Ktl-icon-tai-lieu

Tổng hợp đề thi Tiếng Anh học kì 2 lớp 6 đề 1

Được đăng lên bởi Hoàng Thanh Phong
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 265 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH, HỌC KỲ II, LỚP 6
Đề số 1 ( Thời gian làm bài: 45 phút)
A. MA TRẬN (BẢNG 2 CHIỀU)
Néi dung

NhËn biÕt
KQ
TL

Th«ng hiÓu
KQ
TL

VËn dông
KQ
TL

5

I. Listening

Tæng sè:
5

0,5

2,5

5

II. Reading

5
0,5

2,5

III.
Language 10
0,25
focus
IV. Writing

10
2,5
5

5
0,5

Tæng sè:

10

10
2,5

5
5

2,5
25

2,5

10

B. NỘI DUNG ĐỀ
I. LISTENING
Listen to the passage and circle the best option (A, B or C) to complete each
of the sentences. (2.5 pts)
1. My father is ____________.
A. a teacher
B. an engineer
2. He is _____________ years old.
A. 35
B. 45
3. He teaches at grade ___________.
A. 6
B. 7
4. He goes to work by ____________ .
A. bike
B. motorbike
5. He goes home at ________________ .
A. 4.00
B. 4.15

C. a doctor
C. 55
C. 8
C. car
C. 4.30

II. READING
Choose the best option (A, B, C or D) to complete the passage. (2.5 pts.)
Phong likes jogging very much. Every morning he (1) ______ with his father.
When it is warm, Phong goes (2) _______ in a small river with his uncle. Phong
travels a lot. (3) ______ summer, he (4) _______ going to visit Ha Long Bay with
his family. He is going to stay in a small hotel (5) ________ two weeks.

1

1.

A. jog

B. jogging

C. jogs

D. jogged

2.

A. shopping

B. dancing

C. jogging

D. fishing

3.

A. Those

B. This

C. That

D. These

4.

A. are

B. am

C. will

D. is

5.

A. for

B. into

C. on

D. at

III. LANGUAGE FOCUS
Each of the following sentences has 4 underlined parts (A, B, C and D). One
of these parts contains an error. For each sentence, choose the part that
contains the error. (2.5 pts)
1. My school is in the city. They is big.
A
B
C
D
2. We have English at Monday and Friday .
A
B C
D
3. My mother often get up at 6.00 o’clock in the morning.
A
B C
D
4. What does Mr. Minh travel to work?
A
B
C
D
5. I’m hungry. I’d like some chicken and some rices.
A
B
C
D
6. What are you going do on the weekend?
A
B
C
D
7. The Nile River is the longer river in the world.
A
B
C
D
8. We are burning too many coal, oil and gas.
A
B
C
D
9. She cooks in the kitchen now .
A B C
D
10. We have lots of beautiful beach.
A B
C
D
IV. WRITING
Write about your parents using the following suggestions. (2.5 pts)
Your
parents
Father

Name
Quang

Age
Job
doctor

47

2

Place of
work
hospital

Mother

Lan

41

teacher

Thang Long
School

My father is …………………………………………………………….
.................................................................................................................
.......................................
1
ĐỀ KIM TRA MÔN TING ANH, HC K II, LP 6
Đề s 1 ( Thi gian làm bài: 45 phút)
A. MA TRN (BNG 2 CHIU)
NhËn biÕt Th«ng hiÓu VËn dông Néi dung
KQ TL KQ TL KQ TL
Tæng sè:
I. Listening
5
0,5
5
2,5
II. Reading
5
0,5
5
2,5
III. Language
focus
10
0,25
10
2,5
IV. Writing
5
0,5
5
2,5
Tæng sè: 10
2,5
10
5
5
2,5
25
10
B. NI DUNG ĐỀ
I. LISTENING
Listen to the passage and circle the best option (A, B or C) to complete each
of the sentences. (2.5 pts)
1. My father is ____________.
A. a teacher B. an engineer C. a doctor
2. He is _____________ years old.
A. 35 B. 45 C. 55
3. He teaches at grade ___________.
A. 6 B. 7 C. 8
4. He goes to work by ____________ .
A. bike B. motorbike C. car
5. He goes home at ________________ .
A. 4.00 B. 4.15 C. 4.30
II. READING
Choose the best option (A, B, C or D) to complete the passage. (2.5 pts.)
Phong likes jogging very much. Every morning he (1) ______ with his father.
When it is warm, Phong goes (2) _______ in a small river with his uncle. Phong
travels a lot. (3) ______ summer, he (4) _______ going to visit Ha Long Bay with
his family. He is going to stay in a small hotel (5) ________ two weeks.
Tổng hợp đề thi Tiếng Anh học kì 2 lớp 6 đề 1 - Trang 2
Tổng hợp đề thi Tiếng Anh học kì 2 lớp 6 đề 1 - Người đăng: Hoàng Thanh Phong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Tổng hợp đề thi Tiếng Anh học kì 2 lớp 6 đề 1 9 10 827