Ktl-icon-tai-lieu

Tóm tắt ngữ pháp anh văn lớp 8

Được đăng lên bởi truongthcstonducthang-lan0
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 3923 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Tãm t¾t ng÷ ph¸p tiÕng anh 8
Present Simple and Present Progressive tenses (Th× hiÖn t¹i ®¬n gi¶n vµ th× hiÖn t¹i tiÕp diÔn)
Tenses
Affirmation
Negation
Interrogation
With
Present
S + am/ is/ are S + am/ is/ are not
Am/ Is/ Are = S +.? Everyday ,always, usually, often, never,
Simple
hardly, in the morning/ afternoon/
(Th× hiÖn
S + V(s/es)
S + don’t/ doesn’t + V1
Do/ Does + S + V1? evening/ in spring/ summer/ autumn/, On
t¹i ®¬n)
Mondays/ at weekends
Present
Now, at the present/ moment/ this time/
Progressive S + am/ is/ are S + am/ is/ are (not) + V- Am/ Is/ Are + S
Look! Listen! Be careful! Be quiet! Hurry
(ThÝ hiÖn t¹i + V-ing
ing
+V-ing?
up…
tiÕp diÔn)
Intended Future and Future Simple .( Th× t¬ng lai gÇn vµ t¬ng lai ®¬n gi¶n)
Tenses
Affirmation
Negation (PĐ)
Interrogation (NV)
With
(KĐ)
Intended
S + am/ is/ are
S + am/ is/ are+ not +
Am/ Is/ Are + S + Tomorrow, soon, tonight, next, this
Future
+ going to +V1 going to +V1
going to +V1 ?
weekend, someday, in the future
Future
Simple

S+ will + V1

S+ will not + V1

Will + S + V1?

The differences between intended future and future simple: (Sự khác nhau giữa tương lai gần và tương lai đơn giản)
Intended future (Th× t¬ng lai gÇn)
Future simple (Th× t¬ng lai ®¬n)
1. Ý định đã được dự trù, sắp xếp trước khi nói:
1. Ý định ngay khi nói hay hành động sẽ xảy ra ở tương lai
- I am going to visit New York this summer.
không phụ thuộc vào ý định:
- He will come here tomorrow.
2. Sự suy đoán chắc chắn dựa vào căn cứ hiện tại:
- There are a lot of clouds. I think it is going to rain.

3. Past simple tense( Thì quá khứ đơn giản)
Tenses
Affirmation
Negation
Past
S + was/ were
S + wasn’t/ weren’t
simple
S + V 2 / V– ed S + didn’t + V1

2. Ý kiến, lời hứa, hy vọng, phát biểu về một hành động trong
tương lai: (think, promise, hope, expect..)
- Wait here and I will get you a drink.
- I think you will pass the exam.
Interrogation
Was/ Were + S +
…?
Did + S + V1?

With
Yesterday, ago, last, in 199..< 2008…

Past habit: S + used to + V1
* DiÔn t¶ mét thãi quen trong qu¸ khø nhng nay kh«ng cßn n÷a
(He used to go swimming when he was young.)
4. Past progressive tense( Thì quá khứ tiếp diễn)
Tenses
Affirmation
Negation
Interrogation
Past
S + was/ were
S + wasn’t/ weren’t
Was/ Were + S +
progressive + V_ing
+ V_ing
V_ing …?

With
At this time yesterday(last week, last
month…), when, while

5. present perfect tense (Th× hiÖn t¹i hoµn thµnh)
Tenses
Affirmation
Negation
Present
S + have/has +
S + haven’t/hasn’t +
perfect
V3
V3

