Ktl-icon-tai-lieu

TOPIC TIẾNG ANH THEO CHỦ ĐỀ

Được đăng lên bởi phamchithien2013
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 280 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Your favourite entertainment in your free time.
(Trò giải trí bạn thích trong thời gian rảnh)

I studies during this week, and I have only sunday of. I go to the school every morning.
Sometime I was work even on sunday. And I am attending an evening class improve my
english. I am very busy with my study. When I have free time, I read book, newspaper,
magazine, listen to music. There are many kinds of music avaliable on tapes including
everything : rock, pop, dance ...
Sometime I go to shopping with my friends and my relative. We often go to the supermaket
example : Big C, Vincom, Metro ...
Sometime I go to the zoo, park... but my favourite entertaiment is collection stamp. I
collection stamp when I 15 year old. Now I have 500 in collection stamp : bird, tree, person…

Tôi bận học suốt trong tuần, và tôi chỉ có một ngày nghỉ chủ nhật. Tôi đi đến trường mỗi
buổi sáng, đôi khi tôi phải làm việc ngay cả ngày chủ nhật. Và tôi tham dự một lớp học buổi
tối cải thiện tiếng anh cho bản thân. Tôi rất bận rộn với việc học tập. Khi tôi có thời gian
rảnh, tôi đọc sách, tạp chí, nghe nhạc. Có nhiều loại âm nhạc có sẵn trên băng như: rock,
pop, dance...
Đôi khi, tôi đi mua sắm với bạn bè và người thân. Chúng tôi thường xuyên đi đến các siêu
thị như : Big C, Vincom, Metro...
Đôi khi tôi đi đến vườn thú, công viên... nhưng giải trí yêu thích của tôi là sưu tập tem. Tôi
sưu tập tem khi tôi 15 tuổi. Bây giờ tôi có 500 con tem bộ sưu tập: chim, cây, người…
2. Your idea of an interesting job.
(Ý kiến của bạn về một công việc thú vị)

To prepare for a good job, we must be highly education acording to me. Most people who
are going to do professional work must have additional formal education beyond the high
school level.
The amount of time needed for with their education varies acording to me the profesion for
with they are preparing themselves. They must go to colleges and universities to became an
engineer, a architect, a lawyer a professor, a science.
I opinion an interesting job it tobe helpful to ourselves, our families, our country and the
society.
We will be able to choose a career that suits us best and to lead a happy and useful life.
As for my career : I would like to become a businessman. I will travel to foreign countries to
transact business, visit various places of interest, contact with all kinds of people and have
chances to communicate with them in english.
I hope that my dream would came true in the very near future.

Để chuẩn bị tốt cho một công việc, theo ...
1. Your favourite entertainment in your free time.
(Trò giải trí bạn thích trong thời gian rảnh)
I 


 
!

"!#$%&

'()(**!+
T,-./01,234125- ,66789:
;<6,,=1>=15-%1,?4@.;
/=>7=A ,B-4@>.-C,39
=,6.<DED$3FDAD3GHI8!

J,,6K@DL189A$M,89"H667<H
N8!#$%&
J,,66789M,H8=EHE5,18- ,
8-,'(;#A9,3(**48-!A89+
OYour idea of an interesting job.
(Ý kiến của bạn về một công việc thú vị)
TP&



 

P


!



ĐQRN/4,>,M=6<<<ST07
TOPIC TIẾNG ANH THEO CHỦ ĐỀ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TOPIC TIẾNG ANH THEO CHỦ ĐỀ - Người đăng: phamchithien2013
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
TOPIC TIẾNG ANH THEO CHỦ ĐỀ 9 10 499