Ktl-icon-tai-lieu

Tính từ trong tiếng anh

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 272 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tính từ (Adjectives)
1. Định nghĩa:
Tính từ là từ dùng để phẩm định cho danh từ bằng cách miêu tả các dặc tính của sự vật mà danh từ đó
đại diện.
2. Phân loại tính từ: Tính từ có thể được phân loại theo vị trí hoặc chức năng:
2.1 Tính từ phân loại theo vị trí:
a. Tính từ đứng trước danh từ
 a good pupil (một học sinh giỏi)
 a strong man (một cậu bé khỏe mạnh)
Hầu hết tính từ trong tiếng Anh khi được dùng để tính chất cho danh từ đều đứng trước danh từ,
ngược lại trong tiếng Việt tính từ đứng sau danh từ mà nó phẩm định. Thông thường, những tính từ
đứng trước danh từ cũng có thể đứng một mình, không có danh từ theo sau như nice, good, bad, long,
short, hot, happy, beautiful... Tuy nhiên, một số ít tính từ lại chỉ đứng một mình trước danh từ
như: former, latter, main…
b. Tính từ đứng một mình, không cần bất kì danh từ nào đứng sau nó:
Ví dụ:

The boy is afraid.
The woman is asleep.
The girl is well.
She soldier looks ill.

Các tính từ như trên luôn luôn đứng một mình, do đó chúng ta không thể nói:
Ví dụ:

an afraid boy
an asleep woman
a well woman
an ill soldier

Nếu muốn diễn đạt các ý trên, chúng ta phải nói:
Ví dụ: A frightened woman
A sleeping boy

A healthy woman
A sick soldier
những tính từ đứng một mình sau động từ như trên là những tính từ bắt đầu bằng “a” - và một số các
tính từ khác như:
aware; afraid; alive; awake; alone; ashamed; unable; exempt; content
Ví dụ: The hound seems afraid.
Is the girl awake or asleep?
2.2 Tính từ được phân loại theo công dụng
Tính từ được phân thành các nhóm sau đây:
a. Tính từ chỉ sự miêu tả: nice, green, blue, big, good…
a large room
a charming woman
a new plane
a white pen
Tính từ chỉ sự miêu tả chiếm phần lớn số lượng tính từ trong tiếng Anh. Chúng có thể phân làm hai tiểu
nhóm:
* Tính từ chỉ mức độ: là những tính từ có thể diễn tả tính chất hoặc đặc tính ở những mức độ (lớn ,
nhỏ..) khác nhau. Những tính từ này có thể dùng ở dạng so sánh hoặc có thể phẩm định bởi các phó từ
chỉ mức độ như very, rather, so…
VD: Small, smaller, smallest
Beautiful, more beautiful, the most beautiful
very old, so hot, extremely good
b. Tính từ chỉ số đếm: bao gồm tính từ chỉ số đếm (cardianls) như one, two, three… và những tính
từ chỉ số thứ tự (ordinals) như first, second, third,..
c. Đối với các từ chỉ thị: this, that, these,those; sở hữu (possesives) như my, his, their và bất định
(indefinites) như some, many,…
3. Vị trí của tính từ:
Tính từ được chia theo các vị trí như sau:

a. Trước danh từ:

a small house
A old woman

khi c...
Tính t (Adjectives)
1. Đnh nghĩa:
Tính ttừ dùng đ phẩm định cho danh từ bằng cách miêu t các dcnh ca svt danh tđó
đi diện.
2. Phân loi tính từ: Tính từ có thể được phân loi theo vị trí hoc chc năng:
2.1 Tính t phân loi theo v trí:
a. Tính từ đứng trước danh t
a good pupil (một hc sinh giỏi)
a strong man (một cậu bé khe mạnh)
Hầu hết nh ttrong tiếng Anh khi được dùng để tính cht cho danh từ đều đứng trước danh từ,
nợc lại trong tiếng Việt nh từ đứng sau danh t nó phm đnh. Thông thường, những nh t
đứng trước danh tcũng có thể đứng một mình, không có danh từ theo sau như nice, good, bad, long,
short, hot, happy, beautiful... Tuy nhiên, một số ít tính t lại ch đứng một nh trước danh t
như: former, latter, main
b. Tính từ đứng một mình, không cần bất danh từ nào đứng sau :
Ví dụ: The boy is afraid.
The woman is asleep.
The girl is well.
She soldier looks ill.
Cácnh từ như trên luôn luôn đứng một mình, do đó chúng ta không thể nói:
Ví dụ: an afraid boy
an asleep woman
a well woman
an ill soldier
Nếu mun din đt các ý trên, chúng ta phải nói:
Ví dụ: A frightened woman
A sleeping boy
Tính từ trong tiếng anh - Trang 2
Tính từ trong tiếng anh - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Tính từ trong tiếng anh 9 10 366