Ktl-icon-tai-lieu

TỔNG HỢP CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH VÀ CÔNG THỨC SỬ DỤNG , DẤU HIỆU NHÂN BIẾT

Được đăng lên bởi thanson198
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 362 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TỔNG HỢP CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH
CÔNG THỨC, CÁCH SỬ DỤNG, DẤU HIỆU NHẬN BIẾT

1. THÌ HIỆN TẠI ĐƠN SIMPLE PRESENT
VỚI ĐỘNG TỪ THƯỜNG


Khẳng định: S + Vs/es + O



Phủ định: S+ DO/DOES + NOT + V +O



Nghi vấn: DO/DOES + S + V+ O ?

VỚI ĐỘNG TỪ TOBE


Khẳng định: S+ AM/IS/ARE + O



Phủ định: S + AM/IS/ARE + NOT + O



Nghi vấn: AM/IS/ARE + S + O

Từ nhận biết: always, every, usually, often, generally, frequently.
Cách dùng:
1.

Thì hiện tại đơn diễn tả một chân lý, một sự thật hiển nhiên.

Ví dụ: The sun ries in the East.
Tom comes from England.
2.

Thì hiện tại đơn diễn tả 1 thói quen, một hành động xảy ra thường xuyên ở hiện tại.

Ví dụ: Mary often goes to school by bicycle.
I get up early every morning.
Lưu ý: ta thêm "es" sau các động từ tận cùng là: O, S, X, CH, SH.
3.

Thì hiện tại đơn diễn tả năng lực của con người

Ví dụ: He plays badminton very well
4.

Thì hiện tại đơn còn diễn tả một kế hoạch sắp xếp trước trong tương lai hoặc thời khoá
biểu, đặc biệt dùng với các động từ di chuyển.

2. THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN - PRESENT CONTINUOUS
Công thức


Khẳng định: S + be (am/ is/ are) + V_ing + O



Phủ định: S+ BE + NOT + V_ing + O



Nghi vấn: BE + S+ V_ing + O

Từ nhận biết: Now, right now, at present, at the moment
Cách dùng thì hiện tại tiếp diễn
1.

Thì hiện tại tiếp diễn tả một hành động đang diễn ra và kéo dài dài một thời gian ở hiện
tại.

Ex: The children are playing football now.
2.

Thì này cũng thường tiếp theo sau câu đề nghị, mệnh lệnh.

Ex: Look! the child is crying.
Be quiet! The baby is sleeping in the next room.
3.

Thì này còn diễn tả 1 hành động xảy ra lặp đi lặp lại dùng với phó từ ALWAYS:

Ex: He is always borrowing our books and then he doesn't remember 4.

Thì này còn được dùng để diễn tả một hành động sắp xảy ra ( ở tương lai gần)

Ex: He is coming tomrow
Lưu ý: Không dùng thì này với các động từ chỉ nhận thức chi giác như: to be, see, hear,
understand, know, like, want, glance, feel, think, smell, love. hate, realize, seem, remmber,
forget,..........
Ex: I am tired now.
She wants to go for a walk at the moment.
Do you understand your lesson?
3. THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH - PRESENT PERFECT


Khẳng định: S + have/ has + Past participle (V3) + O



Phủ định: S + have/ has + NOT+ Past participle + O



Nghi vấn: have/ has +S+ Past participle + O

Từ nhận biết: already, not...yet, just, ever, never, since, for, recenthy, before...
Cách dùng:
1.

Thì hiện tại hoàn thành diễn tả hành động đã xảy ra hoặc chưa bao giờ xảy ra ở 1...
TỔNG HỢP CÁC T TRONG TIẾNG ANH
CÔNG THỨC, CÁCH SỬ DỤNG, DẤU HIỆU NHẬN BIẾT
1. THÌ HIỆN TẠI ĐƠN SIMPLE PRESENT
VỚI ĐỘNG T THƯỜNG
Khẳng định: S + Vs/es + O
Phủ định: S+ DO/DOES + NOT + V +O
Nghi vấn: DO/DOES + S + V+ O ?
VỚI ĐỘNG TỪ TOBE
Khẳng định: S+ AM/IS/ARE + O
Phủ định: S + AM/IS/ARE + NOT + O
Nghi vấn: AM/IS/ARE + S + O
Từ nhận biết: always, every, usually, often, generally, frequently.
Cách dùng:
1. Thì hiện tại đơn diễn t một chân , một sự thật hiển nhiên.
dụ: The sun ries in the East.
Tom comes from England.
2. Thì hiện tại đơn diễn t 1 thói quen, một hành động xảy ra thường xuyên hiện tại.
dụ: Mary often goes to school by bicycle.
I get up early every morning.
Lưu ý: ta thêm "es" sau các động từ tận cùng là: O, S, X, CH, SH.
3. Thì hiện tại đơn diễn t năng lực của con người
dụ: He plays badminton very well
4. Thì hiện tại đơn còn diễn tả một kế hoạch sắp xếp trước trong tương lai hoặc thời khoá
biểu, đặc biệt dùng với các động từ di chuyển.
TỔNG HỢP CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH VÀ CÔNG THỨC SỬ DỤNG , DẤU HIỆU NHÂN BIẾT - Trang 2
TỔNG HỢP CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH VÀ CÔNG THỨC SỬ DỤNG , DẤU HIỆU NHÂN BIẾT - Người đăng: thanson198
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
TỔNG HỢP CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH VÀ CÔNG THỨC SỬ DỤNG , DẤU HIỆU NHÂN BIẾT 9 10 339