Ktl-icon-tai-lieu

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh lớp 7

Được đăng lên bởi zun-sin1010
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 866 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NGỮ PHÁP TIẾNG ANH LỚP 7
1. Từ chỉ số lượng:
- a lot of
+ N đếm được và không đếm được
- lots of
- many + N danh từ đếm được số nhiều
- much + N không đếm được
Ex: She has lots of / many books.
There is a lot of / much water in the glass.
2. Câu so sánh:
a. So sánh hơn:
- Tính từ ngắn:
S + be + adj + er + than …..
I am taller than Tuan.
- Tính từ dài:
S + be + more + adj + than ….
My school is more beautiful than your
school.
b. So sánh nhất:
- Tính từ ngắn:
S + be + the + adj + est …..
He is the tallest in his class.
- Tính từ dài:
S + be + the most + adj ….
My school is the most beautiful.
c. Một số từ so sánh bất qui tắc:
- good / well
better
the best
- bad
worse
the worst
3. Từ nghi vấn:
- what
cái gì
- where
ở đâu
- who
ai
- why
tại sao
- when
khi nào
- how
như thế nào
- how much
giá bao nhiêu
- how often
hỏi tần suất
- how long
bao lâu
- how far
bao xa
- what time
mấy giờ
- how much + N không đếm được
có bao nhiêu
- how many + N đếm được số nhiều
có bao nhiêu
Ex: ______________ do you learn English? - Twice a week.
_______________ have you learn English? – For two years.
_______________ is it from your house to your school? – It’s 3 km
________________ are you? – I’m fine. Thanks.
______________ is your mother? – She is forty.
______________ do you go to the market? – To buy some food.
_______________ is a pen? – it’s 3,000 dong.
_______________ chairs are there in the class? – There are twenty.
_______________ do you get up? – At 6 a.m.
4. Thì
Thì
Cách dùng
Dấu hiệu
Ví dụ
SIMPLE PRESENT
- chỉ một thói quen
- always, usually,
- She often gets up at 6
(Hiện tại đơn)
ở hiện tại
often, sometimes,
am.
- chỉ một sự thật,
seldom, rarely (ít khi), - The sun rises in the
- To be: thì, là, ở
một chân lí.
seldom (hiếm khi),
east. (Mặt trời mọc ở
KĐ: S + am / is / are
every, once (một lần), hướng Đông)
PĐ: S + am / is / are + not
twice (hai lần)

1


NV: Am / Is / Are + S …?
- Động từ thường:
KĐ: S + V1 / V(s/es)
PĐ: S + don’t/ doesn’t + V1
NV: Do / Does + S + V1 …?
PRESENT CONTINUOUS
(Hiện tại tiếp diễn)

- hành động đang
diễn ra ở hiện tại.

- at the moment, now,
right now, at present
- Look! Nhìn kìa
- Listen! Lắng nghe
kìa

- hành động xảy ra
và chấm dứt trong
quá khứ.

- yesterday, last week, - She went to London
last month, …ago, in last year.
1990, in the past, …
- Yesterday, he walked
to school.

- hành động sẽ xảy
ra trong tương lai

- tomorrow (ngày
mai), next, in 2015,
tonight (tối nay), soon
(sớm) ….

KĐ: S + am / is /...


 !"#$%





 !"#$%&
'#(#$)#(#&
&'()*+#%
,*+#-#%
'*+!,./.01.2.#3,#('&
'*! ,./.*2.01.#3 - (#%# (
&
/,*+##4%
'*+!,./..01.3 .###&
'*! ,./.*.013-#%#&
56*+#/47)8%
$)# %##(#%#
% )(# #)(
9#$:4#%
) /0
)#(# 12
) 
) 3
)# 
) 
) /%4
)# 567
) %2
)( % 
)# 78
) 9%4
) 9%4
 !::::::::::::::#(; ')#)##&
:::::::::::::::##(;<=()#(&
:::::::::::::::((#(;<,>?
::::::::::::::::(#;<,>#&'&
::::::::::::::(#(;<"#(&
::::::::::::::#(#;<'%#&
:::::::::::::::@#;<>?ABBB&
:::::::::::::::((##(##;<'#(#(#)#&
:::::::::::::::#@;<CD&&
;<
< '+0=#$ >4)?) @0A
,5BCB,B
D?#EF-#G
H*/%0AA1
IJ%,.KK2
J%,.KK2.#*
EF9G#
1H3
EFIJA
F2*&
)AA
#A##A
#A((#(ít khi)A
#(hiếm khi),
##(A#(một lần),
)#(hai lần)
"##$@D
&
'#2#
#&(Mặt trời mọc ở
hướng Đông)
 1
Tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh lớp 7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh lớp 7 - Người đăng: zun-sin1010
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh lớp 7 9 10 993