀN

11333561

PHAN TUẤN NAM

11328931

LÊ THỊ THOA

11274751

NGUYỄN THANH PHƯƠNG

11324091

ĐINH THỊ ĐÀO

11265191

NGUYỄN THỊ THẢO NGÂN

11328991

TRẦN THỊ DUNG

11338121

HUỲNH THỊ BÍCH VÂN

11331081

Vocabulary
A-(117) There are many idioms from sport used in the
business, particularly when talking about competition.
Use the nuons from the box to complete these idioms.
Field : phạm vi, lĩnh vực
Ball : quả cầu, hình cầu
Seat : chỗ ngồi, ghế
Goalposts : khung chống
Race : giống, loài

BÁNH XE KÌ DIỆU

Play

Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8
POINTS

B-(117) Which of the idioms in Exercise A refer to:

1) A situation of fair competition? (Tình
hình có sự cạnh tranh công bằng?)
a. A level playing field
b. Move the goalposts
c. A level play area
d. Fair competition

2)

Being in front of the competition?

(Dẫn trước đối thủ cạnh tranh?)
a. lead of the game
b. Ahead of the game
c. A one horse race
d. In the driving seat

3) Being at the same level as the
competition? (Ở cùng cấp độ với đối
thủ?)
a. equally intelligent
b. to be ahead to ahead
c. Keep your eye on the ball
d. To be neck and neck

4) Being the only competition? (Là đối
thủ cạnh tranh duy nhất?)
a. serious competitor
b. A level play area
c. A one horse race
d. It is the competition

5)

Wasting your time on a hopeless

situation? (Lãng phí thời gian vào một
tình huống vô vọng?)
a. Flogging a dead horse
b. the hopelessness
c. disappointed that someone
d. Move the goalposts

6)

Staying focused? (Duy trì sự tập

trung?)
a. keep your eye on the seat
b. In the driving seat
c. Move the goalposts
d. Keep your eye on the ball

7)

A change in the rules? (Một sự

thay đổi trong các quy tắc?)
a. change from one to the other
b. In the driving seat
c. Move the goalposts
d. movement of the earth

8)

Being a control? (Đang được

kiểm soát?)
a. In the driving seat
b. Flogging a dead horse
c. Move the goalposts
d. A level playing field

GAME  SHOW

Secret 
doorway

BẤT PHÂN THẮNG BẠI

C – (119) The following verbs related to competition all
appear in the article.
dominate

rival

Being in
a strong
position
?
crush

exceed

regain

match

Equality?

rival

overtake

overtake

Moving in
front of ?
rival
regain

crush
regain

exceed

Doing better than?
=>exceed

D-119/ Select the best alternative in each example...
Unit 14
COMPETITION
Teacher : Miss Nguyen Nguyen
Phuong
Class : DHKT7ELT
Teams 14
Tiểu luận market leader 3Competition - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận market leader 3Competition - Người đăng: Trang Thien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
Tiểu luận market leader 3Competition 9 10 549