Ktl-icon-tai-lieu

Time And Date

Được đăng lên bởi Phương Banban
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 525 lần   |   Lượt tải: 0 lần
A. Time and Date
I. How to say time ?
I.1 Các đơn vị giờ phút giây.
1 day = 24 hours /auə/
1 hour = 60 minutes /mɪˈnyut/
1 minute = 60 seconds
15 minutes = a quarter /'kwɔ:tə/
30 minutes = a half

I.2 Cách đọc giờ chẵn:
-Dùng khi kim giờ chỉ đúng vào số giờ, kim phút chỉ số 12
-Cách đọc: Đọc số giờ + o’clock
-Ví dụ: 2 giờ => two o’clock
14 giờ = > fourteen o’clock
-Viết 2:0 14:00
I.2 Cách đọc giờ lẻ
-Dùng khi phút ở số lẻ, thường khi xem đồng hồ hiện số sẽ có
-Cách Đọc: Đọc giờ + phút ( không có o’clock )
-Ví dụ: 5:07 => five seven
8:38=> eight thirty eight
I.3 Cách nói giờ hơn kém.

 

1. Cách nói giờ hơn ( số phút hơn)
­Để nói giờ hơn, trong tiếng Anh dùng từ “past“ hoặc “after”.
­ Công thức của nó như sau: số phút + past/after + số giờ
­Ví dụ:
7:20 => twenty past seven
10:10 => ten after ten
3:15 => a quarter past three (15 phút = a quarter)
2. Cách nói giờ kém ( số phút >30)
­Đối với giờ kém chúng ta dùng từ “to“hoặc “before”. 
­Công thức của nó như sau: số phút (còn lại để sang giờ kế tiếp + to/before + số giờ (giờ kế tiếp)
­Ví dụ:
8:40 => twenty to nine
1:55 => five before two
11:45 => a quarter to twelve
*Chú ý: đối với cách nói giờ kém, cần xác định rằng:
số phút (tiếng Anh) = 60 – số phút (tiếng Việt)
số giờ (tiếng Anh) = số giờ (tiếng Việt) + 1
I.6 Khi nào dùng a.m. , khi nào dùng p.m.
­A.m. : midnight ­> midday/ noon  ( mid là giữa ­> mid night = nửa đêm = 12h đêm
          ­> midday = giữa trưa = 12h trưa )
­P.m. :midday/noon ­> midnight
­Để không bị nhầm lẫn ta nên sử dụng các cụm từ : in the morning/in the afternoon/ in the evening
­Ví dụ It’s seven o’clock in the evening = 7 giờ tối

I.5 Cách hỏi giờ và trả lời 
­What time is it? / What is the time ?  > Đây là cách hỏi đơn giản nhất khi bạn muốn hỏi ng khác bây giờ là mấy giờ. Để lịch 
sự hơn ta nên thêm “please” vào trước hoặc sau câu hỏi.
­ Khi dùng để hỏi thời điểm diễn ra 1 sự việc nào đó ta hỏi như sau

­What time + trợ động từ + chủ ngữ + động từ? 
­Ví dụ: What time + do + you + go to school? Bạn đến trường lúc mấy giờ?
What time does + she + get up? Mấy giờ cô ta ngủ dậy? Hiểu nôm na là vậy….
­Cách trả lời đơn giản nhất là It is/ It’s + time (cách nói như đã nói ở trên )
­Hoặc bạn có thể trả lời là : chủ ngữ + động từ + at + time
Ví dụ: It’s five ten ( 5:10)
          I go to school at seven o’ clock (7:00)
          She gets up at a quarter after ten (10:15) 

II. Thứ ngày tháng năm.
II.1 Các đơn vị thứ ngày tháng năm

­Day­>Week­>Month­>Year­>Decade / dɪ'keɪd/ ­>Century ­>Millenni...


 !"
#$% &'(&)(
1 hour = 60 minutes /mɪˈnyut/
1 minute = 60 seconds
*&#+&''(,-./)(
01&# 23
$ 4 5/
67- - 8!9:;- ! 8:$
6 4/<4:=>2-
6?@A/$#B>2-
%#B3&'>2-
6?C$/1%/11
$ 42D
67-  !E:2D; F- GH H I:JK
6 <4/<4= !L- MK>2-N
6?@A/*/1O#BP
Q/0Q#B  ' 
0 K -R
Time And Date - Trang 2
Time And Date - Người đăng: Phương Banban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Time And Date 9 10 726