Ktl-icon-tai-lieu

Toàn tập ngữ pháp tiếng anh 9

Được đăng lên bởi Ha van Hoai
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 2064 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Compiled by §ç V¨n Minh

Phone: 091 3097766

Email: timlathay@yahoo.com.vn

Lêi nãi ®Çu
“cÈm nang LUYÖN THI ng÷ ph¸p tiÕng ANH LíP 9” lµ cuèn s¸ch ng÷

ph¸p hÖ thèng l¹i toµn bé ch¬ng tr×nh líp 9, ®îc tr×nh bµy ®¬n gi¶n, dÔ hiÓu, tiÖn
tra cøu ... §Æc biÖt cã phÇn lu ý ®îc g¹ch ch©n mµ c¸c em sÏ thÊy nã thêng xuÊt
hiÖn trong c¸c kú thi ...
Do ®ã t«i hi väng, cuèn s¸ch nµy sÏ trë thµnh ngêi b¹n nhá th©n thiÕt hç trî
®¾c lùc cho c¸c em trong viÖc häc tËp còng nh lµ chiÕc kim chØ nam gióp c¸c em
vît qua mäi chíng ng¹i vËt vµ gÆt h¸i ®îc vinh quang trong c¸c bµi kiÓm tra, thi
häc kú, tèt nghiÖp & luyÖn thi häc sinh giái ...®Ó c¸c em cã thÓ:
 HiÓu ®îc ph¬ng ph¸p häc ngo¹i ng÷.
 HÖ thèng l¹i toµn bé ng÷ ph¸p ch¬ng tr×nh líp 9.
 Nhanh chãng «n l¹i kiÕn thøc c¨n b¶n ®· bÞ quªn...
MÆc dï ®· hÕt søc cè g¾ng song trong qu¸ tr×nh biªn so¹n còng kh«ng thÓ
tr¸nh khái thiÕu sãt. Mong c¸c em gãg ý th¼ng th¾n ®Ó t«i hoµn chØnh nã nh»m
phôc vô tèt h¬n cho viÖc häc tiÕng Anh cña ®«ng ®¶o b¹n häc.

?

ghi nhí

Häc ®Ó lµm g×?
Häc nh thÕ nµo?

Ngo¹i ng÷ thËt ®¬n gi¶n, thËm chÝ nã cßn ®¬n gi¶n h¬n bÊt cø mét m«n
häc nµo kh¸c. NÕu c¸c em tr¶ lêi ®îc c©u hái “Häc ®Ó lµm g×? vµ häc nh thÕ
nµo?”, ch¾c ch¾n c¸c em sÏ thµnh c«ng trong viÖc häc ngo¹i ng÷..
Lµm thÕ nµo ®Ó x©y dùng cho m×nh mét ®éng lùc, mét ý chÝ thËt lín khi häc
ngo¹i ng÷. C¸c em nªn biÕt r»ng cÊp I ph¶i häc ngo¹i ng÷, cÊp II ph¶i häc ngo¹i ng÷,
cÊp III, trung cÊp, cao ®¼ng, ®¹i häc…®Òu ph¶i häc ngo¹i ng÷, ®¬n gi¶n v× ngo¹i ng÷
thËt sù cÇn thiÕt trong thÕ giíi héi nhËp ngµy nay, häc nã ®Ó kiÕm viÖc lµm tèt h¬n vµ
kiÕm ®îc tiÒn nhiÒu h¬n... VËy c¸c em h·y b¾t ®Çu häc nã ngay tõ ngµy h«m nay ®Ó
tiÕt kiÖm ®îc thêi gian vµ tiÒn b¹c v× ngo¹i ng÷ cµng lín tuæi cµng khã häc.

