Ktl-icon-tai-lieu

TOIEC

Được đăng lên bởi Tôi Là Tôi
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 465 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÌM HIỂU MỘT VÀI ĐẶC ĐIỂM TRONG CÁCH PHÁT ÂM TIẾNG ANH
GÂY KHÓ KHĂN CHO NGƯỜI VIỆT
CN. Phạm Thị Hồng Thanh
Ban Ngoại ngữ
Abstract. Speaking English as well as native English speaking people is the ambition of all English
learners.However, this is beyond the power of Vietnamese learners.Whereas we cannot speak English as well as
the American or the British, we can speak a universal acceptable English, an English with its owm features in
pronunciation. These features are;
-

Word stress and sentence stress.

-

Intonation with rising and falling.

-

Word linking in connected speech.

Strong forms and weak forms in pronunciation of function words

Tóm tắt. Nói được tiếng Anh như người bản xứ là tham vọng của tất cả những người học tiếng Anh. Tuy
nhiên, đây là điều nằm ngoài khả năng của người Việt Nam. Trong khi chúng ta không thể nói tiếng Anh như
người Anh hay người Mĩ thì chúng ta lại có thể luyện tập để nói được một tiếng Anh được chấp nhận rộng rãi
trên quốc tế, nghĩa là một tiếng Anh chuẩn mực với những đặc điểm riêng biệt về cách phát âm của nó. Những
đặc điểm đó là:
- Tiếng Anh có trọng âm từ và trọng âm câu.
- Là ngôn ngữ có ngữ điệu, lên xuống giọng tùy thuộc vào chức năng giao tiếp của câu.
- Có dạng yếu và dạng mạnh trong phát âm một số từ chức năng.
- Có hiện tượng nối âm trong chuỗi lời nói.
- Có cách phát âm các phụ âm cuối của từ rất đặc trưng.
Mục tiêu cuối cùng của việc học một ngoại ngữ là có thể giao tiếp được bằng ngôn ngữ đó. Khả năng
giao tiếp thể hiện trên hai bình diện tiếp nhận và sản sinh ngôn ngữ. Để tiếp nhận chính xác chúng ta cần học
nghe và đọc, để diễn đạt ý mình chúng ta cần học cách nói và viết. Qua bài viết này, chúng tôi muốn người đọc
lưu ý đến sự khác biệt giữa cách phát âm tiếng anh và tiếng Việt để có thể học nói tiếng anh hiệu quả hơn.

Khi đánh giá khả năng nói tiếng Anh của một người nào đó người ta thường đưa ra
tiêu chí lý tưởng là: Nói tiếng Anh như gió hoặc nói tiếng Anh như người bản xứ. Tiêu chí thứ
nhất là một tiêu chí khá mơ hồ, "như gió" ở đây có thể miêu tả nói nhanh và trôi chẩy. Chúng
ta sẽ bàn khĩ hơn về tiêu chí thứ hai. Liệu người Việt có khả năng nói tiếng Anh như người
bản xứ? Chúng tôi khẳng định là không. Mỗi nước nói tiếng anh theo cách riêng của mình.
Chúng ta nhận thấy có sự khác biệt giữa Anh–Anh và Anh-Mĩ, giữa tiếng Anh ở Trung Quốc
với tiếng Anh ở Nhật Bản. Vậy tại sao chúng ta không chấp nhận một tiếng Anh Việt Nam?
Hãy thực hiện một phép so sánh. Khi chúng ta nghe một người nước ngoài nó...
TÌM HIU MT VÀI ĐẶC ĐIM TRONG CÁCH PHÁT ÂM TING ANH
GÂY KHÓ KHĂN CHO NGƯỜI VIT
CN. Phm Th Hng Thanh
Ban Ngoi ng
Abstract. Speaking English as well as native English speaking people is the ambition of all English
learners.However, this is beyond the power of Vietnamese learners.Whereas we cannot speak English as well as
the American or the British, we can speak a universal acceptable English, an English with its owm features in
pronunciation. These features are;
- Word stress and sentence stress.
- Intonation with rising and falling.
- Word linking in connected speech.
Strong forms and weak forms in pronunciation of function words
Tóm tt. Nói được tiếng Anh như người bn x là tham vng ca tt c nhng người hc tiếng Anh. Tuy
nhiên, đây là điu nm ngoài kh năng ca người Vit Nam. Trong khi chúng ta không th nói tiếng Anh như
người Anh hay người Mĩ thì chúng ta li có th luyn tp để nói được mt tiếng Anh được chp nhn rng rãi
trên quc tế, nghĩa là mt tiếng Anh chun mc vi nhng đặc đim riêng bit v cách phát âm ca nó. Nhng
đặc đim đó là:
- Tiếng Anh có trng âm t và trng âm câu.
- Là ngôn ng có ng điu, lên xung ging tùy thuc vào chc năng giao tiếp ca câu.
- Có dng yếu và dng mnh trong phát âm mt s t chc năng.
- Có hin tượng ni âm trong chui li nói.
- Có cách phát âm các ph âm cui ca t rt đặc trưng.
Mc tiêu cui cùng ca vic hc mt ngoi ng là có th giao tiếp đưc bng ngôn ng đó. Kh năng
giao tiếp th hin trên hai bình din tiếp nhn và sn sinh ngôn ng. Để tiếp nhn chính xác chúng ta cn hc
nghe và đọc, để din đạt ý mình chúng ta cn hc cách nói và viết. Qua bài viết này, chúng tôi mun người đọc
lưu ý đến s khác bit gia cách phát âm tiếng anh và tiếng Vit để có th hc nói tiếng anh hiu qu hơn.
Khi đánh giá kh năng nói tiếng Anh ca mt người nào đó người ta thường đưa ra
tiêu chí lý tưởng là: Nói tiếng Anh như gió hoc nói tiếng Anh như người bn x. Tiêu chí th
nht là mt tiêu chí khá mơ h, "như gió" đây có th miêu t nói nhanh và trôi chy. Chúng
ta s bàn khĩ hơn v tiêu chí th hai. Liu người Vit có kh năng nói tiếng Anh như người
bn x? Chúng tôi khng định là không. Mi nước nói tiếng anh theo cách riêng ca mình.
Chúng ta nhn thy có s khác bit gia Anh–Anh và Anh-Mĩ, gia tiếng Anh Trung Quc
vi tiếng Anh Nht Bn. Vy ti sao chúng ta không chp nhn mt tiếng Anh Vit Nam?
Hãy thc hin mt phép so sánh. Khi chúng ta nghe mt người nước ngoài nói tiếng Vit, k
c nhng người đã sng hàng chc năm Vit Nam, chúng ta cũng d dàng nhn ra ging
điu khác bit ca h so vi người Vit chúng ta. Tuy nhiên, điu này không h gây khó khăn,
cn tr trong quá trình giao tiếp, thm cđôi khi nó còn tr nên thú v hơn bi chính ging
điu và cách din đạt ca người nước ngoài đã mang đến cho tiếng Vit mt sc thái mi m.
Nói như vy có nghĩa là chúng ta s phi chp nhn mt s nh hưởng nht định v ngôn ng
cũng như văn hóa Vit Nam trong quá trình hc tiếng Anh. Dù vy, điu này không khng
định rng chúng ta có th chp nhn mt th tiếng Anh lch chun.
TOIEC - Trang 2
TOIEC - Người đăng: Tôi Là Tôi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
TOIEC 9 10 247