Ktl-icon-tai-lieu

Tôi học chữ Nôm

Được đăng lên bởi tunhohoang
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 180 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tôi học chữ Nôm
Hồ Văn Tiến
Vào thời điểm mà tiếng Nôm không còn được dùng rộng rãi hơn 100 năm, học chữ Nôm thật là một việc
ngược đời. Hơn thế nữa đi học ở vào tuổi không còn bị cha mẹ hay do sinh kế bắt buộc thì lại càng bất lợi:
dễ lơi là, học cho có, ....Tôi cắp máy tính “đi học” trong điều kiện không thuận lợi lẫn không mộng mơ
như thưở nhỏ học văn Thanh Tịnh: “lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng
bạc". Nhưng giống cảnh "mùa thu": các bậc cha chú am hiểu chữ Nôm đã dần dà mất đi, số còn lại thì tôi
không biết ai, mà có biết cũng không dám liên hệ vì trình độ “bờ a ba” của mình. Thế thì học làm gì cho
khổ? Ở đời có bốn cái ngu; làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu. Tôi may mắn: lọt sàng ngu xuống nia tình
cờ.
Số tôi tình cờ, "không may", quen với một số bạn đã mã hoá chữ Nôm. Họ đã mất 10 năm để nó được tổ
chức Unicode công nhận ngang hàng với các ngôn ngữ một thời đồng văn: Hán, Nhật, Hàn [viết tắt là
CJKV, từ nhóm chữ: Chinese, Japanese, Korean, Vietnamese). Họ là những nghĩa-tráng sĩ: cơm nhà, việc
thiên hạ mà chí lớn. Tôi toàn tâm toàn ý khâm phục. Vì thế cảm thấy nợ họ một việc: làm sao phổ biến
chữ Nôm cho thế hệ mù chữ biểu ý như tôi.
Điều "không may" thứ hai là chúng tôi cùng nghề: I Tờ (Information Technology: công nghệ thông tin),
tuy nhiều lãnh vực khác nhau: từ áp dụng cho việc khảo sát ngôn ngữ đến kỹ thuật hệ thống. Cùng rủ nhau
làm thử một từ điển tiếng Nôm điện tử.
Cái "không may" kế tiếp là chúng tôi có một thế hệ đàn anh xuất sắc và chịu khó. Không thể không tự
động viên mình hay nói thẳng là tôi chết vì xấu hổ, khi có một đàn anh: dạy toán, tuổi 60 còn say mê cắp
sách, cặp bút lông, lồng bút mực, đến đại học, cặm cụi học chữ Hán từ phồn thể (lối chữ viết truyền thống)
đến giản thể (lối chữ viết cách tân, đơn giản hoá).
Ba điều kiện: "thiên thời", "địa lợi", "nhân hoà" đã tụ tập đủ nên tôi đành đi học chữ nôm thời "mở cửa":
trực tuyến (online), bằng máy tính và phương tiện internet.

Phựt, một trang hiện ra.
Sao mà nhiều chữ (khái niện) lạ lẫm thế: nghĩa, âm, tiếng Anh, Cangjie, gốc, số nét, Bắc Kinh, Quảng
Đông.
Mackeno (mặckệnó).
À đây rồi : quốc ngữ ; tìm : chữ nôm.
Tuyệt. Bấm vào nút "go".
Phựt, một trang khác hiện ra.
Bốn chữ « chữ » :
quốc ngữ và
chú thích

Nôm

Mã

nghĩa

âm

tiếng Anh

 - Trang 1

chữ, như "viết
chữ" (vhn)

U+21982

(tự)

(tự)

chữ, như "chữ
viết" (vhn)
giữ, như "gìn
giữ" (btcn)

U+21a38

tự

trữ

giữ, như "gìn
giữ" (vhn)...
http://tieulun.hopto.org - Trang 1
Tôi hc ch Nôm
H Văn Tiến
Vào thi đim mà tiếng Nôm không còn được dùng rng rãi hơn 100 năm, hc ch Nôm tht là mt vic
ngược đời. Hơn thế na đi hc vào tui không còn b cha m hay do sinh kế bt buc thì li càng bt li:
d lơi là, hc cho có, ....Tôi cp máy tính “đi hc” trong điu kin không thun li ln không mng mơ
như thưở nh hc văn Thanh Tnh: “lá ngoài đường rng nhiu và trên không có nhng đám mây bàng
bc". Nhưng ging cnh "mùa thu": các bc cha chú am hiu ch Nôm đã dn dà mt đi, s còn li thì tôi
không biết ai, mà có biết cũng không dám liên h vì trình độ “b a ba” ca mình. Thế thì hc làm gì cho
kh? đời có bn cái ngu; làm mai, lãnh n, gác cu, cm chu. Tôi may mn: lt sàng ngu xung nia tình
c.
S tôi tình c, "không may", quen vi mt s bn đã mã hoá ch Nôm. H đã mt 10 năm đểđược t
chc Unicode công nhn ngang hàng vi các ngôn ng mt thi đồng văn: Hán, Nht, Hàn [viết tt là
CJKV, t nhóm ch: Chinese, Japanese, Korean, Vietnamese). H là nhng nghĩa-tráng sĩ: cơm nhà, vic
thiên h mà chí ln. Tôi toàn tâm toàn ý khâm phc. Vì thế cm thy n h mt vic: làm sao ph biến
ch Nôm cho thế h mù ch biu ý như tôi.
Điu "không may" th hai là chúng tôi cùng ngh: I T (Information Technology: công ngh thông tin),
tuy nhiu lãnh vc khác nhau: t áp dng cho vic kho sát ngôn ng đến k thut h thng. Cùng r nhau
làm th mt t đin tiếng Nôm đin t.
Cái "không may" kế tiếp là chúng tôi có mt thế h đàn anh xut sc và chu khó. Không th không t
động viên mình hay nói thng là tôi chết vì xu h, khi có mt đàn anh: dy toán, tui 60 còn say mê cp
sách, cp bút lông, lng bút mc, đến đại hc, cm ci hc ch Hán t phn th (li ch viết truyn thng)
đến gin th (li ch viết cách tân, đơn gin hoá).
Ba điu kin: "thiên thi", "địa li", "nhân hoà" đã t tp đủ nên tôi đành đi hc ch nôm thi "m ca":
trc tuyến (online), bng máy tính và phương tin internet.
http://nomfoundation.org/nomdb/lookup.php
Pht, mt trang hin ra.
Sao mà nhiu ch (khái nin) l lm thế: nghĩa, âm, tiếng Anh, Cangjie, gc, s nét, Bc Kinh, Qung
Đông.
Mackeno (mcknó).
À đây ri : quc ng ; tìm : ch nôm.
Tuyt. Bm vào nút "go".
Pht, mt trang khác hin ra.
Bn ch « ch » :
quc ng
chú thích
Nôm Mã nghĩa âm tiếng Anh
Tôi học chữ Nôm - Trang 2
Tôi học chữ Nôm - Người đăng: tunhohoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Tôi học chữ Nôm 9 10 692