Ktl-icon-tai-lieu

Toelf grammar

Được đăng lên bởi Trần Tuấn Nam
Số trang: 125 trang   |   Lượt xem: 837 lần   |   Lượt tải: 1 lần
+1.

Chñ ng÷ (subject)

β 1.1 Danh tõ ®Õm ®−îc vμ kh«ng ®Õm ®−îc.
β 1.2 Qu¸n tõ a (an) vμ the
β 1.3 C¸ch sö dông Other vμ another.
β 1.4 C¸ch sö dông litter/ a litter, few/ a few
β 1.5 Së h÷u c¸ch
β 1.6 Some, any

+2.

§éng tõ ( verb)

β 2.1 HiÖn t¹i (present)
®2.1.1

HiÖn t¹i ®¬n gi¶n (simple present)

®2.1.2

HiÖn t¹i tiÕp diÔn (present progressive)

®2.1.3

Present perfect ( hiÖn t¹i hoμn thμnh)

®2.1.4

HiÖn t¹i hoμn thμnh tiÕp diÔn ( preset perfect progressive)

β 2.2 Qu¸ khø ( Past)
®2.2.1

Qu¸ khø ®¬n gi¶n (simple past)

®2.2.2

Qu¸ khø tiÕp diÔn (Past progresive).

®2.2.3

Qu¸ khø hoμn thμnh (past perfect).

®2.2.4

Qu¸ khø hoμn thμnh tiÕp diÔn (past perfect progressive).

β 2.3 T−¬ng lai
®2.3.1

T−¬ng lai ®¬n gi¶n (simple future)

®2.3.2

T−¬ng lai tiÕp diÔn ( future progressive)

®2.3.3

T−¬ng lai hoμn thμnh (future perfect)

+3.

Sù hoμ hîp gi÷a chñ ng÷ vμ ®éng tõ.

β 3.1 Chñ ng÷ ®øng t¸ch khái ®éng tõ.
β 3.2 C¸c danh tõ lu«n ®ßi hái ®éng tõ vμ ®¹i tõ sè it.
β 3.3 C¸ch sö dông none, no
β 3.4 C¸ch sö dông cÊu tróc either ... or vμ neither ... nor.
β 3.5 C¸c danh tõ tËp thÓ
β 3.6 C¸ch sö dông A number of/ the number of
β 3.7 C¸c danh tõ lu«n dïng ë sè nhiÒu.
β 3.8 C¸ch dïng c¸c thμnh ng÷ There is, there are

+4.

§¹i tõ

β 4.1 §¹i tõ nh©n x−ng chñ ng÷ (Subject pronoun)
β 4.2 §¹i tõ nh©n x−ng t©n ng÷
β 4.3 TÝnh tõ së h÷u
β 4.4 §¹i tõ së h÷u
β 4.5 §¹i tõ ph¶n th©n (reflexive pronoun)

+5.

§éng tõ dïng lμm t©n ng÷

β 5.1 §éng tõ nguyªn thÓ lμm t©n ng÷
β 5.2 Ving dïng lμm t©n ng÷
β 5.3 3 ®éng tõ ®Æc biÖt

β 5.4 C¸c ®éng tõ ®øng ®»ng sau giíi tõ
β 5.5 VÊn ®Ò ®¹i tõ ®i tr−íc ®éng tõ nguyªn thÓ hoÆc Ving lμm t©n ng÷.

+6.

C¸ch sö dông ®éng tõ b¸n khiÕm khuyÕt need vμ dare

β 6.1 need
β 6.2 Dare

+7.
+8.

C¸ch dïng ®éng tõ to be + infinitive
C©u hái

β 8.1 C©u hái yes vμ no
β 8.2 C©u hái th«ng b¸o
®8.2.1

who vμ what lμm chñ ng÷.

®8.2.2

Whom vμ what lμ t©n ng÷ cña c©u hái

®8.2.3

C©u hái dμnh cho c¸c bæ ng÷ (when, where, why, how)

β 8.3 C©u hái gi¸n tiÕp (embedded questions)
β 8.4 C©u hái cã ®u«i

+9.

Lèi nãi phô ho¹ kh¼ng ®Þnh vμ phñ ®Þnh.

β 9.1 Lèi nãi phô ho¹ kh¼ng ®Þnh.
β 9.2 Lèi nãi phô ho¹ phñ ®Þnh

+10.

C©u phñ ®Þnh

+11.

MÖnh lÖnh thøc

β 11.1

MÖnh lÖnh thøc trùc tiÕp.

β 11.2

MÖnh lÖnh thøc gi¸n tiÕp.

+12.

§éng tõ khiÕm khuyÕt.

β 12.1

DiÔn ®¹t thêi t−¬ng lai.

β 12.2

DiÔn ®¹t c©u ®iÒu kiÖn.

®12.2.1

§iÒu kiÖn cã thÓ thùc hiÖn ®−îc ë thêi hiÖn t¹i.

®12.2.2

§iÒu kiÖn kh«ng thÓ thùc hiÖn ®−îc ë thêi hiÖn t¹i.

®12.2.3

§iÒu ki...
+
+
1. Chñ ng÷ (subject)
β
β
1.1 Danh tõ ®Õm ®îc vμ kh«ng ®Õm ®îc.
β
β
1.2 Qu¸n tõ a (an) vμ the
β
β
1.3 C¸ch sö dông Other vμ another.
β
β
1.4 C¸ch sö dông litter/ a litter, few/ a few
β
β
1.5 Së h÷u c¸ch
β
β
1.6 Some, any
+
+
2. §éng tõ ( verb)
β
β
2.1 HiÖn t¹i (present)
®
®2.1.1 HiÖn t¹i ®¬n gi¶n (simple present)
®
®
2.1.2 HiÖn t¹i tiÕp diÔn (present progressive)
®
®
2.1.3 Present perfect ( hiÖn t¹i hoμn thμnh)
®
®2.1.4 HiÖn t¹i hoμn thμnh tiÕp diÔn ( preset perfect progressive)
β
β
2.2 Qu¸ khø ( Past)
®
®
2.2.1 Qu¸ khø ®¬n gi¶n (simple past)
®
®2.2.2 Qu¸ khø tiÕp diÔn (Past progresive).
®
®
2.2.3 Qu¸ khø hoμn thμnh (past perfect).
Toelf grammar - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Toelf grammar - Người đăng: Trần Tuấn Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
125 Vietnamese
Toelf grammar 9 10 906