Ktl-icon-tai-lieu

Toefl 1.1

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 124 trang   |   Lượt xem: 6593 lần   |   Lượt tải: 33 lần
luyÖn thi ToEFL

FOR MOR INFORMATION, PLEASE CONTACT
Nghiemanh@hotmail.com
1.

Chñ ng÷ (subject). 7

1.1 Danh tõ ®Õm ®îc vµ kh«ng ®Õm ®îc.

1.2 Qu¸n tõ a (an) vµ the
1.3 C¸ch sö dông Other vµ another.
1.4 C¸ch sö dông litter/ a litter, few/ a few
1.5 Së h÷u c¸ch

1.6 Some, any
2. §éng tõ ( verb)
2.1 HiÖn t¹i (present)
2.1.1

HiÖnt¹i ®¬n gi¶n (simple present)

2.1.2

HiÖn t¹i tiÕp diÔn (present progressive)

2.1.3

Present perfect ( hiÖn t¹i hoµn thµnh)

2.1.4

HiÖn t¹i hoµn thµnh tiÕp diÔn ( preset perfect progressive)

2.2 Qu¸ khø ( Past)
2.2.1

Qu¸ khø ®¬n gi¶n (simple past)

2.2.2

Qu¸ khø tiÕp diÔn (Past progresive).

2.2.3

Qu¸ khø hoµn thµnh (past perfect).

2.2.4

Qu¸ khø hoµn thµnh tiÕp diÔn (past perfect progressive).

2.3 T¬ng lai
2.3.1

T¬ng lai ®¬n gi¶n (simple future)
häc - häc n÷a -häc m · i

2

luyÖn thi ToEFL

2.3.2

T¬ng lai tiÕp diÔn ( future progressive)

2.3.3

T¬ng lai hoµn thµnh (future perfect)

3. Sù hoµ hîp gi÷a chñ ng÷ vµ ®éng tõ.
3.1 Chñ ng÷ ®øng t¸ch khái ®éng tõ.
3.2 C¸c danh tõ lu«n ®ßi hái ®éng tõ vµ ®¹i tõ sè it.
3.3 C¸ch sö dông none, no
3.4 C¸ch sö dông cÊu tróc either ... or vµ neither ... nor.
3.5 C¸c danh tõ tËp thÓ
3.6 C¸ch sö dông A number of/ the number of
3.7 C¸c danh tõ lu«n dïng ë sè nhiÒu.
3.8 C¸ch dïng c¸c thµnh ng÷ There is, there are
4. §¹i tõ
4.1 §¹i tõ nh©n xng chñ ng÷ (Subject pronoun)
4.2 §¹i tõ nh©n xng t©n ng÷
4.3 TÝnh tõ së h÷u
4.4 §¹i tõ së h÷u
4.5 §¹i tõ ph¶n th©n (reflexive pronoun)
5. §éng tõ dïng lµm t©n ng÷
5.1 §éng tõ nguyªn thÓ lµm t©n ng÷
5.2 Ving dïng lµm t©n ng÷
5.3 3 ®éng tõ ®Æc biÖt
5.4 C¸c ®éng tõ ®øng ®»ng sau giíi tõ
5.5 VÊn ®Ò ®¹i tõ ®i tríc ®éng tõ nguyªn thÓ hoÆc Ving lµm t©n ng÷.
6. C¸ch sö dông ®éng tõ b¸n khiÕm khuyÕt need vµ dare
6.1 need
6.2 Dare
7. C¸ch dïng ®éng tõ to be + infinitive
8. C©u hái

3

häc - häc n÷a -häc m · i

TiÕng Anh c¬ b¶n

8.1 C©u hái yes vµ no
8.2 C©u hái th«ng b¸o
8.2.1

who vµ what lµm chñ ng÷.

8.2.2

Whom vµ what lµ t©n ng÷ cña c©u hái

8.2.3

C©u hái dµnh cho c¸c bæ ng÷ (when, where, why, how)

8.3 C©u hái gi¸n tiÕp (embedded questions)
8.4 C©u hái cã ®u«i
9. Lèi nãi phô ho¹ kh¼ng ®Þnh vµ phñ ®Þnh.
9.1 Lèi nãi phô ho¹ kh¼ng ®Þnh.
9.2 Lèi nãi phô ho¹ phñ ®Þnh
10.

C©u phñ ®Þnh

11.

MÖnh lÖnh thøc

11.1

MÖnh lÖnh thøc trùc tiÕp.

11.2

MÖnh lÖnh thøc gi¸n tiÕp.

12.

§éng tõ khiÕm khuyÕt.

12.1

DiÔn ®¹t thêi t¬ng lai.

12.2

DiÔn ®¹t c©u ®iÒu kiÖn.

12.2.1

§iÒu kiÖn cã thÓ thùc hiÖn ®îc ë thêi hiÖn t¹i.

12.2.2

§iÒu kiÖn kh«ng thÓ thùc hiÖn ®îc ë t...
lun thi ToEFL
FOR MOR INFORMATION, PLEASE CONTACT
Nghiemanh@hotmail.com
1. Chñ ng÷ (subject). 7
1.1 Danh tõ ®Õm ® îc vµ kh«ng ®Õm ® îc.
1.2 Qn tõ a (an) the
1.3 C¸ch sö dông Other vµ another.
1.4 C¸ch sö dông litter/ a litter, few/ a few
1.5 Së h÷u c¸ch
1.6 Some, any
2. §éng tõ ( verb)
2.1 HiÖn t¹i (present)
2.1.1 HiÖnt¹i ®¬n gi¶n (simple present)
2.1.2 HiÖn t¹i tiÕp diÔn (present progressive)
2.1.3 Present perfect ( hiÖn t¹i hoµn thµnh)
2.1.4 HiÖn t¹i hoµn thµnh tiÕp diÔn ( preset perfect progressive)
2.2 Qu¸ khø ( Past)
2.2.1 Qu¸ khø ®¬n gi¶n (simple past)
2.2.2 Qu¸ khø tiÕp diÔn (Past progresive).
2.2.3 Qu¸ khø hoµn thµnh (past perfect).
2.2.4 Qu¸ khø hoµn thµnh tiÕp diÔn (past perfect progressive).
2.3 T ¬ng lai
2.3.1 T ¬ng lai ®¬n gi¶n (simple future)
häc - häc n÷a -häc m i·
2
Toefl 1.1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Toefl 1.1 - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
124 Vietnamese
Toefl 1.1 9 10 916