Ktl-icon-tai-lieu

Toeic 600 words

Được đăng lên bởi fullgarden
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1085 lần   |   Lượt tải: 1 lần
L1 Contracts /'kɔntrækt/ N. hợp đồng, giao kèo, khế ước, giấy ký kết .......... 3
L2 Marketing (thị trường, nơi tiêu thụ; khách hàng)................................. 3
L3 Warranties /wɔrənti/ ........................................................................ 4
L4 Business planning ............................................................................ 5
L5 Conferences /'kɔnfərəns/ hội nghị ...................................................... 5
L6 computers ....................................................................................... 6
L7 Office Technology ............................................................................. 6
L8 Office Procedures .............................................................................. 7
L9 Electronics (điện tử) .......................................................................... 7
L10 Correspondence (quan hệ thư từ, sự phù hợp) .................................... 8
L11 Job Advertising and Recruiting .......................................................... 8
L12 Applying and Interviewing ............................................................... 9
L13 Hiring and Training........................................................................ 10
L14 Salaries and benefits .................................................................... 10
L15

Promotions, Pensions and Awards ................................................. 11

L16 Shopping ..................................................................................... 11
L17 Ordering Supplies ......................................................................... 12
L18 Shipping ...................................................................................... 12
L19 Invoices ....................................................................................... 13
L20 Inventory .................................................................................... 13
L21 Banking ....................................................................................... 14
L22 Accounting ................................................................................... 14
L23 Investments ................................................................................. 15
L24 Taxes .......................................................................................... 16
L26 Property and department ............................................................... 17
L27 Board Meetings and co...
www.diendanbaclieu.net
1
L1 Contracts /'kɔntrækt/ N. hợp đồng, giao kèo, khế ước, giấy ký kết .......... 3
L2 Marketing (thị trường, nơi tiêu thụ; khách hàng) ................................. 3
L3 Warranties /wɔrənti/ ........................................................................ 4
L4 Business planning ............................................................................ 5
L5 Conferences /'kɔnfərəns/ hội nghị ...................................................... 5
L6 computers ....................................................................................... 6
L7 Office Technology ............................................................................. 6
L8 Office Procedures .............................................................................. 7
L9 Electronics (điện tử) .......................................................................... 7
L10 Correspondence (quan hệ thư từ, sự phù hợp) .................................... 8
L11 Job Advertising and Recruiting .......................................................... 8
L12 Applying and Interviewing ............................................................... 9
L13 Hiring and Training ........................................................................ 10
L14 Salaries and benefits .................................................................... 10
L15 Promotions, Pensions and Awards ................................................. 11
L16 Shopping ..................................................................................... 11
L17 Ordering Supplies ......................................................................... 12
L18 Shipping ...................................................................................... 12
L19 Invoices ....................................................................................... 13
L20 Inventory .................................................................................... 13
L21 Banking ....................................................................................... 14
L22 Accounting ................................................................................... 14
L23 Investments ................................................................................. 15
L24 Taxes .......................................................................................... 16
L26 Property and department ............................................................... 17
L27 Board Meetings and committees ..................................................... 17
L28 Quality control .............................................................................. 18
L29 Product Development ................................................................... 18
L30 Renting and Leasing ...................................................................... 19
L31 Selecting a Restaurant ................................................................... 19
L32 Eating out .................................................................................... 20
L 33 Ordering Lunch ............................................................................ 20
L34 Cooking as a career ....................................................................... 21
L35 Events ......................................................................................... 21
L36 General Travel .............................................................................. 22
Toeic 600 words - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Toeic 600 words - Người đăng: fullgarden
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Toeic 600 words 9 10 457