Ktl-icon-tai-lieu

Tổng hợp các thì ngữ pháp trong tiếng Anh - Công thức, cách sủ dụng và dấu hiệu

Được đăng lên bởi Lucy Hero
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 830 lần   |   Lượt tải: 2 lần
tổng hợp các thì trong tiếng Anh: công thức, cách sử
dụng, dấu hiệu nhận biết
Tổng hợp các thì trong tiếng Anh: công thức, cách sử dụng, dấu hiệu nhận biết
Trong tiếng Anh có tất cả 12 thì cơ bản với các các sử dụng và dấu hiêu nhận biết khác
nhau. Dưới đây là tổng hợp công thức thành lập, Dấu hiệu nhận biết và cách sử dụng 12 thì
này để các bạn dễ dàng phân biệt và nắm rõ.

1. THÌ HIỆN TẠI ĐƠN Simple Present
VỚI ĐỘNG TỪ THƯỜNG


(Khẳng định): S + Vs/es + O



(Phủ định): S+ DO/DOES + NOT + V +O



(Nghi vấn): DO/DOES + S + V+ O ?

VỚI ĐỘNG TỪ TOBE


(Khẳng định): S+ AM/IS/ARE + O



(Phủ định): S + AM/IS/ARE + NOT + O



(Nghi vấn): AM/IS/ARE + S + O

Từ nhận biết: always, every, usually, often, generally, frequently.
Cách dùng:
1. Thì hiện tại đơn diễn tả một chân lý , một sự thật hiển nhiên.

Ví dụ: The sun ries in the East.
Tom comes from England.
2. Thì hiện tại đơn diễn tả 1 thói quen , một hành động xảy ra thường xuyên ở

hiện tại.
Ví dụ: Mary often goes to school by bicycle.
I get up early every morning.
Lưu ý : ta thêm "es" sau các động từ tận cùng là : O, S, X, CH, SH.
3. Thì hiện tại đơn diễn tả năng lực của con người

Ví dụ: He plays badminton very well
4. Thì hiện tại đơn còn diễn tả một kế hoạch sắp xếp trước trong tương lai

hoặc thời khoá biểu , đặc biệt dùng với các động từ di chuyển.
2. Thì hiện tại tiếp diễn - Present Continuous
Công thức


Khẳng định: S + be (am/ is/ are) + V_ing + O



Phủ định:S+ BE + NOT + V_ing + O



Nghi vấn: BE + S+ V_ing + O

Từ nhận biết: Now, right now, at present, at the moment
Cách dùng thì hiện tại tiếp diễn


Thì hiện tại tiếp diễn tả một hành động đang diễn ra và kéo dài dài một thời
gian ở hiện tại.
Ex: The children are playing football now.



Thì này cũng thường tiếp theo sau câu đề nghị, mệnh lệnh.
Ex: Look! the child is crying.
Be quiet! The baby is sleeping in the next room.



Thì này còn diễn tả 1 hành động xảy ra lặp đi lặp lại dùng với phó từ
ALWAYS :
Ex : He is always borrowing our books and then he doesn't remember -



Thì này còn được dùng để diễn tả một hành động sắp xảy ra ( ở tương lai
gần)
Ex: He is coming tomrow
Lưu ý : Không dùng thì này với các động từ chỉ nhận thức chi giác như : to

be, see, hear, understand, know, like , want , glance, feel, think, smell, love.
hate, realize, seem, remmber, forget,..........
Ex: I am tired now.
She wants to go for a walk at the moment.
Do you understand your lesson?
3. Thì hiện tại hoàn thành - Present Perfect


Khẳng định: S + have...
tổng hợp các thì trong tiếng Anh: công thức, cách sử
dụng, dấu hiệu nhận biết
Tổng hợp các thì trong tiếng Anh: công thức, cách sử dụng, dấu hiệu nhận biết
Trong tiếng Anh có tất cả 12 thì cơ bản với các các sử dụng và dấu hiêu nhận biết khác
nhau. Dưới đây là tổng hợp công thức thành lập, Dấu hiệu nhận biết và cách sử dụng 12 thì
này để các bạn dễ dàng phân biệt và nắm rõ.
1. THÌ HIỆN TẠI ĐƠN Simple Present
VỚI ĐỘNG TỪ THƯỜNG
(Khẳng định): S + Vs/es + O
(Phủ định): S+ DO/DOES + NOT + V +O
(Nghi vấn): DO/DOES + S + V+ O ?
VỚI ĐỘNG TỪ TOBE
(Khẳng định): S+ AM/IS/ARE + O
(Phủ định): S + AM/IS/ARE + NOT + O
(Nghi vấn): AM/IS/ARE + S + O
Tổng hợp các thì ngữ pháp trong tiếng Anh - Công thức, cách sủ dụng và dấu hiệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng hợp các thì ngữ pháp trong tiếng Anh - Công thức, cách sủ dụng và dấu hiệu - Người đăng: Lucy Hero
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Tổng hợp các thì ngữ pháp trong tiếng Anh - Công thức, cách sủ dụng và dấu hiệu 9 10 0