Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận market leader 3Innovation

Được đăng lên bởi Trang Thien
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1916 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MISS. NGUYỄN NGUYÊN PHƯƠNG

Unit 13 :

Danh sách nhóm 13
1. Dương Thị Mai 11320961
2. Nguyễn Thị Hoài Thanh 11324141
3. Nguyễn Thị Thúy Oanh 11320061
4. Nguyễn Thị Liễu 11337561
5. Phạm Thị Lệ Thu 11334281
6. Nguyễn Thị Bích Duyên 11329071
7. Nguyễn Thị Nga11339891
8. Trương Thị Ngọc Huệ11340001
9. Nguyễn Thị Hồng Phiến 11320071
10. Đặng Thị Thu Huyền 11322591

Starting up Vocabulary Langguage

review

Practice
file

Starting up

Communication
• Click
to edit Master text styles
Đổi– mới
truyền
thông
Second
level
– Third level
• Fourth level
– Fifth level

Transport
Đổi mới giao thông

Educational (sự đổi
mới về giáo dục)

•
Click
to
edit
Master
text
styles
Home entertainment
– Second level

Sự đổi– mới giải trí gia đình
Third level

• Fourth level
– Fifth level

Food
Sự đổi mới về
thực phẩm ăn
• Click to edit Master text styles
– Second level
– Third level
• Fourth level
– Fifth level

• Click to edit Master text styles

Vocabulary
– Second level A/109

– Third
level vẽ
• Drawing board
: bảng
• Fourth level
• Discovery : khám– Fifth
phá,
phát hiện
level

• Breakthrough : bước đột phá
• Prototype : nguyên mẫu
• Setback : thất bại
• Pioneers : tiên phong
• Brainwave : nguồn cảm hứng
• R & D ( Research and development)
: nghiên cứu và phát triển
• Patent : bằng sáng chế
• Concept : khái niệm

A/109

1. The idea of a lone inventor who makes a discovery
.
or has a sudden clever idea or brainwave is maybe
a little out of date today
Ý tưởng của 1 nhà phát minh đã khám phá ra hay
có 1 ý tưởng bất ngờ, hoặc nguồn cảm hứng thì có
thể là 1 trong số ít còn tới ngày nay.

2. While these types of pioneers do still exist, these
days companies often have large
R & D ( research and development ) departmentsteams of people who are constantly innovating and
perfecting designs.
Những người tiên phong luôn tồn tại, các
công ty ngày nay thường có
những nghiên cứu lớn và phát triển các
phòng ban, nhóm người đang liên
tục đổi mới và hoàn thiện thiết kế

• Click to edit Master text styles
– Second
3. Perhaps they
beginlevel
with a concept and then
– Third level
build a prototype
or working model.
• Fourth level
– Fifth level

Có lẽ họ bắt đầu với một khái niệm và sau đó xây
dựng một nguyên mẫu hoặc mô hình làm việc.
4. Sometimes during testing these is a setback when
it becomes clear the design has a fault.
Đôi khi trong quá trình thử nghiệm gặp trở ngại thì rõ
ràng thiết kế có một lỗi.

• Click to edit Master text styles
5. At this point
maybelevel
it is time to star...
Unit 13 :
MISS. NGUYN NGUYÊN PHƯƠNG
Tiểu luận market leader 3Innovation - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận market leader 3Innovation - Người đăng: Trang Thien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Tiểu luận market leader 3Innovation 9 10 871