Ktl-icon-tai-lieu

Tổng Hợp Tiếng Anh Căn Bản

Được đăng lên bởi Linh Nguyen UTEHY
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 2340 lần   |   Lượt tải: 9 lần
[TỔNG HỢP TIẾNG ANH CĂN BẢN]

MỤC LỤC

1. TỪ “NEED”

Từ này đặc biệt hơn các từ khác ở chỗ, nó có thể đảm nhiệm 2 chức năng:


Làm động từ khiếm khuyết



Làm động từ thường
Page 1

[TỔNG HỢP TIẾNG ANH CĂN BẢN]
1. NEED chỉ đóng vai trò là động từ khiếm khuyết ở trong câu nghi vấn hoặc

câu phủ định hoặc có từ chỉ nghĩa phủ định. Nhớ nhé! chỉ trong 2 loại câu này
thôi
Ví dụ:
_ She needn’t meet him. (Cô không cần phải gặp hắn ta)
_ Need she meet Chuso? (Cô ta có cần gặp mặt Chuso không?)
_ I hardly need use English for my job. (Tôi hầu như không cần dùng tiếng
Anh trong công việc). Hardly mang nghĩa phủ định (“hầu như không”)
2.

NEED đóng vai trò như một động từ thường. Trong trường hợp này, NEED
có các cấu trúc như:
_ Nếu chủ ngữ là người hoặc động vật (những vật thể sống), thì:
S + need + to V:
He needs to learn English. (Anh ấy cần phải học tiếng Anh)
I need to talk to you. (Anh cần nói chuyện với em)
_ Nếu chủ ngữ là vật (không phải là những vật thể sống), thì được viết dưới
dạng Ving hoặc bị động
S + need + Ving = S + need + to + be + V (phân từ)
My computer needs repairing = My computer needs to be repaired.
_ Cấu trúc: S + NEED + Danh từ = S +động từ tobe + in need of + Danh từ
I need money = I am in need of money
_ Cấu trúc S + need have + V (phân từ) : Lẽ ra nên làm gì
You need have taken her back : Lẽ ra anh phải níu giữ cô ấy.

Page 2

[TỔNG HỢP TIẾNG ANH CĂN BẢN]

2. “TÂN NGỮ”
 Đầu tiên mình nói qua về “thế nào là Tân ngữ?” nhé:
Tân ngữ là từ hoặc cụm từ chỉ đối tượng bị tác động bởi chủ ngữ.
Ví dụ: I kiss you —> You ở đây là tân ngữ, bị tác động (kiss) bởi chủ ngữ (I).
 Có 2 loại tân ngữ là tân ngữ trực tiếp và tân ngữ gián tiếp.
 Tân ngữ trực tiếp là tân ngữ trả lời cho câu hỏi “What?” (Cái gì?)
 Tân ngữ gián tiếp là tân ngữ trả lời cho câu hỏi “To whom?” (tới
ai đó) hoặc “For whom?” (cho ai đó)
Ví dụ cụ thể:
Hang Thuy sent Linh Trang a bouquet yesterday. (Hang Thuy đã tặng em Linh
Trang một bó hoa ngày hôm qua).
Ở đây ta có thể thấy có 2 tân ngữ là “Linh Trang” và “a bouquet”.
Vậy đâu là tân ngữ trực tiếp, đâu là tân ngữ gián tiếp?
Ta thử đặt câu hỏi cho chúng nha:
_ What did Hang Thuy send Linh Trang? (Thế Hang Thuy gửi cho Linh Trang
cái gì đấy)
—-> A bouquet —> A bouquet là tân ngữ trực tiếp
_ To whom did Hang Thuy send a bouquet? (Hang Thuy gửi bó hoa cho ai vậy?)
—–> Linh Trang —-> Linh Trang là tân ngữ gián tiếp

3. DANH TỪ - CÁCH CHUYỂN SỐ ÍT SANG SỐ NHIỀU
Phần này sẽ đi sâu hơn về danh từ trong tiếng Anh.
Danh từ là từ chỉ tên...
[TỔNG HỢP TIẾNG ANH CĂN BẢN]
MC LC
1. TỪ “NEED”
Từ này đặc biệt hơn các từ khác ở chỗ, nó có thể đảm nhiệm 2 chức năng:
Làm động từ khiếm khuyết
Làm động từ thường
Page 1
Tổng Hợp Tiếng Anh Căn Bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng Hợp Tiếng Anh Căn Bản - Người đăng: Linh Nguyen UTEHY
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Tổng Hợp Tiếng Anh Căn Bản 9 10 378