Wit...
Tãm t¾t ng÷ ph¸p tiÕng anh 8
1. Present Simple and Present Progressive tenses (Th× hiÖn t¹i ®¬n gi¶n vµ th× hiÖn t¹i tiÕp diÔn)
Tenses Affirmation Negation Interrogation With
Present
Simple
(Th× hiÖn
t¹i ®¬n)
S + am/ is/ are
S + V(s/es)
S + am/ is/ are not
S + don’t/ doesn’t + V
1
Am/ Is/ Are = S +.?
Do/ Does + S + V
1
?
Everyday ,always, usually, often, never,
hardly, in the morning/ afternoon/
evening/ in spring/ summer/ autumn/, On
Mondays/ at weekends
Present
Progressive
(ThÝ hiÖn t¹i
tiÕp diÔn)
S + am/ is/ are
+ V-ing
S + am/ is/ are (not) + V-
ing
Am/ Is/ Are + S
+V-ing?
Now, at the present/ moment/ this time/
Look! Listen! Be careful! Be quiet! Hurry
up…
2. Intended Future and Future Simple .( Th× t¬ng lai gÇn vµ t¬ng lai ®¬n gi¶n)
Tenses Affirmation
(KĐ)
Negation (PĐ) Interrogation (NV)
With
Intended
Future
S + am/ is/ are
+ going to +V
1
S + am/ is/ are+ not +
going to +V
1
Am/ Is/ Are + S +
going to +V
1
?
Tomorrow, soon, tonight, next, this
weekend, someday, in the future
Future
Simple
S+ will + V
1
S+ will not + V
1
Will + S + V
1
?
The differences between intended future and future simple: (Sự khác nhau giữa tương lai gầntương lai đơn giản)
Intended future (Th× t¬ng lai gÇn) Future simple (Th× t¬ng lai ®¬n)
1. Ý định đã được dự trù, sắp xếp trước khi nói:
- I am going to visit New York this summer.
2. Sự suy đoán chắc chắn dựa vào căn cứ hiện tại:
- There are a lot of clouds. I think it is going to rain.
1. Ý định ngay khi nói hay hành động sẽ xảy ra ở tương lai
không phụ thuộc vào ý định:
- He will come here tomorrow.
2. Ý kiến, lời hứa, hy vọng, phát biểu về một hành động trong
tương lai: (think, promise, hope, expect..)
- Wait here and I will get you a drink.
- I think you will pass the exam.
3. Past simple tense( Thì quá khứ đơn giản)
Tenses Affirmation Negation Interrogation With
Past
simple
S + was/ were
S + V
2
/ V– ed
S + wasn’t/ weren’t
S + didn’t + V
1
Was/ Were + S +
…?
Did + S + V
1
?
Yesterday, ago, last, in 199..< 2008…
Past habit: S + used to + V
1
* DiÔn t¶ mét thãi quen trong qu¸ khø nhng nay kh«ng cßn n÷a
(He used to go swimming when he was young.)
4. Past progressive tense( Thì quá khứ tiếp diễn)
Tenses Affirmation Negation Interrogation With
Past
progressive
S + was/ were
+ V_ing
S + wasn’t/ weren’t
+ V_ing
Was/ Were + S +
V_ing …?
At this time yesterday(last week, last
month…), when, while
5. present perfect tense (Th× hiÖn t¹i hoµn thµnh)
Tenses Affirmation Negation Interrogation With
Present
perfect
S + have/has +
V3
S + haven’t/hasn’t +
V3
Have/has + S+ V3
?
just, recently, ever, never, already, since,
for, so far, yet, up to now
6. Enough .. to: S + be (not) + adj+ enough (+ for + O) + to Inf .
A. Đồng chủ ngữ: Nam is not old. He is in my class.
Nam is not old enough to be in my class.
B. Khác chủ ngữ: This book is very interesting. You should read it.
This book is interesting enough to for you to read. (bỏ very
7. Adjective order in a noun phrase(TrËt tù cña tÝnh tõ trong mét côm danh tõ)
(a/ an) size shape age color national material Noun
Tóm tắt ngữ pháp anh văn lớp 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tóm tắt ngữ pháp anh văn lớp 8 - Người đăng: truongthcstonducthang-lan0
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Tóm tắt ngữ pháp anh văn lớp 8 9 10 27