Ktl-icon-tai-lieu

TỔNG HỢP TỪ VỰNG VÀ NGỮ PHÁP TIẾNG ANH LỚP 10

Được đăng lên bởi Pretty Guy Doan
Số trang: 76 trang   |   Lượt xem: 1101 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Töø vöïng – Ngöõ phaùp tieáng Anh 10 CTC

UNIT 1:

A DAY IN THE LIFE OF …

☺

VOCABULARY
A. READING
crop (n)
muøa vuï
fellow (n)
baïn
peasant (n) (=farmer) noâng daân
B. SPEAKING
biology (n)
sinh hoïc
chemistry (n)
hoaù hoïc
civic education (n)
giaùo duïc CD
class meeting (n)
sinh hoaït lôùp
geography (n)
ñaïi lyù
history (n)
lòch söû
information technology(n) CN TT
C. LISTENING
cyclo (n)
xe xích-loâ
district (n)
quaän
drop (v)
ñeå (ai) xuoáng xe
food stall (n)
quaày thöïc phaåm
immediately (adv)
ngay laäp töùc
occupation (n)
ngheà nghieäp
D. WRITING
ngheït thôû (khoùi)
choke (v)
cough (v)
ho
crowded (adj)
ñoâng ñuùc
dip (v)
lao xuoáng
discotheque (n)
vuõ tröôøng
fire exit (n)
loái thoaùt hieåm
gain height
taêng ñoä cao
in danger
trong tình traïng
nguy hieåm
land safely
haï caùnh an toaøn
E. LANGUAGE FOCUS
as soon as (conj)
ngay khi
bean (n)
haït ñaäu
Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy

plot of land (n)
take a rest (v)
transplant (v)

maûnh ñaát nhoû
nghæ ngôi
caáy

literature (n)
vaên hoïc
maths (n)
toaùn hoïc
physical education (n) theå duïc
physics (n)
vaät lyù
tenth-grade student (n) HS lôùp 10
timetable (n)
thôøi khoaù bieåu

park (v)
passenger (n)
pedal (v/n)
purchase (n)

ñaäu xe
haønh khaùch
ñaïp/baøn ñaïp
(xe ñaïp)
vaät/haøng hoaù
mua ñöôïc

seaside (n)
serve (v)
shake (v)
suddenly (adv)

vui möøng
khoân xieát
bôùt caêng thaúng
la, heùt trong
hoát hoaûng
bôø bieån
phuïc vuï
rung, laéc
ñoät nhieân

camp fire (n)
creep into (v)

löûa traïi
boø vaøo

overjoyed (adj)
relieved (adj)
scream in panic

1

Töø vöïng – Ngöõ phaùp tieáng Anh 10 CTC

flow (v)
instead of (prep)
leap out of (v)

(nöôùc) chaûy
thay vì
nhaûy ra khoûi
haït ñaäu Haø Lan
daëp taét
döïng leân
nhaän ra

stream (n)
tent (n)
waste of time (n)

doøng suoái
caùi leàu
söï laõng phí
thôøi gian
löôïn, uoán
(doøng chaûy)

pea (n)
wind (its way) (v)
put out (v)
put up (v)
realise (v)
☺ GRAMMAR
1. The present simple
a. Caùch thaønh laäp
S + V(s/es);
S + am/is/are
- Caâu khaúng ñònh
S + do/does + not + V;
S + am/is/are + not
- Caâu phuû ñònh
Do/Does + S + V?;
Am/Is/Are + S?
- Caâu hoûi
b. Caùch duøng chính
Thì hieän taïi ñôn ñöôïc duøng ñeå dieãn taû:
- Moät thoùi quen, moät haønh ñoäng ñöôïc laëp ñi laëp laïi thöôøng xuyeân. Trong
caâu thöôøng coù caùc traïng töø: always, often, usually, sometimes, seldom, rarely,

every day/week/month …
Ex: Mary often gets up early in the morning.
- Moät söï thaät luùc naøo cuõng ñuùng, moät chaân lyù.
Ex: The sun rises in the east and sets in the west.
2. Adverbs of ...
UNIT 1: A DAY IN THE LIFE OF …
VOCABULARY
A. READING
Töø vöïng – Ngöõ phaùp tieáng Anh 10 CTC
crop (n)
fellow (n)
muøa vuï
baïn
plot of land (n)
take a rest (v)
maûnh ñaát nhoû
nghæ ngôi
peasant (n) (=farmer) noâng daân
B. SPEAKING
transplant (v) caáy
biology (n)
chemistry (n)
sinh hoïc
hoaù hoïc
literature (n)
maths (n)
vaên hoïc
toaùn hoïc
civic education (n) giaùo duïc CD physical education (n) theå duïc
class meeting (n) sinh hoaït lôùp physics (n) vaät lyù
geography (n) ñaïi lyù tenth-grade student (n) HS lôùp 10
history (n) lòch söû timetable (n) thôøi khoaù bieåu
information technology(n) CN TT
C. LISTENING
cyclo (n) xe xích-loâ
park (v) ñaäu xe
district (n)
drop (v)
food stall (n)
immediately (adv)
occupation (n)
D. WRITING
choke (v)
cough (v)
crowded (adj)
dip (v)
discotheque (n)
fire exit (n)
gain height
in danger
land safely
quaän
ñeå (ai) xuoáng xe
quaày thöïc phaåm
ngay laäp töùc
ngheà nghieäp
ngheït thôû (khoùi)
ho
ñoâng ñuùc
lao xuoáng
vuõ tröôøng
loái thoaùt hieåm
taêng ñoä cao
trong tình traïng
nguy hieåm
haï caùnh an toaøn
passenger (n)
pedal (v/n)
purchase (n)
overjoyed (adj)
relieved (adj)
scream in panic
seaside (n)
serve (v)
shake (v)
suddenly (adv)
haønh khaùch
ñaïp/baøn ñaïp
(xe ñaïp)
vaät/haøng hoaù
mua ñöôïc
vui möøng
khoân xieát
bôùt caêng thaúng
la, heùt trong
hoát hoaûng
bôø bieån
phuïc vuï
rung, laéc
ñoät nhieân
E. LANGUAGE FOCUS
as soon as (conj) ngay khi
camp fire (n) löûa traïi
bean (n) haït ñaäu creep into (v) boø vaøo
Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy 1
TỔNG HỢP TỪ VỰNG VÀ NGỮ PHÁP TIẾNG ANH LỚP 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TỔNG HỢP TỪ VỰNG VÀ NGỮ PHÁP TIẾNG ANH LỚP 10 - Người đăng: Pretty Guy Doan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
76 Vietnamese
TỔNG HỢP TỪ VỰNG VÀ NGỮ PHÁP TIẾNG ANH LỚP 10 9 10 721