Ký hiÖu viÕt t¾t
Stt

ViÕt t¾t

NghÜa

1

§N

§Þnh nghÜa

2

DH

DÊu hiÖu

3

CT

C«ng thøc
1

Compiled by §ç V¨n Minh

Phone: 091 3097766

Email: timlathay@yahoo.com.vn

4

K§

Kh¼ng ®Þnh

5

P§

Phñ ®Þnh

6

NV

Nghi vÊn

7

M§

MÖnh ®Ò

8

S

Chñ ng÷

9

V

§éng tõ

10

O

T©n ng÷

11

Adj

TÝnh tõ

12

Adv

Tr¹ng tõ

13

N

Danh tõ

14

HT§

HiÖn t¹i ®¬n

15

HTTD

HiÖn t¹i tiÕp diÔn

16

HTHT

HiÖn t¹i hoµn thµnh

17

HTHTTD

HiÖn t¹i hoµn thµnh tiÕp diÔn

18

QK§

Qóa khø ®¬n

19

QKTD

Qu¸ khø tiÕp diÔn

20

QKHT

Qu¸ khø hoµn thµnh

21

QKHTTD

Qu¸ khø hoµn thµnh tiÕp diÔn

22

TL§

T¬ng lai ®¬n

23

TLG

T¬ng lai gÇn

24

TLTD

T¬ng lai tiÕp diÔn

25

TLHT

T¬ng lai hoµn thµnh

26

TLHTTD

T¬ng lai hoµn thµnh tiÕp diÔn

27

TL trong QK

T¬ng ...
Compiled by §ç V¨n Minh Phone: 091 3097766 Email: timlathay@yahoo.com.vn
Lêi nãi ®Çu
“cÈm nang LUYÖN THI ng÷ ph¸p tiÕng ANH LíP 9” lµ cuèn s¸ch ng÷
ph¸p hÖ thèng l¹i toµn bé ch¬ng tr×nh líp 9, ®îc tr×nh bµy ®¬n gi¶n, dÔ hiÓu, tiÖn
tra cøu ... §Æc biÖt cã phÇn lu ý ®îc g¹ch ch©n mµ c¸c em sÏ thÊy nã thêng xuÊt
hiÖn trong c¸c kú thi ...
Do ®ã t«i hi väng, cuèn s¸ch nµy trë thµnh ngêi b¹n nhá th©n thiÕt trî
®¾c lùc cho c¸c em trong viÖc häc tËp còng nhchiÕc kim chØ nam gióp c¸c em
vît qua mäi chíng ng¹i vËt gÆt h¸i ®îc vinh quang trong c¸c bµi kiÓm tra, thi
häc kú, tèt nghiÖp & luyÖn thi häc sinh giái ...®Ó c¸c em cã thÓ:
HiÓu ®îc ph¬ng ph¸p häc ngo¹i ng÷.
HÖ thèng l¹i toµn bé ng÷ ph¸p ch¬ng tr×nh líp 9.
Nhanh chãng «n l¹i kiÕn thøc c¨n b¶n ®· bÞ quªn...
MÆc ®· hÕt søc g¾ng song trong qu¸ tr×nh biªn so¹n còng kh«ng thÓ
tr¸nh khái thiÕu sãt. Mong c¸c em gãg ý th¼ng th¾n ®Ó t«i hoµn chØnh nh»m
phôc vô tèt h¬n cho viÖc häc tiÕng Anh cña ®«ng ®¶o b¹n häc.
ghi nhí
Häc ®Ó lµm g×?
Häc nh thÕ nµo?
Ngo¹i ng÷ thËt ®¬n gi¶n, thËm chÝ cßn ®¬n gi¶n h¬n bÊt mét m«n
häc nµo kh¸c. NÕu c¸c em tr¶ lêi ®îc c©u hái “Häc ®Ó lµm g×? häc nh thÕ
nµo?”, ch¾c ch¾n c¸c em sÏ thµnh c«ng trong viÖc häc ngo¹i ng÷..
Lµm thÕ nµo ®Ó x©y dùng cho m×nh mét ®éng lùc, mét ý chÝ thËt lín khi häc
ngo¹i ng÷. C¸c em nªn biÕt r»ng cÊp I ph¶i häc ngo¹i ng÷, cÊp II ph¶i häc ngo¹i ng÷,
cÊp III, trung cÊp, cao ®¼ng, ®¹i häc®Òu ph¶i häc ngo¹i ng÷, ®¬n gi¶n ngo¹i ng÷
thËt sù cÇn thiÕt trong thÕ giíi héi nhËp ngµy nay, häc nã ®Ó kiÕm viÖc lµm tèt h¬n vµ
kiÕm ®îc tiÒn nhiÒu h¬n... VËy c¸c em h·y b¾t ®Çu häc ngay ngµy h«m nay ®Ó
tiÕt kiÖm ®îc thêi gian vµ tiÒn b¹c v× ngo¹i ng÷ cµng lín tuæi cµng khã häc.
Ký hiÖu viÕt t¾t
Stt ViÕt t¾t NghÜa
1
§N
§Þnh nghÜa
2
DH
DÊu hiÖu
3
CT
C«ng thøc
1
?
Toàn tập ngữ pháp tiếng anh 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Toàn tập ngữ pháp tiếng anh 9 - Người đăng: Ha van Hoai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
Toàn tập ngữ pháp tiếng anh 9 9 10 913