Ktl-icon-tai-lieu

Toeic grammar

Được đăng lên bởi Đinh Hồng Phi
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 665 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DANH TỪ
– Định nghĩa:
+ Danh từ đếm được (người, động vật, đồ vật, thực vật, đơn vị đo lường) có thể đếm được, sử
dụng được với các mạo từ không xác định và có thể ở dạng số nhiều.
Ví dụ: two men, a dog, cars
+ Danh từ không đếm được (các chất, vật liệu, ý tưởng trừu tượng, ngôn ngữ) không thể đếm
được, không được sử dụng với mạo từ không xác định và luôn ở dạng số ít.
Ví dụ: water, money
– Các danh từ sau đây luôn luôn không đếm được: advice, leisure, baggage, luggage, money,
damage, news, equipment, progress, fun, traffic, furniture, weather, information, work,
knowledge
Ví dụ: + The information you gave me is incomplete.
+ She is making good progress with her German.
– Một danh từ không đếm được có thể trở thành đếm được nếu kết hợp chúng với:
+ Cách diễn đạt như a piece of …, a can of …, a slice of …
Ví dụ: a piece of information, a can of soda, a slice of bread
+ Danh từ khác:
Ví dụ: leisure activities, homework assignments
– Rất nhiều danh từ có thể được sử dụng dưới cả hai dạng đếm được và không đếm được, khi đó
nghĩa của chúng sẽ khác nhau:
Danh từ đếm được
paper (chất liệu giấy)
business (công việc kinh doanh)
space (the universe)
work (employment)
time (hours, days…)

Danh từ không đếm được
a (news)paper – tờ báo
a business (công ty)
a space (a blank)
a work (of art)
a time (an occasion)

Ví dụ: + They have some work to do on the acoustics.
+ If the global economy continues to flourish, people will continue buying works of art.
– Danh từ số nhiều thường được tạo thành bằng cách thêm –s hoặc –es vào đuôi danh từ đó:
Ví dụ: boat – boats, hat – hats, house – houses, river – rivers
– Danh từ có đuôi –y và đứng trước là phụ âm sẽ trở thành số nhiều nếu bỏ –y và thêm –ies:
Ví dụ: a fly – flies, a nappy – nappies, a poppy – poppies, a city – cities, a lady – ladies, a
baby – babies
– Lưu ý các dạng số nhiều và số ít của các danh từ sau đây.

+ child – children
+ foot – feet, tooth – teeth
+ mouse – mice
+ man – men, woman – women (đọc là uy–min)
+ Từ có đuôi –f hoặc –fe –> đuôi –ves. Ví dụ: half – halves, life – lives, self – selves
+ Một số từ có đuôi –us –> đuôi –i. Ví dụ: alumnus – alumni, syllabus – syllabi
+ Một số từ có đuôi –is –> đuôi –es. Ví dụ: analysis – analyses, crisis – crises
+ Một số từ có đuôi –on –> đuôi –a. Ví dụ: criterion – criteria, phenomenon – phenomena
+ Một số từ có đuôi –um –> đuôi –a. Ví dụ: datum – data
– Các danh từ sau luôn ở dạng số ít:
+ news
+ the United States of America,
+ Các danh từ đuôi –ics : athletics, mathemati...


 ! " #$%&'()*
+,-./$012.3'(4+/)5678
9:+,;$<+$=)
01.> %?7@4=71A&01(
01)*+,-/$012.3%714+/)5:8
9:+,;<=$<B
C.+)7DB%71%7101+<%<)7=<E<%7<$<B
+< <;) <F7G< G=$=<)) H7 =HH H7=7=< ;<<= H$=$ ;$=0
0$;%<+<
9:+, <H$=$B$7<<)$G%<<8
I<)0$$+G=$=<));<=J<=8
K+01'(=4370GL-
C.+M/G<<$HN$HN)%<$HN
9:+,G<<$HH$=$$H)$+)%<$HE=<+
0.
9:+,%<)7=<<)$<;$=0))<)
O>67+'()*+,+-P+/3010'
QL)R0.7
 01
GG<=>%?7>B& <;)&GG<=E.$
E7)<))1?0+$& E7)<))1B&
)G<<7<=)<& )G<E%0&
;$=0<G%$B<& ;$=0$H=&
<$7=)+B)N& <$)$&
9:+, <B<)$<;$=0$+$$<$7))8
SH<%$E%<$$B$7<)$H%$7=)G<$G%<;%%$7<E7B;$=0)$H=8
)567/$3ET.U)$V<)3$71+'
9:+,E$E$))$7)<$7)<)=<==<=)
'71B3W=-%3G,D)R=43)5677EXB3U<)
9:+,H%BH%<)GGBGG<)G$GGBG$GG<)B<)%+B%+<)
EEBEE<)
Y7@.+/)5673)5:Q.+)7DB8
Toeic grammar - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Toeic grammar - Người đăng: Đinh Hồng Phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Toeic grammar 9 10 582