Ktl-icon-tai-lieu

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn thực dụng

Được đăng lên bởi thuy-anh-283-gmail-com
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 4046 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn thực dụng
1/ Trợ từ chủ ngữ -이/-가
-Được gắn sau danh từ, đại từ để chỉ danh từ đại từ đó là chủ ngữ trong câu. '-이'
được gắn sau những đại từ, danh từ có patchim ở âm cuối, `-가' được gắn sau những
đại từ, danh từ không có patchim ở âm cuối.
가방이 있어요.
모자가 있어요.
2/ Trợ từ chủ ngữ -은/는
Trợ từ chủ ngữ `-이/가' được dùng để chỉ rõ chủ ngữ trong câu, `은/는' được dùng
chỉ chủ ngữ với ý nghĩa nhấn mạnh, hoặc so sánh với một chủ thể khác.. '-는' được
gắn sau những đại từ, danh từ không có patchim ở âm cuối, `-은' được gắn sau những
đại từ, danh từ có patchim ở âm cuối.
이것이 연필이에요.
이것은 연필이에요.
한국말이 재미있어요.
한국말은 재미있어요.
3/ Đuôi từ kết thúc câu
a. đuôi từ-ㅂ니다/습니다 (câu tường thuật)
- Khi âm cuối của gốc động từ tính từ không có patchim + ㅂ니다
- Khi âm cuối của gốc động từ tính từ có patchim + 습니다
Đây là một đuôi từ kết thúc thể hiện sự tôn kính, trang trọng, khách sáo.
Ví dụ :
가다 : đi
Khi bỏ đuôi từ -다 ta sẽ còn gốc động từ 가- . Gốc động từ 가- không có patchim +
ㅂ니다 --> 갑니다
먹다 : ăn
Khi bỏ đuôi từ -다 ta sẽ còn gốc động từ 먹- . Gốc động từ 먹- có patchim + 습니다 -> 먹습니다.
Tương tự thế ta có :
이다 (là)--> 입니다.
아니다 (không phải là)--> 아닙니다.
예쁘다 (đẹp) --> 예쁩니다.
웃다 (cười) --> 웃습니다.
b. Đuôi từ -ㅂ니까/습니까? (câu nghi vấn)
- Khi âm cuối của gốc động từ tính từ không có patchim + ㅂ니까?
- Khi âm cuối của gốc động từ tính từ có patchim + 습니까?
Đây cũng là một đuôi từ kết thúc thể hiện sự tôn kính, trang trọng, khách sáo. Cách
kết hợp với đuôi động từ/tính từ tương tự mục a.
c. Đuôi từ -아/어/여요
-Đây là một đuôi từ thân thiện hơn đuôi 습니다/습니까 nhưng vẫn giữ được ý nghĩa
1

lịch sự, tôn kính. Những bài sau chúng ta sẽ nhắc đến đuôi từ này chi tiết hơn. Khi ở
dạng nghi vấn chỉ cần thêm dấu chấm hỏi (?) trong văn viết và lên giọng cuối câu
trong văn nói là câu văn sẽ trở thành câu hỏi.
4/ Cấu trúc câu "A 은/는 B 이다" hoặc "A 이/가 B 이다"( A là B ) và động từ
'이다' : "là"
+ '이다' luôn luôn được viết liền với một danh từ mà nó kết hợp. Và khi phát âm cũng
không ngừng giữa danh từ và "이다"
+ Khi kết hợp với đuôi từ kết thúc câu -ㅂ니다/습니다 nó sẽ là "B 입니다"
+ Khi kết hợp với đuôi từ kết thúc câu -아/어/여요, nó sẽ có hai dạng '-예요' và '이에요'. '-예요' được sử dụng khi âm kết thúc của danh từ mà nó kết hợp không có
patchim, và '-이에요' được sử dụng khi âm kết thúc của danh từ mà nó kết hợp có
patchim.
Ví dụ :
안나 + -예요 --> 안나예요.
책상 + -이에요 --> 책상이에요.
+ Cấu trúc câu phủ định của động từ '이다' là "A 은/는 B 이/가 아니다" hoặc
"A 이/가 B 이/가 아니다".
- 아니다 + -ㅂ니다/습니다 --> 아닙니다.
-아니다 + -아/어/여요 --> 아니예요.
Ví dụ :
제가 호주사람이에요. <-->...
1
Tng hp ng pháp tiếng Hàn thc dng
1/ Tr t ch ng -/-
-Được gn sau danh từ, đi t để ch danh t đại t đó là ch ng trong câu. '-'
được gn sau những đại t, danh t có patchim âm cui, `-' được gn sau nhng
đại t, danh t không có patchim âm cui.
가방이 있어.
모자가 있어.
2/ Tr t ch ng -/
Tr t ch ng `-/' được dùng để ch rõ ch ng trong câu, `/' được dùng
ch ch ng vi ý nghĩa nhấn mnh, hoc so sánh vi mt ch th khác.. '-' được
gn sau những đại t, danh t không có patchim âm cui, `-' được gn sau nhng
đại t, danh t patchim âm cui.
이것이 연필이에요.
이것은 연필이에요.
한국말이 미있어요.
한국말은 미있어요.
3/ Đuôi từ kết thúc câu
a. đuôi từ-ㅂ니다/습니다 (câu tường thut)
- Khi âm cui ca gốc động t tính t không có patchim + ㅂ니
- Khi âm cui ca gốc động t tính t có patchim + 니다
Đây là một đuôi t kết thúc th hin sn kính, trang trng, khách sáo.
Ví d :
: đi
Khi b đuôi t - ta s còn gốc động t - . Gc đng t - không có patchim +
ㅂ니다 --> 니다
: ăn
Khi b đuôi t - ta s còn gốc động t - . Gc đng t - có patchim + 습니다 -
-> 먹습니다.
Tương t thế ta có :
이다 (là)--> 입니다.
아니다 (không phi là)--> 아닙니다.
예쁘다 (đẹp) --> 예쁩니.
웃다 (cười) --> 습니.
b. Đuôi từ -ㅂ니까/니까? (câu nghi vn)
- Khi âm cui ca gốc động t tính t không có patchim + ㅂ니?
- Khi âm cui ca gốc động t tính t có patchim + 니까?
Đây cũng là một đuôi từ kết tc th hin s tôn kính, trang trng, khách sáo. ch
kết hp vi đuôi động t/tính t tương tự mc a.
c. Đi từ -//여요
-Đây là một đuôi từ thân thiện hơn đuôi 니다/습니 nhưng vẫn gi được ý nghĩa
Tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn thực dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn thực dụng - Người đăng: thuy-anh-283-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn thực dụng 9 10 944