Ktl-icon-tai-lieu

tính từ và trạng từ

Được đăng lên bởi ngantran3991-gmail-com
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 2379 lần   |   Lượt tải: 14 lần
Tính từ và trạng từ trong tiếng Anh
18:30 PM 15/09/2012

Tính từ và trạng từ trong tiếng Anh: Tìm hiểu các mức độ so sánh giữa tính từ và trạng từ trong
tiếng Anh, các tính từ so sánh không theo quy tắc và tính từ so sánh theo quy tắc

Tính từ và trạng từ trong tiếng Anh: Các mức độ so sánh
Các mức độ so sánh của tính từ và trạng từ. Các tính từ so sánh không theo quy
tắc:
Tính từ

Cấp so sánh hơn Cấp so sánh bậc
- kém
nhất

Chú ý

good/well

better

best

bad/badly

worse

worst

many/much

more

most

little

less

least

far

farther

farthest

(về khoảng cách)

-

further

furthest

(về thời gian)

near

nearer

nearest

(về khoảng cách)

-

-

next

(về thứ tự)

late

later

latest

(về thời gian)

-

-

last

(về thứ tự)

old

older

oldest

(về tuổi tác)

-

elder

eldest

(về cấp bậc hơn)

- Đối với một số từ sau đây có thể coi là tính từ ngắn hoặc dài đều được, nhưng
thường được dùng như tính từ dài: quiet, clever,narrow, shallow, simple, gentle,
common, hollow, polite, handsome, wicked, pleasant, cruel, stupid, tired.
Ví dụ:
• This is the most quiet place in the region.
• I felt more tired because of noise.
- So sánh hơn có thể được nhấn mạnh thêm bằng cách cộng "much/far/a lot"
hoặc giảm nhẹ bằng cách cộng thêm "a bit/a little/slightly" trước hình thức so
sánh.
Ví dụ:
• A water melon is much sweeter than a a melon.
• His car is far better than yours.
• Henry’s watch is far more expensive than mine.

•
•
•
•
•
•
•

That movie we saw last night was much more interesting than the one on
TV.
She dances much more artistically than her predecessor.
He speaks English much more rapidly than he does Spanish.
Let’s go by bus. It’s much/a lot/far cheaper.
Don’t go by train. It’s a lot more expensive.
This bag is slightly heavier than the other one.
Lan’s watch is far more expensive than mine.

- Có thể dùng các cấu trúc sau đây với danh từ để so sánh: more of a, less of a,
as much of a và enough of a.
Ví dụ:
• He is more of a sportman than his brother.
• It was as much of a success as I expected.
• He’s less of a fool than I thought.
• He’s enough of a man to tell the truth.
- Most khi được dùng với nghĩa là very thì không có the đứng trước và không
ngụ ý so sánh.
Ví dụ:
• He is most generous.
• It is a most important problem.
• Thank you for the money.It was most generous of you.
- Những tính từ sau đây thường không có dạng so sánh. Những tính từ hoặc phó
từ mang tính tuyệt đối này không được dùng so sánh bậc nhất, hạn chế dùng so
sánh hơn kém, nếu buộc ...
Tính từ và trạng từ trong tiếng Anh
18:30 PM 15/09/2012
Tính từ và trạng từ trong tiếng Anh: Tìm hiểu các mức độ so sánh giữa tính từ và trạng từ trong
tiếng Anh, các tính từ so sánh không theo quy tắc và tính từ so sánh theo quy tắc
Tính từ và trạng từ trong tiếng Anh: Các mức độ so sánh
Các mức độ so sánh của tính từ và trạng từ. Các tính từ so sánh không theo quy
tắc:
Tính từ
Cấp so sánh hơn
- kém
Cấp so sánh bậc
nhất
Chú ý
good/well better best
bad/badly worse worst
many/much more most
little less least
far farther farthest (về khoảng cách)
- further furthest (về thời gian)
near nearer nearest (về khoảng cách)
- - next (về thứ tự)
late later latest (về thời gian)
- - last (về thứ tự)
old older oldest (về tuổi tác)
- elder eldest (về cấp bậc hơn)
- Đối với một số từ sau đây có thể coi là tính từ ngắn hoặc dài đều được, nhưng
thường được dùng như tính từ dài: quiet, clever,narrow, shallow, simple, gentle,
common, hollow, polite, handsome, wicked, pleasant, cruel, stupid, tired.
Ví dụ:
This is the most quiet place in the region.
I felt more tired because of noise.
- So sánh hơn có thể được nhấn mạnh thêm bằng cách cộng "much/far/a lot"
hoặc giảm nhẹ bằng cách cộng thêm "a bit/a little/slightly" trước hình thức so
sánh.
Ví dụ:
A water melon is much sweeter than a a melon.
His car is far better than yours.
Henry’s watch is far more expensive than mine.
tính từ và trạng từ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tính từ và trạng từ - Người đăng: ngantran3991-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
tính từ và trạng từ 9 10 472